Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1NOPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy wiedzy o państwie i polityce, podstawowe mechanizmy kształtujące procesy wewnątrz państw, jak i w środowisku międzynarodowym

Przedmiot prezentuje wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o polityce. Student na zajęciach zdobywa wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych.

Przedmiot ma przede wszystkim charakter propedeutyczny i jego cel stanowi wyposażenie studenta w terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas wykładu i ćwiczeń przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu i ćwiczeń. Analizie poddany zostanie przedmiot oraz funkcje nauki o polityce, a także rozwój myśli politycznej i nauki o polityce z perspektywy historycznej, status politologii we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jej literatura oraz metody badawcze. Zajęcia poświęcone będą podstawowym zagadnieniom nauki o polityce. Omówione zostanie pojęcie i istota państwa, koncepcje genezy państwa w wybranych doktrynach starożytnych, średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych oraz typy i formy państw. Zdefiniowane zostaną pojęcia reżimu politycznego, formy rządów, ustroju terytorialnego państwa. Przeanalizowane zostaną pojęcia państwo, społeczeństwo, naród i jednostka oraz ich relacje w rozwoju historycznym; mniejszości narodowe i etniczne; naród jako wspólnota polityczna oraz naród jako wspólnota kulturowa. Państwo narodowe, jego przemiany. Przemiany w dziejach państwa: reforma, rewolucja, transformacja, integracja, globalizacja. Zamach stanu. Sposoby uprawiania polityki. Wzajemne relacje między państwem, polityką a wojną. Zależności między polityką a etyką. Pojęcie i koncepcje władzy politycznej oraz jej legitymizacji. Scharakteryzowane i poddane porównaniu zostaną reżimy demokratyczny, autorytarny i totalitarny. Omówione zostaną sposoby definiowania polityki i różnorodne jej koncepcje. Granice polityczności. Pojęcie systemu politycznego i jego elementy - główne ujęcia. Podstawowe kategorie polityki. Podmioty polityki. Działania polityczne. Stosunki polityczne. Instytucje polityczne. Decyzje polityczne. Wartości i normy polityczne. Kultura polityczna, jej komponenty i typy. Przywództwo polityczne.

Zakres tematów w ramach zajęć:

1.Zajęcia wprowadzające. Istota przedmiotu

2. Geneza i istota państwa

3. Elementy definicji państwa

4. Forma państwa. Kontrowersje wokół pojęcia typ państwa

5. Reżim demokratyczny. Zagrożenia dla demokracji: populizm

6. Reżimy niedemokratyczne

7. Władza polityczna i państwowa

8. Sposoby uprawiania polityki. Zmiana w dziejach państwa

9. Podmioty polityki - Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo i ich relacje w rozwoju historycznym

10. Oblicza współczesnej polityki - państwo narodowe i jego przemiany; państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji europejskiej 11. Pojęcie polityki. Granice polityczności

12. Podstawowe kategorie nauki o polityce

13. Polityka jako zawód i powołanie. Polityk a urzędnik. Etyka i polityka- wzajemne zależności

14. Kultura polityczna

15. Polityka i wojna – wzajemne relacje.

Literatura:

Podstawowa literatura:

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010, rozdz. 1,2,4,5,6,7,8,19,18.

KUCIŃSKI J., Nauk o państwie współczesnym, Warszawa-Lódź 2019

HEYWOOD A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa PWN 2009, r. 1,3, 4, 5, 7,8 12

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005.

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

-charakter nauk społecznych i ich miejsce w systemie nauk, a szczególnie

relacje zachodzące między subdyscyplinami wchodzącymi w skład studiów

europejskich, tj. administracją, prawem, ekonomią, naukami o polityce i

naukami o polityce publicznej, zorientowanymi na zastosowanie praktyczne w

sferze działalności administracyjno-urzędniczej i przedsiębiorczości. (K_W01)

-ewolucję państwa, jego strukturę oraz rolę we współczesnych procesach

integracji i globalizacji. (K_W02)

Student potrafi:

-obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska

społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery polityczno-

administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw

europejskich. (K_U01)

-posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz

wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w

celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz

rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji. (K_U05)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin:

test pisemny (pytania otwarte i zamknięte, wielokrotnego wyboru), czas trwania 60 min.

ćwiczenia:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), przygotowanie prezentacji lub projektu grupowego, wykonywanie zadań pisemnych na platformie Kampus.

zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Prowadzący grup: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas wykładu i ćwiczeń przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Wykład ma za zadanie:

- przedstawić systematyczna wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu,

- zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania i rozwoju państw, oraz wpływu polityki na procesy przemian ustrojowych i systemowych,

-determinantów określających role państwa i organizacji międzynarodowych w środowisku międzynarodowym,

- roli i znaczenia polityki we współczesnym świecie,

- procesów wewnętrznych państwa określających jego działania,

- zapoznać z procesami kształtowania się kultury politycznej i elit politycznych

Zakres tematów w ramach wykładów:

1.Zajęcia wprowadzające. Istota przedmiotu

2. Geneza i istota państwa

3. Elementy definicji państwa

4. Forma państwa. Kontrowersje wokół pojęcia typ państwa

5. Reżim demokratyczny. Zagrożenia dla demokracji: populizm

6. Reżimy niedemokratyczne

7. Władza polityczna i państwowa

8. Sposoby uprawiania polityki. Zmiana w dziejach państwa

9. Podmioty polityki - Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo i ich relacje w rozwoju historycznym

10. Oblicza współczesnej polityki - państwo narodowe i jego przemiany; państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji europejskiej 11. Pojęcie polityki. Granice polityczności

12. Podstawowe kategorie nauki o polityce

13. Polityka jako zawód i powołanie. Polityk a urzędnik. Etyka i polityka- wzajemne zależności

14. Kultura polityczna

15. Polityka i wojna – wzajemne relacje.

Literatura:

Podstawowa literatura:

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010, rozdz. 1,2,4,5,6,7,8,19,18.

KUCIŃSKI J., Nauk o państwie współczesnym, Warszawa-Lódź 2019

HEYWOOD A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa PWN 2009, r. 1,3, 4, 5, 7,8 12

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005.

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006

Uwagi:

dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Prowadzący grup: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas wykładu i ćwiczeń przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Wykład ma za zadanie:

- przedstawić systematyczna wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu,

- zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania i rozwoju państw, oraz wpływu polityki na procesy przemian ustrojowych i systemowych,

-determinantów określających role państwa i organizacji międzynarodowych w środowisku międzynarodowym,

- roli i znaczenia polityki we współczesnym świecie,

- procesów wewnętrznych państwa określających jego działania,

- zapoznać z procesami kształtowania się kultury politycznej i elit politycznych

Zakres tematów w ramach wykładów:

1.Zajęcia wprowadzające. Istota przedmiotu

2. Geneza i istota państwa

3. Elementy definicji państwa

4. Forma państwa. Kontrowersje wokół pojęcia typ państwa

5. Reżim demokratyczny. Zagrożenia dla demokracji: populizm

6. Reżimy niedemokratyczne

7. Władza polityczna i państwowa

8. Sposoby uprawiania polityki. Zmiana w dziejach państwa

9. Podmioty polityki - Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo i ich relacje w rozwoju historycznym

10. Oblicza współczesnej polityki - państwo narodowe i jego przemiany; państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji europejskiej 11. Pojęcie polityki. Granice polityczności

12. Podstawowe kategorie nauki o polityce

13. Polityka jako zawód i powołanie. Polityk a urzędnik. Etyka i polityka- wzajemne zależności

14. Kultura polityczna

15. Polityka i wojna – wzajemne relacje.

Literatura:

Podstawowa literatura:

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010, rozdz. 1,2,4,5,6,7,8,19,18.

KUCIŃSKI J., Nauk o państwie współczesnym, Warszawa-Lódź 2019

HEYWOOD A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa PWN 2009, r. 1,3, 4, 5, 7,8 12

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005.

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006

Uwagi:

dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)