Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koordynacja polityk europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D2KPEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Koordynacja polityk europejskich
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest ukazanie studentom istoty koordynacji polityki europejskiej kraju członkowskiego w UE. Omówione są przyjęte rozwiązania instytucjonalne w zakresie koordynacji polityk europejskich oraz wpływ czynników historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych na wybór właściwego modelu koordynacji. Omówiona zostanie także rola i znaczenie parlamentów narodowych w kształtowaniu polityki europejskiej i jej koordynowaniu. Analiza obejmie także system koordynacji prezydencji – współpracę legislatywy i egzekutywy przy realizacji zadań oraz stan przygotowania administracji publicznej.Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest pogłębienie wiedzy studentów na temat istoty koordynacji polityk europejskich w państwach członkowskich UE. Analiza obejmie koordynację działań krajowej administracji rządowej w ramach procesu podejmowania decyzji w UE. Koordynacja analizowana będzie pod kątem efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Wskazane zostaną problemy koordynacji polskiej polityki europejskiej oraz ewolucja polskiego modelu.

Pełny opis:

1. Zajęcia

Omówienie programu zajęć i zasad zaliczenia przedmiotów, pracy zdalnej. Rozdział referatów.

2. Zajęcia

Funkcje koordynacji i jej efektywność. Ocena efektywności koordynacji polityk europejskich (skala Metclafe'a). Obowiązki administracji publicznej w odniesieniu do UE.

3. Wyzwania a koordynacja działań krajowej administracji publicznej w ramach procesu podejmowania decyzji UE. Koncepcja czterech stref relacyjnych. Uwarunkowania i przesłanki organizacyjne i funkcjonalne aktywnego udziału państwa w polityce europejskiej. Modele koordynacji polityk europejskich Krzysztofa Szczerskiego.

4. Zajęcia

Rozwiązania instytucjonalne w zakresie koordynacji polityk europejskich a czynniki historyczne, społeczne i kulturowe. Analiza i ocena systemu koordynacji polityki europejskiej w Niemczech

5. Zajęcia

Analiza i ocena systemu koordynacji polityki europejskiej we Francji

6. Zajęcia

Analiza i ocena system koordynacji polityki europejskiej Austrii

7 zajęcia

Analiza i ocena system koordynacji polityki europejskiej w Danii - aktywna rola parlamentu w kształtowaniu polityki europejskiej państwa

8. Zajęcia

Wpływ eurodeputowanych z delegacji narodowych na pracę PE (analiza pomiarów VoteWatch. Europe) oraz na partie krajowe i rządy krajowe. Międzyparlamentarna współpraca na rzecz integracji europejskiej. Zakres kompetencji komisji ds. europejskich w parlamentach narodowych. Legislatywa w krajowej procesie decyzyjnym w sprawach związanych z członkostwem w UE

9. Zajęcia

Praca komisji ds. UE w polskim Sejmie. Analiza współpracy rządu RP z Sejmem i Senatem w sprawach dot. integracji RP z UE (ustawa kooperacyjna)

10. Zajęcia

Samorządy lokalne i regionalne a koordynacja krajowej polityki europejskiej. Europeizacja samorządów,. Lobbing a promocja interesów regionów w Brukseli.

11. Zajęcia

Biura przedstawicielskie regionów w Brukseli – analiza aktywności i efektywności działań. Polskie biura regionów w Brukseli

12. Zajęcia

Cechy systemu koordynacji w Polsce latach 2004-2009. Mechanizmy koordynacji stanowisk Polski w instytucjach. Spór kompetencyjny między Prezesem RM a Prezydentem RP z 2008 roku.

13. Zajęcia

Reforma systemu koordynacji polityk unijnych w Polsce- analiza modelu koordynacji po 1.01.2010 r. Rola i zadania Komitetu ds. Europejskich. Rola i znaczenie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE

14. Zajęcia

Zarządzanie procesowe w przygotowaniu i sprawowaniu prezydencji. Profesjonalizm w administracji publicznej –przygotowanie ministerstw. Analiza wybranych prezydencji państw członkowskich UE

15. Zajęcia test

Literatura:

R. Mieńkowska-Norkiene, Wprowadzenie: Koordynacja polityk unijnych w Polsce- konceptualizacja pojęć i znaczenie zagadnienia, [w:] R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa 2009, s. 9-27.

J. Miecznikowska, Koordynacja polityk europejskich w Republice Federalnej Niemiec - analiza i ocena efektywności, "Studia Politica Germanica" 2013, nr 1(2), s. 169-188.

J. Miecznikowska, The Europeanisation of the cooperation of the Federal Government and the parliament in the Republic of Austria – a political analysis, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, nr 20B, s. 245-288., dostęp on-line

M. Serowaniec, Wiedeński model kontroli spraw unijnych po wejściu w życie

Traktatu z Lizbony – teoria i praktyka, STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom XVII

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z 8 października 2010 rok Dziennik Ustaw 2010, nr 213, poz. 1395),

E. Popławska, Rola parlamentów narodowych w świetlne traktatu z Lizbony, w: Przegląd Sejmowy 5(100) 2010, s.157-158, dostęp on-line

K. Wójtowicz, Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 3(86) 2008, s. 77-91, dostęp on-line

M. Zalewska M., O.J. Gstrein, Parlamenty narodowe i ich rola w procesie integracji europejskiej: deficyt demokracji w UE w czasach kryzysu ekonomicznego i niepewności polityczne, „Studia Europejskie” 2013, nr 1 dostęp on-line

A.Czekaj-Dancewicz, Relacje duńskiego rządu z parlamentem w sprawach europejskich, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3. dostęp on-line

K. Tomaszewski, Reforma systemu koordynacji polityk unijnych w Polsce, [w:] R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja …., op. cit. , s. 247-268.

Tabaszewski R. K. (2012), Proces koordynacji polityki europejskiej w Polsce po Traktacie z Lizbony. (in) Unia Europejska po Traktacie z Lizbony, P. Tosiek (eds), Lublin: Wydawnictwo UMCS. 75-97.

N.KASPER, M. J. Tomaszyk, Komitet do spraw europejskich w polskim systemie koordynacji polityki europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7, s. 293-310.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.

T.G. Grosse, Europosłowie jako agenci europeizacji, w: Parlament Europejski po

Traktacie z Lizbony, J. M. Fischer (red.) Instytut Studiów Politologicznych PAN, Warszawa 2011, s. 369-376.

J. Miecznikowska, Pozycja i aktywność austriackich posłów w Parlamencie Europejskim VIII kadencji (w:) Podsumowanie VIII kadencji PE Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, red. A. Nitszke, J. J. Węc, Kraków 2019.

R. Ladrech, Europeanization and Political Parties: Towards a Framework for Analysis, Keele European Parties Research Unit (KEPRU) Working Paper 7/ 2001 https://www.keele.ac.uk/media/keeleuniversity/group/kepru/KEPRU%20WP%207.pdf

VoteWatch.Europe, https://www.votewatch.eu/blog/ranking-by-influence

M. Kozerski, Polityka europejska Bawarii na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław 2007, s.77-94.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

-zmiany, jakie zachodzą w systemach politycznych, administracyjnych i gospodarczych państw w wyniku członkostwa w strukturach integracyjnych Unii Europejskiej [K_W06]

- normy i reguły prawne UE wraz z konsekwencjami dot. prawidłowego funkcjonowania w strukturze organizacyjno – decyzyjnej Unii Europejskiej [KW09],

Student potrafi:

-przygotować wystąpienie ustne wraz z prezentacją multimedialną spełniające standardy akademickie [K_U08]

- uczestniczyć w dyskusji, powołuje się na argumenty z literatury i zdania ekspertów [K_U09]

Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach

• referat na UZGODNIONY TEMAT połączony z prezentacją -

+ poprowadzenie dyskusji w grupie (praca w zespole maksymalnie 2 osobowym)

• realizacja pisemnego zadania domowego (odpowiedź na pytanie w oparciu o literaturę/materiał źródłowy, przygotowanie krótkiej prezentacji)

• na ostatnich zajęciach test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Prowadzący grup: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)