Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1-MIJBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie osób biorących udział w zajęciach z procesem badań empirycznych w naukach społecznych: od projektowania badań, poprzez zbieranie danych, po ich analizę i opisywanie rezultatów. Studenci i studentki po ukończeniu zajęć powinni posiadać wiedzę na temat metod i technik badań empirycznych. Podczas zajęć poruszane będą również kwestie istotne zarówno dla badań empirycznych, jak i dociekań innych niż empiryczne, jak np. określanie celu badań, konstruowanie pytań badawczych, prowadzenie przeglądu literatury czy budowanie przekonującej argumentacji.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wprowadzenie do badań empirycznych w naukach społecznych

• Babbie 2008, s. 19–45

• Babbie 2004, rozdział 1 lub Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 2.

3. Cele badań, przyczynowość, hipoteza, jednostki analizy

• Babbie 2008, s. 58–74, 105–139.

• Babbie 2004, s. 67–81 i r. 4 lub Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 3.

• Schwartz-Shea, Yanow 2012, s. 15–23.

• Jemielniak 2012a, s. 7.

4. Przegląd literatury

• Babbie 2008, s. 477–491.

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 6.

• Bäcker et al. 2016, s. 24–29.

• Schwartz-Shea, Yanow 2012, s. 34–37.

5. Etyka i jakość badań

• Babbie 2008, s. 77–102, 166–173.

• Babbie 2004, rozdział 18.

• Buttolph-Johnson 2010, rozdział 4.

• Schwartz-Shea, Yanow 2012, s. 91–114.

6. Praca z pojęciami

• Schaffer 2015, s. 1–25.

• Babbie 2008, s. 141–166.

• Babbie 2004, s. 139–162.

7. Wykorzystanie danych zastanych

• Babbie 2008, s. 357–387.

• Babbie 2004, rozdziały 11.

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 9.

8. Badania terenowe i teoria ugruntowana

• Babbie 2008, s. 320–354.

• Babbie 2004, rozdział 10.

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 8 i s. 358–364.

• Kvale 2012.

• Schwartz-Shea, Yanow 2012, s. 78–90.

9. Analiza danych jakościowych

• Babbie 2008, s. 421–448.

• Babbie 2004, rozdziały 13.

• Gibbs 2011.

10. Dobór próby

• Babbie 2008, s. 206–248.

• Babbie 2004, rozdział 7 lub Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 7.

• Babbie 2008, s. 274–318.

11. Badania sondażowe

• Babbie 2008, s. 274–318.

• Babbie 2004, rozdział 9 lub Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 10.

• Sułek 2001, s. 143–175.

12. Wstęp do analizy danych ilościowych

• Babbie, s. 449–476.

• Babbie 2004, rozdziały 14–15 lub Buttolph-Johnson et al. 2010, r. 11–12.

• Babbie 2004, rozdział 17.

• Buttolph-Johnson et al. 2010, rozdział 13.

13–14. Prezentacje prac semestralnych

15. Test zaliczeniowy

Literatura:

Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa.

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa.

Bäcker R. et al. (2016), Metodologia badań politologicznych, Warszawa.

Becker H.S. (2013), Warsztat pisarski badacza, Warszawa.

Buttolph-Johnson J.B. et al. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa.

Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012a), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012b), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa.

Kvale S. (2012), Prowadzenie wywiadów, Warszawa.

Schaffer F.C. (2015), Elucidating Social Science Concepts, New York.

Schwartz-Shea P., Yanow D. (2012), Interpretive Research Design. Concepts and Processes, New York.

Sułek A. (2001), Jak działa kwestionariusz? w: Sondaż polski, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Studentki i studenci:

- mają pogłębioną wiedzę przedmiotową i metodologiczną nauk społecznych i studiów europejskich oraz ich relacji do innych nauk, szczególnie nauk humanistycznych

- mają pogłębioną i poszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach modelowania struktur i instytucji społecznych (w tym politycznych) a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości i relacji z otoczeniem

– potrafią wykorzystywać zaawansowaną wiedzę i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i analizowania danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich

– potrafią obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro – i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej

– potrafią posługiwać się teoriami naukowymi oraz pojęciami z zakresu nauk społecznych w celu opisu i krytycznej analizy procesów i zjawisk społecznych w Europie

- potrafią spekulować na temat możliwego rozwoju procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem metod i narzędzi w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich

- potrafią określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

60% - ocena pracy w trakcie semestru,

40% - pisemny test zaliczeniowy.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność podczas zajęć, właściwie wykonanie zadań w trakcie semestru, w tym pracy semestralnej oraz uzyskanie uzyskanie co najmniej połowy punktów w teście zaliczeniowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Ławniczak
Prowadzący grup: Kamil Ławniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)