Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejski Obszar Społeczny (do wyboru I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D2EUOS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europejski Obszar Społeczny (do wyboru I)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Strona przedmiotu: https://classroom.google.com/c/MjA2OTk0OTE1MTgx?cjc=qu2amg3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Treści obejmują podstawowe elementy wiedzy z zakresu europejskiego obszaru społecznego oraz europejskiej polityki społecznej, składającej się na dyscyplinę nauki i działalność praktyczną. Tworzą ją: tożsamość dziedziny wiedzy i jej warsztat naukowy, podstawowe kategorie polityki społecznej (działy polityki społecznej, wskaźniki, wartości i zasady, uwarunkowania, podmioty, style myślenia i instrumenty, modele polityki społecznej w UE, europejski model socjalny, kwestie społeczne w UE, relacje rynek - państwo, dobra, równość i sprawiedliwość) oraz kwestie szczegółowe w Unii Europejskiej i poszczególnych państwach członkowskich: procesy i konsekwencje zmian populacyjnych, rodzina i polityka rodzinna, edukacja i systemy oświatowe oraz związek szkolnictwa z zatrudnieniem i pozycją społeczną, rynek pracy i polityka pełnego zatrudnienia, zamożność i nierówności społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych, bezpieczeństwo społeczne – ekologiczne i żywnościowe.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat europejskiego obszaru społecznego, europejskiej polityki społecznej jako dyscypliny nauki i aktywności państwa oraz UE, jako istotnego obszaru modelowania rzeczywistości społeczno–ekonomicznej każdego państwa i „europejskiej przestrzeni socjalnej”. Przez pryzmat europejskiej polityki społecznej studenci będą lepiej rozumieć procesy społeczne zachodzące w skali makro i makro. Przesłaniem zajęć jest ponadto nabycie umiejętności dostrzegania kwestii społecznych, właściwego ich diagnozowania w kontekście szeregu wielorakich uwarunkowań. Studenci powinni nauczyć się także zdolności poszukiwania sposobów ich rozwiązywania.

Pełny opis:

Terminy – środy, według kalendarza uniwersyteckiego

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia:

1. ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

2. DEFINICJA I STRUKTURY POLITYKI SPOŁECZNEJ

3. EWALUACJA, WSKAŹNIKI I INSTRUMENTY POLITYKI PUBLICZNEJ (SPOŁECZNEJ)

4. EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY (W PERSPEKTYWIE ROZWOJU MODELI POLITYKI SPOŁECZNEJ I PUBLICZNYCH)

5. PAŃSTWO DOBROBYTU I PRAWA SPOŁECZNE

6. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

7. PROCESY I KONSEKWENCJE ZMIAN POPULACYJNYCH W EUROPIE

8. POLITYKI PUBLICZNE W POLITYCE SPOŁECZNEJ

9. RODZINA, POLITYKA RODZINNA I INSTRUMENTY POLITYK RODZINNEJ

10. GODZENIE OBOWIĄZKÓW RODZINNYCH I ZAWODOWYCH, STUDENCKICH I ZATRUDNIENIA W EUROPIE

11. SZKOLNICTWO - DETERMINANTY ROZWOJU I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POZYCJĘ SPOŁECZNĄ W EUROPIE

12. PRACA, ZATRUDNIENIE I PŁACA W EUROPIE

13. SPÓJNOŚĆ I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

14. ŚRODOWISKO ŻYCIA CZŁOWIEKA – BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

15. ŻYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE W EUROPIE

Efekty uczenia się realizowane poprzez prezentacje / pracę zaliczeniową końcową sprowadzają się głównie w zakresie treści do udzielenia odpowiedzi na problem badawczy przynależny wybranemu tematowi zajęć.

Dlatego należy uznać, że indywidualne prace realizują efekt z zakresu wiedzy dot.

a) Student posiada pogłębioną wiedzę o Europejskim Obszarze Społecznym, jego ewolucji i obecnym stanie wybranych kwestii społeczno–socjalnych Europy;

b) Student dysponuje pogłębioną wiedzą o modelach polityki społecznej wybranych państw europejskich oraz sposobu uprawiania polityki społecznej.

Efekt modułowy w zakresie umiejętności będzie obejmować:

a. Student dostrzega i rozumie zaawansowane procesy społeczne zachodzące w skali mikro i makrospołecznej przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy teoretycznej i metod badawczych;

b. Student potrafi poszukiwać sposobów rozwiązywania wybranych społecznych problemów oraz prognozować kierunki zmian społecznych.

Efekt kształcenia w zakresie Kompetencji społecznych

a. Student wykazuje zrozumienie dla problemów społecznych.

Treści kształcenia obejmują podstawowe elementy wiedzy z zakresu europejskiego obszaru społecznego oraz europejskiej polityki społecznej, składającej się na dyscyplinę nauki i działalność praktyczną.

Literatura:

Literatura wskazana w opisie zajęć na dany cykl kształcenia.

Efekty uczenia się:

Efekt uczenia się w zakresie Wiedzy

a. Student posiada pogłębioną wiedzę o Europejskim Obszarze Społecznym, jego ewolucji i obecnym stanie wybranych kwestii społeczno–socjalnych Europy;

b. Student posiada pogłębioną wiedzę o polityce społecznej jako dyscyplinie naukowej oraz sektorowej aktywności państwa i podmiotów pozarządowych w celu rozwiązywania problemów społecznych oraz modelowania społecznej rzeczywistości;

c. Student dysponuje pogłębioną wiedzą o modelach polityki społecznej wybranych państw europejskich oraz sposobu uprawiania polityki społecznej.

Efekt uczenia się w zakresie Umiejętności

a. Student dostrzega i rozumie zaawansowane procesy społeczne zachodzące w skali mikro i makrospołecznej przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy teoretycznej i metod badawczych;

b. Student potrafi poszukiwać sposobów rozwiązywania wybranych społecznych problemów oraz prognozować kierunki zmian społecznych.

Efekt uczenia się w zakresie Kompetencji społecznych

a. Student wykazuje zrozumienie dla problemów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

a) prezentacja zagadnienia – 40% wartości oceny;

b) aktywność na zajęciach – 20% wartości oceny;

c) sprawdzian końcowy (praca zaliczeniowa) – 40% wartości oceny

d) obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia nie są powiązane z praktykami zawodowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szewior
Prowadzący grup: Krzysztof Szewior
Strona przedmiotu: https://classroom.google.com/c/MjA2OTk0OTE1MTgx?cjc=qu2amg3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z problematyką polityki społecznej w wydaniu europejskim i w kontekście europejskiego obszaru społecznego – z jego podstawami doktrynalnymi, aktualnymi zasadami oraz podmiotami i instrumentami. W trakcie zajęć zostaną przedstawione praktyczne aspekty działań Rady Europy i Unii Europejskiej w sferze społecznej. Szczególny nacisk zostanie położony na budowanie zasobów wiedzy o charakterze politologicznym w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej.

Uczestnik konwersatorium zapozna się z istotą i dorobkiem europejskich polityk publicznych funkcjonujących w ramach europejskiej doktryny polityki społecznej, przy uwzględnieniu uwarunkowań na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym. Zostanie również zapoznany ze złożonymi interakcjami występującymi pomiędzy politykami społecznymi państw członkowskich i samej Unii Europejskiej, w tym w ramach strategicznego mechanizmu programowania działań na rzecz rozwoju społecznego. Po zarysowaniu tła teoretycznego i historycznego, w tym wyjaśnieniu pojęć podstawowych z zakresu wiedzy o doktrynach politycznych oraz typologiach i modelach polityki społecznej, przedstawione zostaną kluczowe instrumenty oraz obszary europejskiej polityki społecznej. Podkreślona zostanie specyfika Europejskiego Modelu Społecznego na tle systemów i modeli polityki społecznej występujących w innych częściach świata.

Pełny opis:

Terminy – poniedziałki 18.30: 22.II, 1.III, 8.III, 15.III, 22.III, 29.III, 12.IV, 19.IV, 26.IV, 10.V, 17.V, 24.V, 31.V, 7.VI [14 zajęć]

1. Zajęcia organizacyjne, wprowadzenie w temat europejskiego obszaru społecznego

2. Podstawowe pojęcia

• Ideologia, doktryna, program polityczny

• Policy, politics, social policy – polityka publiczna a polityka społeczna

Lektury:

- Heywood A., Politologia – wydanie dowolne, możliwie aktualne. Rozdziały dotyczące pojęć: polityka, ideologia, doktryna, program polityczny

- Szarfenberg R., Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, [w:] Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka Społeczna. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2007.

3. Państwo dobrobytu, Welfare State

• Pojęcie i rozumienie pojęć: państwo dobrobytu, Welfare State

• Współczesne wyzwania Welfare State

Lektury:

Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, wyd. dowolne, [Rozdziały: 1. Trzy ekonomie polityczne państwa opiekuńczego, 3. Państwo opiekuńcze jako system stratyfikacji społecznej, 6. Państwo opiekuńcze i porządki rynku pracy, Konkluzje]

4. Międzynarodowe uwarunkowania polityki społecznej

• Globalny i regionalny rynek pracy

• Światowe dysproporcje społeczne

• Demontaż czy reforma Welfare State?

• Współczesne wyzwania rozwojowe

o postindustrializm, postfordyzm, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy (Bell, Toffler – „trzecia fala”), społeczeństwo sieciowe (Castells – „informacjonalizm”),

o kwestie demograficzne: przeludnienie (pułapka maltuzjańska), starzenie się społeczeństw, przemiany rodziny, migracje i integracja imigrantów,

o ekologia-klimat-energia (green growth – zielony rozwój),

o erozja państwa narodowego, struktura i specyfika „megamarketu”,

o kryzys finansowo-gospodarczy po 2008 r. – globalny, europejski i w strefie euro,

o analiza dysproporcji rozwojowych, spójności terytorialnej w Europie i na świecie

Lektury:

- Anioł W., Europa Socjalna in statu nascendi, [w:] Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. W. (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011. [książka dostępna również w formie e-booka http://www.e-bookowo.pl/nauka/europa-socjalna.html] [fragmenty]

- Anioł W., Internacjonalizacja polityki społecznej, [w:] Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka Społeczna. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2007.

- Anioł W., Paradoksy globalizacji, ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 101-126, 137-153, 302-315.

- Anioł W., Problem dumpingu socjalnego, [w:] Sprawy Międzynarodowe nr 2/2007.

- Nadolska J., Europejski model społeczny wobec wyzwań globalizacji, demografii i kryzysu gospodarczego 2008+, [w:] J. Nadolska, T. Wallas, K.A. Wojtaszczyk (red.), Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2018.

5. Modele polityki społecznej

• Pojęcie modelu polityki społecznej

• Typologie polityki społecznej

• Przegląd modeli polityki społecznej (w Europie)

Lektury:

- Księżopolski M., Polska polityka społeczna na tle modeli występujących w Europie, [w:] Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. W. (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011. [książka dostępna również w formie e-booka http://www.e-bookowo.pl/nauka/europa-socjalna.html] [fragmenty]

- Księżopolski M., Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej, [w:] Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka Społeczna. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2007.

- Nadolska J., Modele kształtowania bezpieczeństwa społecznego we współczesnych demokracjach liberalnych, [w:] Nadolska J., Wojtaszczyk K.A., Zamęcki Ł. (red.), Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, ASPRA-JR, Warszawa 2018.

6. Krótka historia ewolucji polityki społecznej w Europie

• Winston Churchill – Robert Schuman – Józef Retinger – Jacques Delors – życiorysy pionierów integracji europejskiej oraz wielkie mowy w sprawie polityki społecznej i Europy Socjalnej

• Periodyzacja dziejów polityki społecznej we Wspólnocie/Unii Europejskiej.

• Podstawy traktatowe europejskiej polityki społecznej: od Traktatów Rzymskich po Kartę Podstawowych Praw UE i Traktat z Lizbony

Lektury:

- Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 15-50, 63-94, Aneks.

- Gross F., Federacje i konfederacje europejskie: rodowód i wizje, ISP PAN, Warszawa 1994.

- Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, WSP TWP, Warszawa 2003, s. 278-286, (+ 286-298).

- Łukaszewski J., Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej (rozdziały dotyczące Richarda Coudenhove-Kalergi’ego, Jeana Moneta, Roberta Schumana, Konrada Adenauera, Alcie De Gasperi’ego)

7. Działalność i standardy Rady Europy w polityce społecznej

• Rada Europy dzisiaj – powstanie i funkcjonowanie oraz system instytucjonalno-prawny

• Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.

• Europejska Karta Społeczna (wraz z Protokołem Dodatkowym z 1988 r., Protokołem Zmieniającym z 1991 r. i Drugim Protokołem Dodatkowym, z 1992 r.). Różnice pomiędzy EKS z 1961 r. a zrewidowaną EKS z 1996 r.

• Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego z1964 r. Różnice pomiędzy EKZS a Zrewidowanym EKZS z 1990 r.

• Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym z 1972 r.

• Europejska Konwencja o Pomocy Społecznej i Medycznej z 1953 r.

• Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracownika Migrującego z 1977 r.

Lektury:

- Teksty źródłowe wyżej wymienionych dokumentów RE, do znalezienia np. na stronach internetowych.

- Wybór konwencji Rady Europy, PWN, Warszawa 1999.

- Uścińska G., Rada Europy: dorobek konwencyjny, wpływ na polską politykę społeczną, [w:] Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka Społeczna. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2007.

8. Instrumenty unijnej polityki społecznej

• Instrumenty polityczno – koordynacyjne: wspólne programy i strategie; otwarta metoda koordynacji

• Instrumenty prawne: prawo i orzecznictwo wspólnotowe/unijne

• Instrumenty finansowe: polityka strukturalna i spójności społeczno-ekonomicznej

Lektury:

- Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [teksty skonsolidowane, aktualne, po Traktacie z Lizbony; fragmenty związane z polityką społeczną]

- Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 50-74.

- Ciechański J., Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej, wpływ na politykę społeczną i zatrudnienia…, (Zeszyt 1. serii „Żurawia Papers”), Scholar, Warszawa 2003, s. 7-13. [lub zamiennik dotyczący OMK]

- Uścińska G., Unia Europejska: dorobek regulacyjny i koordynacyjny oraz implikacje dla Polski, [w:] Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka Społeczna. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2007.

9. Swobodny przepływ pracowników w UE

• Swoboda przepływu osób – podstawy traktatowe i praktyka

• Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych

Lektury:

- Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 883/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmienione rozporządzeniem nr 988/2009 [wersja skonsolidowana]

- Duszczyk M., Matuszczyk K. (red.), 2014 - CEED Report: Migration in the 21st century from the perspective of CEE countries – an opportunity or a threat?, CEED Institute, Warsaw 2014. [Chapter III: Return migrations — a delusive hope?] http://ceedinstitute.org/report/1798.

10. Polityka migracyjna UE

• Kształtowanie się europejskiej polityki migracyjnej

• Główne kierunki i skala migracji w ramach UE. Główne kierunki i skala migracji do UE

Lektury:

- Dyrektywa 2008/115/WE z 16.12.2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. U. UE L 348/98 z 24.12.2008 r.)

- Dyrektywa 2009/50/WE z 25.05.2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. U. UE L 155/17 z 18.06.2009 r.) – Niebieska Karta UE

- Dyrektywa 2009/52/WE z 18.06.2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz. U. UE L 168/24 z 30.06.2009 r.) – nielegalni pracownicy

- Ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 769)

- Program sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli – Bruksela, 4.5.2010 (2010/C 115/01)

- Program haski. Wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Konkluzje Prezydencji – Bruksela, 4-5.11.2004 r.

- Godlewska-Szyrkowa J., Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego, [w:] Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł, Zawadzki P.W. (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.

- Samoraj-Charitonow B., Wspólnotowa polityka wobec pracowników z krajów trzecich; Hut P., Europejskie migracje etniczne – na przykładzie Niemiec, Polski i Finlandii; Żołędowski C., Sulkowski M., Europejskie kłopoty z wielokulturowością, [w:] Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. W. (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011. [książka dostępna również w formie e-booka http://www.e-bookowo.pl/nauka/europa-socjalna.html]

11. Unijny rynek pracy w kontekście strategii Europa 2020

• Zatrudnienie i bezrobocie w krajach członkowskich Wspólnot Europejskich w latach 90. i obecnie – strach przed bezrobociem

• ESZ – historyczne zmagania z europejskim rynkiem pracy (początek tzw. „Procesu Luksemburskiego” – powstanie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i dalsza jej ewolucja (Lizbona/Nicea))

• Kwestia zatrudnienia jako przedmiot regulacji prawa unijnego w Traktacie Amsterdamskim oraz Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o Funkcjonowaniu UE

• Próba podsumowania skutków aktywnej polityki rynku pracy prowadzonej w UE – jak podnieść wskaźnik zatrudnienia?

• EUROPA 2020 – odpowiedź na wyzwania dla unijnego rynku pracy?

Lektury:

- Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - aktualne wskaźniki rynku pracy w UE

- EUROPA 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/

- Komunikat Komisji. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 r., KOM(2010) 2020;

- Konkluzje Rady Europejskiej 25–26 marca 2010 r., CO EUR 4, CONCL 1.

- Konkluzje Rady Europejskiej 17 czerwca 2010 r., CO EUR 9, CONCL 2.

- Zawadzki P.W., Młodzież, bezrobocie, wykluczenie – nowe-stare wyzwania dla unijnej polityki społecznej, [w:] Puślecki Z.W., Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.

- Zawadzki P. W., Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P.W. (red.), Europa Socjalna – iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011. [książka dostępna również w formie e-booka http://www.e-bookowo.pl/nauka/europa-socjalna.html]

- Zawadzki P. W., Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia, [w:] Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M., Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Wyd. DW Elipsa, Warszawa 2015.

12. Polityka spójności UE cz. 1. – rozumienie i podstawowe pojęcia

• Zagadnienia wstępne, kwestie terminologiczne

o przegląd pojęć: polityka regionalna (pojęcie regionu, regionalizacji) – polityka strukturalna – polityka spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – polityka rozwoju – polityki publiczne (polityki wspólnotowe jako „europolityki publiczne” sui generis),

o cele, geneza, ewolucja i zasady polityki rozwoju UE

• Uwarunkowania i czynniki rozwoju

o geograficzne: klimat, położenie, ukształtowanie terenu, dostęp do morza, surowce itp.

o endogeniczne: podłoże historyczno-kulturowe, polityka państwa – oddziaływanie na czynniki „twarde” (technologia, gospodarka) i „miękkie” (kapitał ludzki i społeczny, system rządzenia/ governance)

o egzogeniczne: wpływ procesów dyfuzyjnych, interwencji, presji i oddziaływań międzynarodowych (rola organizacji międzynarodowych, MNCs, innych państw)

Lektury:

- Lin J. Y., Nowak A. Z., Nowa ekonomia strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017. http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Nowa_ekonomia_strukturalna_DRUK.pdf

- https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/czym-jest-zarzadzanie-rozwojem/

- Mering T., Wspólnotowa polityka spójności społecznej i gospodarczej – ewolucja i perspektywy, [w:] Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. W. (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011. [książka dostępna również w formie e-booka http://www.e-bookowo.pl/nauka/europa-socjalna.html]

- Nitszke A., Polityki europejskie: perspektywa finansowa UE 2014-2020, Kraków 2015.

- Świstak M., Tkaczyński J. (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Warszawa 2015.

- Świstak M., Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna, Warszawa 2020.

13. Polityka spójności UE cz. 2. – metody i instrumenty służące realizacji

• Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej

o Zasadnicze kierunki programowania na poziomie unijnym

o Strategia Europa 2020

o Horyzont 2020

• Nierówny rozwój społeczno-gospodarczy w Europie

o rodzaje regionów, unijna klasyfikacja NUTS

o teorie rozwoju regionalnego

o zróżnicowanie poziomów rozwoju społecznego i gospodarczego w Europie ze względu na różne kryteria (w układzie międzyregionalnym i międzynarodowym)

• Szczegółowe akty prawne UE

• Narzędzia i instrumenty finansowe polityki rozwoju UE

o środki z budżetu Unii Europejskiej – skąd i na co?

o dotacje – element polityki spójności (+ obowiązek wkładu krajowego)

o które kraje otrzymują wsparcie i dlaczego?

o zasady pomocy (zasada komplementarności, zasada spójności, zasada koordynacji, zasada programowania, partnerstwa)

o FUNDUSZE: Europejski Fundusz Społeczny (ESF), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD), Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EMFF), Inicjatywy Wspólnotowe, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Dostosowań do Globalizacji, pomocowe mechanizmy finansowe - EOG, Norweski, Szwajcarski; Europejska Polityka Sąsiedztwa, Fundusz Solidarności (pomoc rozwojowa dla krajów trzecich)

Lektury:

- http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

- https://fundusze-europejskie.pl/

- https://ec.europa.eu/regional_policy/

14. +15. Wybrane dziedziny unijnej polityki społecznej

• Najważniejsze zasady i cele unijnej polityki społecznej w zakresie:

o ubóstwa i wykluczenia społecznego (por. Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym),

o równouprawnienia płci, polityki (pro)rodzinnej,

o ochrony pracowników oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (bhp) w regulacjach szczegółowych,

o polityki dialogu społecznego,

o COVID-19 i innych elementów polityki zdrowotnej

• Wystąpienia grupowe: Polityka UE wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Polityka UE wobec ON. itp.

Lektury:

- Wybrane akty prawne w zakresie unijnej polityki społecznej, w tym: Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, str. 9—19). – http://eur-lex.europa.eu/pl/repert/index.htm

- „Analizy Norden Centrum” (http://nordencentrum.pl): Nr 2/2011: Szwedzka polityka rodzinna – lekcje dla Polski (Skubiszewska K.), Nr 3/2011: Polityka równości płci w Danii – dobre praktyki dla Polski (Skóra M.), Nr 4/2011: Edukacja przedszkolna w Szwecji – lekcje dla Polski (Bakalarczyk R.)

- Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. W. (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011. [książka dostępna również w formie e-booka http://www.e-bookowo.pl/nauka/europa-socjalna.html] [zwł. Część II Aktywność Unii Europejskiej w wybranych dziedzinach polityki społecznej]

- Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 109-137.

- Zawadzki P.W., Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem, [w:] Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elipsa, Warszawa 2010.

16. Flexicurity – nowa droga rozwoju Europejskiego Modelu Społecznego?

• Flexicurity – definicja, rozumienie a polityka społeczna w Unii i jej państwach członkowskich.

• Duńskie i holenderskie flexicurity a zmieniający się rynek pracy (tu także „UE 2020”).

• Polski model polityki społecznej a Europejski Model Społeczny (ESM).

Lektury:

- Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, IPS UW, Elipsa, Warszawa 2013. [zwł. Rozdział III]

- Rosocha S., Duńska polityka flexicurity – lekcje dla Polski, „Analizy Norden Centrum” nr 1/2011 (http://nordencentrum.pl)

- Daniłowska S., Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2016.

- Lang D., Duński model elastycznego bezpieczeństwa. Wzór do naśladowania? http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/lang.pdf

- Jancz J., Jaskulski A., Unia Europejska – Quo vadis?, [w:] Nadolska J., Wallas T., Wojtaszczyk K.A. (red.), Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2018.

Literatura:

jak w opisie - proponowane materiały do poszczególnych zajęć

Uwagi:

Link do zajęć (materiały, zadania) na platformie Google Classroom: https://classroom.google.com/c/MjA2OTk0OTE1MTgx?cjc=qu2amg3 [kod zajęć: qu2amg3]

Link do zajęć – Meet: https://meet.google.com/ycf-fpsx-wpu?hs=122&authuser=1

Dyżur dydaktyczny (Meet): https://meet.google.com/zzr-hzhg-cfp

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)