Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D2INEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu procesów integracyjncyh w Europie po II wojnie światowej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z systemem instytucjonalnym ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia zagadnienia.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z systemem instytucjonalnym ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia zagadnienia.

Prowadzący dąży do takiego przedstawienia zagadnień, które pozwala nie tyle na omówieniu poszczególnych instytucji UE, ile szeroko rozumianych rozwiązań instytucjonalnych. Dzięki temu instytucje to nie tylko konkretne struktury, ale także formuły współpracy, które opierając się na poszczególnych organach kreślą systemowe rozwiązania. Wykład prowadzony jest z uwgzlędnieniem podejścia neoinstytucjonalnego.

Literatura:

1. Instytucje i prawo Unii Europejskiej, pod red. J. Barcza, M. Górki, A. Wyrozumskiej, Lexis Nexis Warszawa 2015.

2. A. Łazowski, A. Łabędzka, Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, KSAP Warszawa 2010.

3. Stępka P., Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, "Przegląd Europejski" nr 1(10)/2005.

4. Cini M., (red. nauk.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

5. Bokajło W., Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, Wrocław 2009.

6. W. Walters, Rządzenie Europą, tł. J. Grzymski, WN PWN Warszawa 2011.

7. Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010

8. J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.

9. J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, tł. M. Klimowicz, WN PWN Warszawa 2008.

10. Wierzchowska A., Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) student potrafi:

1. Określić miejsce i rolę Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej: (K_W04, K_U01);

2. Scharakteryzować z punktu widzenia instytucjonalnego Traktaty o Unii Europejskiej, a zwłaszcza Traktat Lizboński (K_W03, K_W04, K_W10

K_U10)

3. Zaprezentować problematykę klasyfikacji instytucji Unii Europejskiej (K_W10, K_W15, K_U01, K_U09)

4. Określić zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ( K_W10, K_W15, K_U01, K_U09);

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności studenta odbywa się przede wszystkim w wyniku przeprowadzone egzaminy pisemnego w formie testu.

W zależności od formulu przedmiotu stosowane sa także inne dodatkowe sposoby oceniania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tosiek
Prowadzący grup: Piotr Tosiek, Vadym Zheltovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z systemem instytucjonalnym ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia zagadnienia.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z systemem instytucjonalnym ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia zagadnienia.

Prowadzący dąży do takiego przedstawienia zagadnień, które pozwala nie tyle na omówieniu poszczególnych instytucji UE, ile szeroko rozumianych rozwiązań instytucjonalnych. Dzięki temu instytucje to nie tylko konkretne struktury, ale także formuły współpracy, które opierając się na poszczególnych organach kreślą systemowe rozwiązania. Wykład prowadzony jest z uwgzlędnieniem podejścia neoinstytucjonalnego.

Literatura:

1. Instytucje i prawo Unii Europejskiej, pod red. J. Barcza, M. Górki, A. Wyrozumskiej, Lexis Nexis Warszawa 2015.

2. A. Łazowski, A. Łabędzka, Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, KSAP Warszawa 2010.

3. Stępka P., Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, "Przegląd Europejski" nr 1(10)/2005.

4. Cini M., (red. nauk.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

5. Bokajło W., Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, Wrocław 2009.

6. W. Walters, Rządzenie Europą, tł. J. Grzymski, WN PWN Warszawa 2011.

7. Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010

8. J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.

9. J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, tł. M. Klimowicz, WN PWN Warszawa 2008.

10. Wierzchowska A., Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)