Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D2RYEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek europejski
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest ogólna znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej.

Nie jest konieczne wcześniejsze poznanie podstaw ekonomii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zapoznają się z zagadnieniami teorii integracji gospodarczej oraz z konstrukcją rynku wewnętrznego UE, ze wszystkimi jego swobodami oraz zasadami ich funkcjonowania.

Studenci poznają również wspólną politykę gospodarczą UE, zwłaszcza aspekty dotyczące formowania wspólnego rynku.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy integracji - aspekty ekonomiczne

(pojęcie integracji gospodarczej, przesłanki procesów integracyjnych, etapy integracji wg Ballasy, główne koszty i korzyści, efekty integracji)

2. Proces tworzenia jednolitego rynku w Unii Europejskiej

(utworzenie EWWiS, EWG i Euratom, ewolucja wspólnot europejskich, Jednolity Akt Europejski, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Amsterdamski, Traktat Nicejski - przygotowanie do rozszerzenia, Traktat Lizboński, rozszerzenia UE)

3. Rynek wewnętrzny UE

(pojęcie rynku wewnętrznego w TFUE, rynek wewnętrzny UE a jej ład gospodarczy, kategorie i dziedziny kompetencji Unii, zasady działania rynku wewnętrznego, globalny kontekst funkcjonowania rynku wewnętrznego UE)

4. Podstawowe swobody rynku wewnętrznego

(swoboda przepływu towarów, osób, przedsiębiorczości i usług, kapitału)

5. Wspólne reguły konkurencji

(pojęcie konkurencji i konkurencyjności, modele rynku, traktatowe zakazy konkurencji)

6. Wspólna polityka handlowa

(zasady i zakres przedmiotowy, instrumenty ochrony, aspekty ekonomiczne)

7. Polityka spójności

(przesłanki ekonomiczne, etapy rozwoju, priorytety, cele i instrumenty polityki spójności w latach 2014-2020)

8. Wspólna polityka rolna

(cele, zasady działania, instrumenty, finansowanie, ewolucja i przyszłość WPR)

9. Finansowanie UE

(zasady sporządzania budżetu ogólnego UE, główne źródła dochodów i kategorie reform wydatki, propozycje reform budżetu UE)

10. Wybrane polityki unijne

(polityka dot. ochrony własności intelektualnej, polityka energetyczna, jednolity rynek cyfrowy, polityka transportowa, polityka społeczna)

Literatura:

Podstawowa:

1. Traktaty o Unii Europejskiej.

2. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2016). Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne. PWE, Warszawa.

3. Nowak-Far A. (2013). Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wyd. Poltext, Warszawa.

4. Jan in t'Veldt (2019). The economic benefits of the EU Single Market in goods and services. Journal of Policy Modeling

Volume 41, Issue 5, September–October 2019, Pages 803-818.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.06.004

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893819300882.

5. Wybrane informacje z portalu UE https://europa.eu/european-union/index_pl.

Uzupełniająca:

EU (2017). THE FOUR FREEDOMS OF THE EUROPEAN UNION. BRIEFINGS PREPARED BY THE EU3DOMS PROJECT. Debate on the Future of the Four Freedoms of the European Union, ’EU3doms’ supported by the Europe for Citizenship Programme. November 2017. http://www.bos.rs/ei-eng/uploaded/EU3_ENG_webre_1.pdf.

Barnard C. (2010). The substantive law of the EU, wyd. 2, Oxford. 

Czarczyńska A., Śledziewska K. (2007). Teoria europejskiej integracji gospodarczej. C.H. Beck, Warszawa.

Grabitz E., Hill M. , Łubowski D. (red.) (2009). Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz. Warszawa.

Maletic I. (2013). The Law and Policy of Harmonisation in Europe’s Internal Market, Cheltenham, Northampton.

Małuszyńska E., Mazur. G. (2015). Unia Europejska 2014+. Difin, Warszawa.

Pietrzyk I. (2015). Jednolity rynek europejski jako fundament

i motor integracji europejskiej. Annales UMCS Lublin. Vol 49 (2). file:///C:/Users/joann/Downloads/882-1766-1-SM.pdf.

Barcz J. (red.) (2011). Prawo gospodarcze UE. Instytut Wyd. EuroPrawo. Warszawa. 

Szaban J. (2011). Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Difin, Warszawa.

Wróbel A. (red.) (2012). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I, (red. Tomu D. Miąsik, N. Półtorak), Warszawa. 

Zawidzka A. (2005). Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny. Wyd. 2, Warszawa. 

Zombirt J. (2009 lub 2011). Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wyd. 2 (lub Wyd.3), Difin, Warszawa.

Czasopisma:

"Studia Europejskie", "Journal on Common Market Studies" oraz "Journal of European Integration" (wybrane artykuły).

Witryna internetowa: http://ec.europa.eu/growth/single-market_en

Efekty uczenia się:

1. Student zna teoretyczne aspekty integracji gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego.

2. Student potrafi omówić proces formowania się rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz scharakteryzować poszczególne etapy.

3. Student identyfikuje instytucje i organizacje realizujące i wspierające rynek Unii Europejskiej.

4. Student potrafi scharakteryzować oraz przeanalizować politykę gospodarczą Unii Europejskiej.

5. Student ocenia efekty polityki gospodarczej Unii Europejskiej w zakresie formowania i doskonalenia wspólnego rynku.

Zgodnie z wykazem efektów kształcenia w programie studiów na kierunku Europeistyka-integracja europejska (profil praktyczny):

K_W04; K_W05; K_W07; K_W09; K_W12; K_W13; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; K_K01

Metody i kryteria oceniania:

- Każdy student ma obowiązek przedstawić prezentację na temat ustalonego aspektu rynku europejskiego (10% punktów);

- Egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte) złożony z dwóch części:

1. w połowie semestru (45% punktów);

2. na zakończenie (45% punktów).

Na zajęciach obecność jest obowiązkowa (dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gocłowska-Bolek
Prowadzący grup: Joanna Gocłowska-Bolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)