Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing polityczny w Europie (do wyboru III)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D4MPEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny w Europie (do wyboru III)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia i koncepcje marketingu politycznego w kontekście europejskim.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia i koncepcje marketingu politycznego w kontekście europejskim. Analizie poddane zostaną procesy segmentacji i pozycjonowania na rynku politycznym, zachowania wyborców, znaczenia wizerunku kandydata dla marketingu politycznego, znaczenie i zakres wykorzystania reklamy politycznej i mediów. Wiedza pozwoli studentom trafnie interpretować i analizować zachowania aktorów na scenie politycznej. Studenci zdobędą umiejętność syntetycznego ujmowania zagadnień, bez pomijania ich związku z otoczeniem systemu politycznego (w tym uwarunkowań kulturowych, historycznych czy instytucjonalnych w UE).

Harmonogram zajęć

1. Zajęcia organizacyjne

2. Marketing polityczny – definicja pojęcia, najważniejsze ujęcia teoretyczne, wpływ marketingu gospodarczego i nauk politycznych.

3. Kandydat w marketingu politycznym w Europie – analiza wizerunków kandydatów, osie, wokół których konstruowane są wizerunki kandydatów, wpływ cech posiadanych i przypisanych kandydatom na zachowania wyborców, rola symboli, języka i wizerunku w polityce, program

4. Prezentacja prac studentów – analiza wizerunku europosłów (casy losowane przez studentów dla każdej z kolejnych prezentacji).

5. Zachowania wyborców – prezentacja najważniejszych modeli opisujących zachowanie wyborców. Segmentacja i pozycjonowanie w marketingu politycznym.

6. Opinia publiczna – definicja pojęcia, kształtowanie i mierzenie opinii publicznej, znaczenie sondaży wyborczych.

7. Prezentacja prac studentów – analiza segmentu wyborców europosłów.

8. Media i komunikacja społeczna a kampanie polityczne – zakres wykorzystania, wzajemne oddziaływanie.

9. Reklama polityczna – wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania wyborców, preferencje wyborcze, oddziaływanie radiowej i prasowej reklamy politycznej. Formy pozyskiwania poparcia wyborców.

10. Prezentacja prac studentów zaplanowanie kampanii europosła –media tradycyjne

11. Rola nowych mediów i mediów społecznościowych w komunikacji politycznej.

12. Prezentacja prac studentów zaplanowanie kampanii z wykorzystaniem nowych mediów (propozycje postów, claimu, core komunikacyjnego) swojego europosła

13. Kampanie negatywne jako jedna z form walki z konkurentem na scenie politycznej.

14. Analiza kampanii w trakcie wyborów do europarlamentu w 2024 roku

15. Zaliczenie przedmiotu

Udział w zajęciach: 30 godzin;

Przygotowanie referatu :15 godzin

Lektura literatury: 15 godzin

Przygotowanie 4 prac: 30 godzin.

Razem: 90 godzin.

Literatura:

Annusewicz, O. (2017). Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych. Studia Politologiczne, 45.

Brzeziński, T., Michalak, B. (2004). Kolor i symbol jako wizualne środki emocjonalnego oddziaływania w polityce. [w:] Jeziński Marek (red.). Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń: Duet.

Ciftci, D. (2021). Political marketing and new media election campaigning: the application of North Cyprus 2018 general elections. In Handbook of Research on New Media Applications in Public Relations and Advertising, . IGI Global.

Cwalina, W., Falkowski, A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Godlewski, T., Sondaże polityczne jako forma komunikowania polityka z wyborcą, [w:] E. Marciniak (red.), Studia Politologiczne vol. 25.

Jeziński M., (2004), Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Jeziński, M. (2011). Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu wirtualnej przestrzeni. Nowe media, (2). Toruń: UMK.

Kasińska-Metryka, A.(2004). Reklama polityczna. [w:] Jeziński Marek (pod red.). Marketing polityczny, w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń: Wydawnictwo Duet.

Kirk, N., & Teeling, L. (2022). A review of political advertising online during the 2019 European Elections and establishing future regulatory requirements in Ireland. Irish Political Studies, 37(1).

Lees-Marshment, J. (2019). Political Marketing: Principles and Applications. Routledge.

McNair, B. (1998), Wprowadzenie do komunikacji politycznej, Poznań.

Muszyński, J., (2004), Teoria marketingu politycznego, Warszawa: WSP TWP.

Nai, A. (2020). Going negative, worldwide: Towards a general understanding of determinants and targets of negative campaigning. Government and Opposition, 55(3).

Newman, B. I., Cwalina, W., Falkowski, A., Newman, T. P., & Jabłońska, M. (2022). Political marketing. In The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs, s. 1022-1034. Cham: Springer International Publishing.

Olczyk, T. (2010). Kampania 2.0? Internet w kampanii Baracka Obamy a nowe zjawiska w komunikacji politycznej. W M. Jeziński, A. Seklecka, & W. Peszyński (Red.), Polityczne aspekty nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Page, B. I., & Shapiro, R. Y. (1992.). The Rational Public: Fifty Years of Trends in Americans' Policy Preferences.

Peszyński, W.(2012). Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Skarżyńska K., Człowiek a polityka, Warszawa 2005.

Staniszewski, R. (2012), Opinia publiczna - teoretyczny sens i zakres pojęcia, [w:] E. Marciniak (red.), Studia Politologiczne vol. 25, Warszawa.

Stępińska A., (2001), Skuteczność negatywnej reklamy politycznej. [w:] Paradowski R., Załęcki P. (pod red.). Kulturowe instrumentarium panowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Stępińska, A., (2004), Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990–2000, Poznań: WN INPiD UAM.

Street, J. (2006). Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tranová, K. L., & Veneti, A. (2021). The Use of Podcasting in Political Marketing: The Case of the Czech Republic. Journal of Political Marketing.

van Drunen, M. Z., Helberger, N., & Ó Fathaigh, R. (2022). The beginning of EU political advertising law: unifying democratic visions through the internal market. International Journal of Law and Information Technology, 30(2).

Wiszniowski, R., (2002), Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego. [w:] Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (pod red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo UWr,.

Ziółkowski, J. (2012), Opinia publiczna jako obiekt zainteresowania propagandy politycznej, [w:] E. Marciniak (red.), Studia Politologiczne vol. 25.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu zajęć

WIEDZA

- Zna i rozumie pojęcia i koncepcje marketingu politycznego w kontekście europejskim (K_W02);

- Zna wyniki badań społecznych związanych z marketingiem politycznym (K_W03);

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystywać pojęcia i koncepcje teoretyczne marketingu do zaawansowanej analizy sytuacji na rynku europejskim z uwzględnieniem społecznych, historycznych i gospodarczych uwarunkowań (K_U01);

- potrafi samodzielnie wyszukiwać badań opinii publicznych w Europie i umie je interpretować (K_U01)

- w zaawansowany sposób analizuje ustnie i pisemnie wybierane przez strategie przez podmioty polityczne w Europie i działania w zakresie marketing u politycznego na rynku europejskim i przesłanek zachowań wyborców (K_UO1, K_UO5);

- korzysta z informacji przekazywanych przez media, potrafi wyszukiwać niezbędnych informacji dotyczących marketingu politycznego (K_UO6);

- potrafi w konstruować narzędzia badawcze, które dostarczą wiedzy na temat postaw wyborców (K_UO6).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności). Nieobecność (w ramach limitu) nie zwalnia z obowiązku dostarczenia na czas prac. Ocena uzależniona jest od spełnienia poniższych kryteriów:

1. Przygotowanie referatu na wskazany temat – wystąpienia przygotowane są indywidualnie – 30 pkt

2. Realizacja czterech prac. Zadania będą miały charakter caseów Prace przygotowywane są grupowo i przesyłane na platformę Kampus. . Za każde zadanie można uzyskać 15 pkt.

3. Aktywność – 10 pkt

Skala ocen:

Ocena bardzo dobra 89–100 pkt

Ocena dobra plus 83–88 pkt

Ocena dobra 76–82 pkt

Ocena dostateczna plus 70–75 pkt

Ocena dostateczna 61–69 pkt

Ocena niedostateczna 0 – 60 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jas-Koziarkiewicz
Prowadzący grup: Marta Jas-Koziarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)