Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D2PWUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi uwarunkowaniami, przesłankami i etapami procesu akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Zajęcia mają uświadomić słuchaczom bilans korzyści, trudności i wyzwań związanych z członkostwem w UE, ze zwróceniem szczególnej uwagi na

prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot "Polska w Unii Europejskiej" omawia nie tylko historię przystępowania Polski do Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej, ale ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty tego procesu. Zajmujemy się miejscem i oceną Polski wobec głównych problemów i wyzwań przed którymi stoi aktualnie Unia Europejska.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Polska po 1989 roku – sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna;

2. Relacje między Polska a Wspólnotami do 1991 roku;

3. Powstanie Unii Europejskiej w 1992 roku;

4. Droga Polski do UE w latach 90.

5. Układ o Stowarzyszeniu;

6. Negocjacje członkowskie, traktat akcesyjny i warunki członkostwa Polski w UE;

7. UE w świetle Traktatu z Lizbony;

8. Bilans członkowstwa Polski w UE 2004-2017

9. Partnerstwo Wschodnie;

10. Prezydencja Polskiw Radzie UE w 2011roku;

11. Polska wobec kryzysu strefy euro;

12. Stanowisko Polski wobec wydarzeń dotyczących południowych sąsiadów UE.

13. Jaki model zjednoczonej Europy leży w interesie Polski

Literatura:

K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004

K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006

P. Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007

N. Davis, Europa, Kraków 2001

S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004

J. Łukaszewski, Cel: Europa. Dziesięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir Sur Blanc, Warszawa 2002

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, red. S. Bieleń, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski, red. J. Czaputowicz, PISM, Warszawa 2008

Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne, red. J. Kloczkowski, OMP, Kraków 2010

Polska pięć lat w Europie, red.St. Konopacki, Ibidem, Łódź 2009

Polityka Wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, IEŚiW, Lublin 2009;

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2010

Czasopisma: „Studia Europejskie”; „Nowa Europa”, „Nowa Europa Wschodnia”, „Europa”

Strony internetowe: www.europarlamentpap.pl;

www.natolin.edu.pl;

www.demoseuropa.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student będzie potrafił wskazać na:

1) główne przesłanki zjednoczenia Europy po II wojnie światowej

2) najważniejsze etapy procesu integracyjnego

3) przyczyny akcesji Polski do UE

4) istotę Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Maastricht i Traktatu z Lizbony

5) najważniejsze etapy akcesji Polski do UE

6) stanowisko państw członkowskich wobec rozszerzenia UE na Wschód

7) warunki przystąpienia Polski do UE w 2004 roku

8) wyzwania stojące przed Polską w UE

Umiejętności:

Student będzie potrafił:

1) wskazać kluczowe etapy integracji europejskiej

2) zinterpretować model UE w świetle Traktatu z Maastrichti Traktatu z Lizbony

3) zaprezentować przebieg akcesji Polski do Unii Europejskiej

4) przeprowadzić krytyczną interpretację stanowiska państw członkowskich UE wobec rozszerzenia

5) dobierać argumenty dla uzasadnienia swego stanowiska/opinii przy omawianiu zagadnień związanych z obecnością Polski w UE

6) decydować, które fakty mają istotne znaczenie dla analizowanego problemu

7) formułować adekwatny opis i ocenę zjawisk z zakresu integracji europejskiej oraz stosunków międzynarodowych

8) korzystać z różnych źródeł przy interpretowaniu procesów i zjawisk politycznych

9) zastosować zdobytą wiedzę dla artykułowania prognoz politycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

- Obowiązkowa obecność na zajęciach (max. dwie nieobecności)

- Aktywne uczestnictwo na każdych zajęciach każdorazowo oceniane przez prowadzącego

- oceniana prezentacja wybranego tematu wraz z umiejętnością przeprowadzenia dyskusji w grupie po prezentacji

- ustne zaliczenie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marko Babić
Prowadzący grup: Marko Babić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)