Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3ME
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w Europie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami rozwoju i funkcjonowania mediów w europejskim społeczeństwie demokratycznym oraz z .rolą mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej. Omawiane są wynikające z globalizacji i konwergencji mediów, współczesne tendencje rozwoju procesu komunikowania: deregulacja form własności, zmiana zawartości mediów, „amerykanizacja” zawodu dziennikarza, pojawienie się nowych uczestników dyskursu

medialnego – tzw. dziennikarstwo obywatelskiego.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć:

1.Zajęcia organizacyjne

2/3. Funkcje mediów w społeczeństwie demokratycznym.

4. Przyczyny i efekty zmian konsumpcji mediów w Europie.

5. Wolność słowa i jej ograniczenia w państwach europejskich.

6. Zasady organizacji polskiego systemu medialnego.

7. Koncentracja kapitału mediów jako zagrożenie wolności słowa.

8/9. Telewizja - główne źródło informacji w społeczeństwach europejskich.

10.Radio w Europie - medium towarzyszące.

11. Upolitycznienie prasy codziennej.

12. Magazyny, jako źródło rozrywki.

13. Szanse i zagrożenia wynikające z dziennikarstwa obywatelskiego.

14. Wiarygodność źródeł informacji, zagrożenia dezinformacją.

15. Zaliczenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anderson Peter, Geoff Ward (red., 2010), Przyszłość Dziennikarstwa w Dojrzałych Demokracjach, tłum. Anna Piwnicka, Warszawa.

Blumler Jay G., Gurevitch Michael (1995), The Crisis of Public Communication, London.

Hallin Daniel, Mancini Paolo (2007), systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków.

Kudliński Rafał (2010), Rozwój tematycznych kanałów telewizji satelitarnej w Europie w latach 1989-2009, Wrocław.

Nieć Mateusz (2010), Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa.

Postman Neil (2006), Zabawić się na śmierć, Warszawa.

Stasiak-Jazukiewicz Ewa (2009), Duńskie media, Warszawa.

stasiak-Jazukiewicz Ewa (2013), Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny, Warszawa.

Przed poszczególnymi zajęciami podana zostanie literatura uzupełniająca.

Efekty uczenia się:

Student po zajęciach:

WIEDZA:

K_W08 Zna oddziaływania regulacji przyjętych w UE na systemy medialne państw członkowskich;.

K_W09 Zna cele i sposoby ograniczania procesu koncentracji własności mediów .

K_W11 Zna źródła, metody i narzędzia pozyskiwania informacji naukowej i administracyjno-urzędniczej w obszarze UE.

K_W12 Zna poglądy na temat inicjatyw unijnych na rzecz wolności słowa i walki z dezinformacją.

K_W13 Zna ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania mediów w państwach członkowskich UE.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 Potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać zasady funkcjonowania mediów w państwach członkowskich UE.

K_U02 Potrafi posługiwać się odpowiednią siatką pojęciową.

K_U07 Potrafi analizować rozwiązania konkretnych problemów z obszaru funkcjonowania mediów (gwarancje wolności słowa; ograniczenia wolności słowa; ograniczanie procesu koncentracji własności mediów; zasady funkcjonowania mediów publicznych; walka z dezinformacją).

K_U08 Potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów funkcjonowania mediów.

POSTAWY:

K_K01 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie.

K_K02 Jest gotów do współdziałania w grupie, wymagając od siebie i innych zasad etyki.

K_K03 Jest gotów do inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Stosowane metody:

wykład, prezentacja, pobudzanie aktywnosci słuchaczy.

Kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności).

Podstawę oceny stanowi suma punktów uzyskanych z indywidualnej pracy semestralnej, testu i aktywności.

Praca semestralna na jeden z podanych tematów (0-5 pkt.; każdy słuchacz musi uzyskać min. 3 pkt.), test (0-5 pkt.; każdy słuchacz musi uzyskać min. 3 pkt.), aktywność podczas zajęć (0-11 pkt.; każdy student musi uzyskać min. 6 pkt.), na którą składają się: w trakcie dwóch zajęć praca w podgrupach (po 1 pkt.; każdy słuchacz musi uzyskać min. 1 pkt.), podczas trzech zajęć krótka 5 minutowa prezentacja tematów przygotowanych w podgrupach poza zajęciami (po 1 pkt.; każdy słuchacz musi uzyskać min. 2 pkt.); podczas sześciu zajęć możliwość odpowiedzi na zadane przez prowadzącą pytania (po 1 pkt.; każdy słuchacz musi uzyskać min. 3 pkt.). Suma uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny ostatecznej:

12 pkt. ocena dostateczna,

13 pkt. - dostateczna plus,

14 pkt. - dobra,

15 pkt. dobra plus,

od 16 pkt. - bardzo dobra.

W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów ze wszystkich ocenianych elementów student otrzymuje ocenę niedostateczną. Student w poprawkowej sesji egzaminacyjnej będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w formie testu. Oceny z zajęć zostaną wpisane do USOS do końca sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Prowadzący grup: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)