Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1PWPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o prawie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu nauk prawnych. Zdobyta wiedza powinna umożliwić samodzielną analizę treści przepisów prawnych.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu nauk prawnych. Zdobyta wiedza powinna umożliwić aktywne uczestnictwo w zajęciach o tematyce prawnej oraz posługiwanie się słownictwem prawnym, a także samodzielną analizę aktów normatywnych.

Przedmiot ma charakter propedeutyczny i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w takich przedmiotach z lat wyższych studiów jak Instytucje Unii Europejskiej czy Prawo europejskie.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

I. Istota i pojęcie prawa, związki prawa z państwem, prawo a inne zespoły norm społecznych (np. moralność), pojęcie praworządności.

II. Akt prawny, akty normatywne, akty indywidualne. Przepis prawny, rodzaje przepisów prawnych. Norma prawna i jej struktura: hipoteza, dyspozycja, sankcja. Stosunki prawne, elementy stosunku prawnego (strony, przedmiot, treść stosunku prawnego). Zdarzenia prawne.

III. Źródła prawa, formy tworzenia prawa, system źródeł prawa w RP (konstytucyjna klasyfikacja źródeł prawa: źródła powszechnie obowiązującego prawa i źródła prawa o charakterze wewnętrznym), publikacja i ogłaszanie aktu normatywnego.

IV. Obowiązywanie prawa: w przestrzeni, w czasie (vacatio legis, lex retro non agit), osobowe obowiązywanie prawa. Przestrzeganie prawa, naruszanie prawa, obchodzenie prawa, „nieposłuszeństwo obywatelskie”. Stosowanie prawa, domniemania faktyczne, domniemania prawne, instytucja nullum crimen sine lege.

V. Wykładnia prawa (pojęcie, rodzaje), moc wiążąca wykładni prawa, wykładnia dokonywana przez Sąd Najwyższy. System prawa, prawo publiczne a prawo prywatne, prawo materialne a prawo publiczne, prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe publiczne, gałęzie prawa RP.

VI. Podstawy prawa konstytucyjnego. Pojęcie konstytucji i prawa konstytucyjnego, struktura podstawowe zasady ustroju RP, zasada trójpodziału władzy, podstawowe wolności, prawa, obowiązki człowieka i obywatela.

VII. Podstawy prawa administracyjnego. Pojęcie i istota prawa administracyjnego, podział prawa administracyjnego: ustrojowe, materialne, formalne. Stosunek administracyjno-prawny, prawne formy działania administracji publicznej.

VIII. Podstawy prawa cywilnego. Pojęcie i istota prawa cywilnego, źródła prawa cywilnego, systematyka prawa cywilnego. Stosunek cywilno-prawny. Podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne, osoby prawne, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Podstawy prawa spadkowego.

XI. Podstawy prawa karnego. Pojęcie i istota prawa karnego. Prawo karne materialne. Zakres obowiązywania prawa karnego. Pojęcie przestępstwa, winy. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Rodzaje przestępstw. Kary i środki karne.

XII. Podstawy prawa UE. Pojęcie i istota prawa UE, źródła prawa UE, instytucje UE, prawo UE a prawo państw członkowskich.

XIII. Problemy i dylematy dotyczące stanowienia, stosowania, przestrzegania prawa w Polsce.

Literatura:

1. S. Korycki, J. Kuciński (red.), Z. Trzciński, J, Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2010.

2. J. Kuciński (red.), Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra. Zarys prawa, Warszawa 2016.

3. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2013.

4. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2017.

Dla zainteresowanych: J. Jabłońska-Bonca, Wprowadzenie do prawa. Introduction to law, Warszawa 2004, 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Ma ogólną wiedzę o relacji: prawo a nauki polityczne (K_W01)

Posiada wiedzę o różnych systemach normatywnych i ich związkach z systemem norm prawnych. Rozumie wpływ uwarunkowań społecznych na sposób tworzenia i interpretowania przepisów prawnych. (K_W10)

Student zna system źródeł prawa obowiązujący w Polsce. Wie w oparciu o jakie zasady są redagowane przepisy prawne. Zna poglądy na temat istoty i budowy normy prawnej oraz jej relacji z przepisami prawnymi. Zna specyfikę stosunków prawnych powstających w różnych gałęziach prawa. (K_W06)

Student posiada wiedzę na temat najważniejszych systemów (rodzin) prawa na świecie. (K_W06)

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. (K_W13)

UMIEJĘTNOŚCI

Student posługuje się podstawowymi terminami prawniczymi. Rozumie kilka zwrotów łacińskich najczęściej przez prawników używanych i potrafi je zastosować. (K_U04)

Wie za pomocą jakich aktów normatywnych można nakładać na obywatela obowiązki. (K_U07)

Wie jak i gdzie można ustalić treść obowiązujących przepisów prawnych. Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj wykładni prawa. (K_U08)

KOMPETENCJE

Student potrafi wykorzystać zasady demokratycznego państwa prawnego oraz sposoby pojmowania sprawiedliwości przy formułowaniu programów (celów) organizacji społecznych (K_K01)

Rozumie ograniczenia w możliwości wykorzystania przepisów prawnych dla osiągania celów politycznych. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca, ocena punktowa z pracy pisemnej, dodatkowe punkty za aktywność merytoryczną na zajęciach i za prace domowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andżelika Mirska
Prowadzący grup: Andżelika Mirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)