Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1SOZP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia życia publicznego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (profil praktyczny)
Strona przedmiotu: http://kozlowski.warszawa.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak założeń wstępnych, przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu socjologii życia publicznego wraz z podstawami z zakresu socjologii ogólnej. Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Uczestnik konwersatorium przyswoi podstawowe pojęcia socjologiczne, nauczy się je adekwatnie definiować, rozumieć oraz nabędzie umiejętność stosowania ich w opisie i analizie rzeczywistości społecznej i politycznej w Polsce i na świecie. Ważny dydaktyczny cel stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych, a także wyrobienie podstawowych kompetencji interpretacji wyników badań socjologicznych dotyczących życia publicznego. Student przyswoi także wiedzę o wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego, będzie je rozumiał, zauważał ich przejawy i wielowymiarowo interpretował.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach socjologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych w zakresie mikro- i makrosocjologii, statyki i dynamiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki życia publicznego. Po ukończeniu kursu studenci powinni adekwatnie i wieloaspektowo identyfikować podstawowe problemy społeczne oraz dokonywać ich analizy w zakresie relacji: jednostka a społeczeństwo, relacji między małymi grupami społecznymi, relacji pomiędzy wielkimi elementami struktury społecznej – klasami i warstwami. Istotny element kształcenia stanowią zagadnienia związane z tożsamością jednostkową oraz tożsamościami zbiorowymi; student właściwie definiuje je i wskazuje ich determinanty oraz konsekwencje. Podczas zajęć student nabywa kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych składowych elementów kultury (zwyczaj, obyczaj, kanon, wzór, symbol, kategoria kultury) oraz głównych jej koncepcji. Zajęcia uczą aktywnego poszukiwania źródeł faktów na temat zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania. Student adekwatnie rozpoznaje i samodzielnie komentuje wybrane współczesne globalne i lokalne procesy społeczne.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 90 godzin. Konwersatorium obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 45 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), z kolei 15 godzin to czas niezbędny na powtórzenie i przygotowanie się do kolokwium końcowego.

Literatura:

1/ A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, Rozdział: Co to jest socjologia?, podrozdział: Socjologiczne spojrzenie na świat, Do czego socjologia może nam się przydać w życiu?, s. 26-30.

2/ E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, Wstęp, s. 10-18.

3) E. Babbie, Istota socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4) H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004. (szczególnie rozdziały o ruchliwości społecznej nr 12 i 14).

5) S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, fragment: Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny.

6) A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, rozdz. I.

7) C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 13-80.

8) M. Marody i inni , Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, rozdz. 1 i 2.

9). R. Markowski, Rozwój rozłamów socjopolitycznych: Determinanty i konsekwencje, Wydawnictwo IFiS PAN, 2009.

10) A Gendźwiłł, Wybory lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. rozdział I, II, V.

11) R. Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, rozdz. I i II.

12) A. Bejma, W. Łukowski, I. Sadowski, Studia Politologiczne nr 29, Warszawa 2013, Podział społeczno-polityczny.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1. Posiada wiedzę z perspektywy współczesnej o wzajemnych relacjach pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Zna koncepcje tożsamości jednostkowej i zbiorowej, definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikro- i makrosocjologii dotyczące relacji jednostki i zbiorowości (W02).

EK2. Rozpoznaje i charakteryzuje formy uczestnictwa w życiu społecznym na płaszczyźnie mikro- i makrosocjologicznej. Rozumie znaczenie procesu socjalizacji jednostki (W03).

EK3. Ma wiedzę o strukturach społecznych, właściwie definiuje podstawowe pojęcia z tego zakresu (W05).

EK4. Posiada wiedzę z perspektywy współczesnej o wybranych problemach społecznych lokalnych i globalnych (W07)

EK5. Ma wiedzę o wartościach, wzorach i normach społecznych (W10).

UMIEJĘTNOŚCI

EK6. Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery społecznej, kulturowej i etnicznej; potrafi wyjaśnić funkcje struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, rolę kultury i tożsamości narodowej (U02).

EK7. Umie wskazać założenia różnych koncepcji i pojęć socjologicznych, zinterpretować je i zastosować do analizy współczesnych problemów społecznych, w tym kulturowych i etnicznych (U06).

EK8. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu problematyki społecznej lokalnej i globalnej wykorzystując źródła tradycyjne oraz elektroniczne (U08).

EK9. Posiada umiejętność prezentowania własnych punktów widzenia, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów i różnych autorów (U09).

EK10. Ma umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł (U11).

KOMPETENCJE

EK11. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie (K05).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową: obserwacji i ewaluacji intensywności i jakości aktywności studenta podczas zajęć na zajęciach, jego obecności i wyników kolokwium końcowego.

Metody oceny pracy studenta * - Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

1/ ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – dodatkowo premiowane: 15%

2) wynik końcowego testu: 85%

* Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest jednoczesne spełnienie poniższych kryteriów:

a) obecność na zajęciach, która dopuszcza maksymalnie 2 nieobecności studenta,

b) udział w końcowym kolokwium z wynikiem pozytywnym.

Załącznik:

Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu

Ocena - Algorytm oceny końcowej

2 - 50% i poniżej

3*** - powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 - powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 - powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 - powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 - Powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Łukowski
Prowadzący grup: Wojciech Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu socjologii życia publicznego wraz z podstawami z zakresu socjologii ogólnej. Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Uczestnik konwersatorium przyswoi podstawowe pojęcia socjologiczne, nauczy się je adekwatnie definiować, rozumieć oraz nabędzie umiejętność stosowania ich w opisie i analizie rzeczywistości społecznej i politycznej w Polsce i na świecie. Ważny dydaktyczny cel stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych, a także wyrobienie podstawowych kompetencji interpretacji wyników badań socjologicznych dotyczących życia publicznego. Student przyswoi także wiedzę o wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego, będzie je rozumiał, zauważał ich przejawy i wielowymiarowo interpretował.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach socjologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych w zakresie mikro- i makrosocjologii, statyki i dynamiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki życia publicznego. Po ukończeniu kursu studenci powinni adekwatnie i wieloaspektowo identyfikować podstawowe problemy społeczne oraz dokonywać ich analizy w zakresie relacji: jednostka a społeczeństwo, relacji między małymi grupami społecznymi, relacji pomiędzy wielkimi elementami struktury społecznej – klasami i warstwami. Istotny element kształcenia stanowią zagadnienia związane z tożsamością jednostkową oraz tożsamościami zbiorowymi; student właściwie definiuje je i wskazuje ich determinanty oraz konsekwencje. Podczas zajęć student nabywa kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych składowych elementów kultury (zwyczaj, obyczaj, kanon, wzór, symbol, kategoria kultury) oraz głównych jej koncepcji. Zajęcia uczą aktywnego poszukiwania źródeł faktów na temat zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania. Student adekwatnie rozpoznaje i samodzielnie komentuje wybrane współczesne globalne i lokalne procesy społeczne.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 90 godzin. Konwersatorium obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 45 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), z kolei 15 godzin to czas niezbędny na powtórzenie i przygotowanie się do kolokwium końcowego.

Literatura:

1/ A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, Rozdział: Co to jest socjologia?, podrozdział: Socjologiczne spojrzenie na świat, Do czego socjologia może nam się przydać w życiu?, s. 26-30.

2/ Ch.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Rozdział: Obietnica, s. 49-77.

3/ E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, Wstęp, s. 10-18.

4/ M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa, 2001, rozdz. Pojęcie osoby, s. 361-391.

5/ D. Riesman, N. Glazer, R. Denney, Samotny tłum, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1971, Rozdział I. Typy charakteru i społeczeństwa, s. 25-66.

6/ F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, część II, Rozdział 1. Osobowość społeczna, s. 101–140 (lub późniejsze wydania).

7/ E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, Wprowadzenie, s. 31–45.

8/ E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, Artykuł: Zaangażowanie i wyobcowanie, s. 114-137.

9/ J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, Rozdział 5. Interakcja społeczna, s. 68-82.

10/ M. Karkowska, Socjologia wychowania. Wybrane elementy, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2007, Podrozdział: Socjalizacja - wychowanie - nauczanie - zakresy pojęć, oraz Rozdział 3. Wybrane teorie rozwoju społecznego jednostki, s. 35-59.

11/ B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, Rozdział: Socjalizacja, podrozdziały: Socjalizacja, Rodzaje socjalizacji, s. 137-139, 152-155.

12/ K.-J. Tillman, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, Podrozdział: Osobowość a środowisko. O charakterze procesu socjalizacji oraz Płaszczyzny i fazy. O strukturze procesu socjalizacji, s. 8-19.

13/ J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, wyd. 3, Warszawa 1972, rozdz. VII, tytuły: Definicje, Ogólna charakterystyka zbiorowości oraz definicja grupy społecznej na str. 136, Grupa, Struktura grupy, Rodzaje grup, Grupy celowe, Społeczeństwo globalne.

14/ J. Turowski, Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, Rozdział V. Struktura grupy społecznej, Rozdział VI. Typologia grup społecznych s. 77-105, 107-114.

15/ F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 21 – 23, 34 – 46.

16/ D.J. Curran, C.M. Renzetti, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, Rozdział: Przodkowie i sąsiedzi. Społeczne konstrukcje płci kulturowej w innych epokach i społeczeństwach, s. 79-99.

17/ H. Domański, Co wiadomo na temat nierówności płci?, „ResPublica Nowa”, czerwiec 2002.

18/ A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, Rozdział: Płeć kulturowa i seksualność, Rozdział: Rodziny, s. 126-146, 192-200.

19/ J. Błuszkowski, Struktura społeczna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996, Rozdział 1. Podstawowe założenia, twierdzenia i pojęcia teorii struktury społecznej, s. 6–29.

20/ A. Karwacki, D. Antonowicz, Underclass i kultura biedy w środowiskach popegieerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych, „Studia Socjologiczne”, 2003, 3 (170), s. 69-111.

21/ K. Davis, W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia, w: Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975, s. 464 – 476.

22/ J. Błuszkowski, Struktura społeczna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996, podrozdział: Ruchliwość społeczna a zmiana struktury społecznej, s. 30-32.

23/ H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 12. Ruchliwość społeczna, podrozdział: Podstawowe pojęcia, Rozdział 14. Wyniki badań nad ruchliwością, s. 194-198, 233-253.

24/ A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, rozdz. 9, s. 281 - 288, 297 – 303, rozdz. 10, s. 322 – 329.

25/ J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2003, Rozdział VIII. Polacy – naród otwarty czy zamknięty, s. 207-233.

26/ S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, fragment: Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny.

27/ A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, rozdz. I, p. 1, s. 15 – 41.

28/ M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, PWN, Warszawa 2010, Rozdział 8. Konflikty etniczne – próba typologii, s. 221-244.

29/ W. Żelazny, Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, Rozdział I. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, podrozdziały 2.1. Geneza pojęcia etniczności, 2.2. Geneza koncepcji etnicznych, Rozdział III. Państwo a mniejszości, podrozdział 3. Grupa etniczna, Rozdział VII. Etnopolityka i polityka etniczna, s. 25-29, 80-85, 174-207.

30/ J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 9–36.

31/ S. Czarnowski, Kultura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, rozdz. I, s. 5–15 lub [w:] S. Czarnowski, Dzieła, t. 1, Warszawa 1956, s. 13–23.

32/ S. Ossowski, Dzieła, T. 2, Rozdział: Kulturowe dziedzictwo grupy społecznej i jego zewnętrzne korelaty, s. 64 – 69.

33/ M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Warszawa 1998, s. 81-100, 158-183.

34/ J. Gajda, Antropologia kulturowa…, cyt. wyd., rozdz. Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury, s. 56 – 75.

35/ M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice, Warszawa 1985, części: Matka krowa /s. 15 – 38/ i Potlacz /s. 109 – 129/.

36/ R. Linton, Dyfuzja, w: W. Derczyński, A. Jasińska - Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 261 – 278.

37/ J. Błuszkowski, Paradoksy normalności i dewiacji, [w:] M. Karwat, Paradoksy polityki, Warszawa 2007, s. 94-107.

38/ R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, Rozdział: Struktura społeczna i anomia, s. 197–224.

39/ S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, Rozdział 2. Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań, s. 58-80.

40/ A.W. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, Rozdział: Teorie rozwoju społecznego - podstawowe założenia i pojęcia, s. 9-32.

41/ L. Coser, Społeczne funkcje konfliktu, [w:] Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975, s. 199–203.

42/ A. Aldridge, Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, Rozdział 1. Konsumpcja jako pojęcie kluczowe, s. 9-39.

43/ B. Barber, Skonsumowani, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2008, z części drugiej: Zmierzch obywateli, podrozdział 3. Infantylizacja konsumentów: pojawienie się dzieci-dorosłych, s. 129-180.

44/ A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, Rozdział III. Obraz kultury masowej, podrozdział: Homogenizacja kultury masowej a poziomy kultury, s. 320-358.

Podstawowa literatura przedmiotu:

1/ Z. Bauman, Socjologia, Warszawa 1997.

2/ A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012.

3/ K.J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 1996.

4/ G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004.

5/ B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

6/ J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.

7/ J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972 (i inne wydania).

8/ P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002.

9/ J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998.

10/ J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.

11/ J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.

12/ J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.

13/ F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, Warszawa 1988.

14/ Encyklopedia Socjologii, T. 1. (A – J), Warszawa 1998.

15/ Encyklopedia Socjologii, T. 2. (K – N), Warszawa 1999.

16/ Encyklopedia Socjologii, T. 3. (O – R), Warszawa 2000.

17/ Encyklopedia Socjologii, T. 4. (S – Ż), Warszawa 2002.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Łukowski
Prowadzący grup: Wojciech Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu socjologii życia publicznego wraz z podstawami z zakresu socjologii ogólnej. Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Uczestnik konwersatorium przyswoi podstawowe pojęcia socjologiczne, nauczy się je adekwatnie definiować, rozumieć oraz nabędzie umiejętność stosowania ich w opisie i analizie rzeczywistości społecznej i politycznej w Polsce i na świecie. Ważny dydaktyczny cel stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych, a także wyrobienie podstawowych kompetencji interpretacji wyników badań socjologicznych dotyczących życia publicznego. Student przyswoi także wiedzę o wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego, będzie je rozumiał, zauważał ich przejawy i wielowymiarowo interpretował.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach socjologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych w zakresie mikro- i makrosocjologii, statyki i dynamiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki życia publicznego. Po ukończeniu kursu studenci powinni adekwatnie i wieloaspektowo identyfikować podstawowe problemy społeczne oraz dokonywać ich analizy w zakresie relacji: jednostka a społeczeństwo, relacji między małymi grupami społecznymi, relacji pomiędzy wielkimi elementami struktury społecznej – klasami i warstwami. Istotny element kształcenia stanowią zagadnienia związane z tożsamością jednostkową oraz tożsamościami zbiorowymi; student właściwie definiuje je i wskazuje ich determinanty oraz konsekwencje. Podczas zajęć student nabywa kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych składowych elementów kultury (zwyczaj, obyczaj, kanon, wzór, symbol, kategoria kultury) oraz głównych jej koncepcji. Zajęcia uczą aktywnego poszukiwania źródeł faktów na temat zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania. Student adekwatnie rozpoznaje i samodzielnie komentuje wybrane współczesne globalne i lokalne procesy społeczne.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 90 godzin. Konwersatorium obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 45 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), z kolei 15 godzin to czas niezbędny na powtórzenie i przygotowanie się do kolokwium końcowego.

Literatura:

1/ A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, Rozdział: Co to jest socjologia?, podrozdział: Socjologiczne spojrzenie na świat, Do czego socjologia może nam się przydać w życiu?, s. 26-30.

2/ Ch.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Rozdział: Obietnica, s. 49-77.

3/ E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, Wstęp, s. 10-18.

4/ M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa, 2001, rozdz. Pojęcie osoby, s. 361-391.

5/ D. Riesman, N. Glazer, R. Denney, Samotny tłum, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1971, Rozdział I. Typy charakteru i społeczeństwa, s. 25-66.

6/ F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, część II, Rozdział 1. Osobowość społeczna, s. 101–140 (lub późniejsze wydania).

7/ E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, Wprowadzenie, s. 31–45.

8/ E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, Artykuł: Zaangażowanie i wyobcowanie, s. 114-137.

9/ J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, Rozdział 5. Interakcja społeczna, s. 68-82.

10/ M. Karkowska, Socjologia wychowania. Wybrane elementy, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2007, Podrozdział: Socjalizacja - wychowanie - nauczanie - zakresy pojęć, oraz Rozdział 3. Wybrane teorie rozwoju społecznego jednostki, s. 35-59.

11/ B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, Rozdział: Socjalizacja, podrozdziały: Socjalizacja, Rodzaje socjalizacji, s. 137-139, 152-155.

12/ K.-J. Tillman, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, Podrozdział: Osobowość a środowisko. O charakterze procesu socjalizacji oraz Płaszczyzny i fazy. O strukturze procesu socjalizacji, s. 8-19.

13/ J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, wyd. 3, Warszawa 1972, rozdz. VII, tytuły: Definicje, Ogólna charakterystyka zbiorowości oraz definicja grupy społecznej na str. 136, Grupa, Struktura grupy, Rodzaje grup, Grupy celowe, Społeczeństwo globalne.

14/ J. Turowski, Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, Rozdział V. Struktura grupy społecznej, Rozdział VI. Typologia grup społecznych s. 77-105, 107-114.

15/ F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 21 – 23, 34 – 46.

16/ D.J. Curran, C.M. Renzetti, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, Rozdział: Przodkowie i sąsiedzi. Społeczne konstrukcje płci kulturowej w innych epokach i społeczeństwach, s. 79-99.

17/ H. Domański, Co wiadomo na temat nierówności płci?, „ResPublica Nowa”, czerwiec 2002.

18/ A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, Rozdział: Płeć kulturowa i seksualność, Rozdział: Rodziny, s. 126-146, 192-200.

19/ J. Błuszkowski, Struktura społeczna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996, Rozdział 1. Podstawowe założenia, twierdzenia i pojęcia teorii struktury społecznej, s. 6–29.

20/ A. Karwacki, D. Antonowicz, Underclass i kultura biedy w środowiskach popegieerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych, „Studia Socjologiczne”, 2003, 3 (170), s. 69-111.

21/ K. Davis, W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia, w: Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975, s. 464 – 476.

22/ J. Błuszkowski, Struktura społeczna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996, podrozdział: Ruchliwość społeczna a zmiana struktury społecznej, s. 30-32.

23/ H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 12. Ruchliwość społeczna, podrozdział: Podstawowe pojęcia, Rozdział 14. Wyniki badań nad ruchliwością, s. 194-198, 233-253.

24/ A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, rozdz. 9, s. 281 - 288, 297 – 303, rozdz. 10, s. 322 – 329.

25/ J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2003, Rozdział VIII. Polacy – naród otwarty czy zamknięty, s. 207-233.

26/ S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, fragment: Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny.

27/ A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, rozdz. I, p. 1, s. 15 – 41.

28/ M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, PWN, Warszawa 2010, Rozdział 8. Konflikty etniczne – próba typologii, s. 221-244.

29/ W. Żelazny, Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, Rozdział I. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, podrozdziały 2.1. Geneza pojęcia etniczności, 2.2. Geneza koncepcji etnicznych, Rozdział III. Państwo a mniejszości, podrozdział 3. Grupa etniczna, Rozdział VII. Etnopolityka i polityka etniczna, s. 25-29, 80-85, 174-207.

30/ J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 9–36.

31/ S. Czarnowski, Kultura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, rozdz. I, s. 5–15 lub [w:] S. Czarnowski, Dzieła, t. 1, Warszawa 1956, s. 13–23.

32/ S. Ossowski, Dzieła, T. 2, Rozdział: Kulturowe dziedzictwo grupy społecznej i jego zewnętrzne korelaty, s. 64 – 69.

33/ M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Warszawa 1998, s. 81-100, 158-183.

34/ J. Gajda, Antropologia kulturowa…, cyt. wyd., rozdz. Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury, s. 56 – 75.

35/ M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice, Warszawa 1985, części: Matka krowa /s. 15 – 38/ i Potlacz /s. 109 – 129/.

36/ R. Linton, Dyfuzja, w: W. Derczyński, A. Jasińska - Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 261 – 278.

37/ J. Błuszkowski, Paradoksy normalności i dewiacji, [w:] M. Karwat, Paradoksy polityki, Warszawa 2007, s. 94-107.

38/ R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, Rozdział: Struktura społeczna i anomia, s. 197–224.

39/ S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, Rozdział 2. Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań, s. 58-80.

40/ A.W. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, Rozdział: Teorie rozwoju społecznego - podstawowe założenia i pojęcia, s. 9-32.

41/ L. Coser, Społeczne funkcje konfliktu, [w:] Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975, s. 199–203.

42/ A. Aldridge, Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, Rozdział 1. Konsumpcja jako pojęcie kluczowe, s. 9-39.

43/ B. Barber, Skonsumowani, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2008, z części drugiej: Zmierzch obywateli, podrozdział 3. Infantylizacja konsumentów: pojawienie się dzieci-dorosłych, s. 129-180.

44/ A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, Rozdział III. Obraz kultury masowej, podrozdział: Homogenizacja kultury masowej a poziomy kultury, s. 320-358.

Podstawowa literatura przedmiotu:

1/ Z. Bauman, Socjologia, Warszawa 1997.

2/ A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012.

3/ K.J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 1996.

4/ G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004.

5/ B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

6/ J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.

7/ J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972 (i inne wydania).

8/ P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002.

9/ J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998.

10/ J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.

11/ J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.

12/ J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.

13/ F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, Warszawa 1988.

14/ Encyklopedia Socjologii, T. 1. (A – J), Warszawa 1998.

15/ Encyklopedia Socjologii, T. 2. (K – N), Warszawa 1999.

16/ Encyklopedia Socjologii, T. 3. (O – R), Warszawa 2000.

17/ Encyklopedia Socjologii, T. 4. (S – Ż), Warszawa 2002.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)