Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procedury decyzyjne w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D6PDUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury decyzyjne w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium przeznaczone dla studentów posiadających podstawy wiedzy z zakresu prawa, instytucji UE, polityk UE, administracji publicznej w państwach UE. Mając świadomość interaktywnego charakteru zajęć, student powinien wykazywać się zaangażowaniem i aktywnością na zajęciach. W szczególności student powinien znać i rozumieć podstawowe pojęcia, normy oraz zasady prawne związane z procedurami decyzyjnymi i decyzjami, posiadać podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji.

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki mechanizmów oraz ośrodków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie i analizę poszczególnych procedur legislacyjnych, relacji międzyinstytucjonalnych w ramach procedur decyzyjnych oraz zasad proceduralnych obowiązujących w porządku prawnym Unii Europejskiej

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej. Student poznaje fundamentalne założenia dotyczące decydowania, procedur oraz ośrodków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w UE, a także zagadnienia źródeł oraz tworzenia norm prawa unijnego. W zakresie tematycznym są także takie problemy jak: usprawnienia procesu legislacyjnego, organy współpracujące z podmiotami decyzyjnymi oraz udział parlamentów narodowych w tworzeniu norm prawa UE. Profil praktyczny wymaga nadania specyficznego charakteru prowadzonym zajęciom, stąd zdecydowany nacisk na aspekt praktyczny, zrozumienie oraz zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez studentów weryfikowany poprzez przygotowanie i realizację WebQuestu. Zadaniem głównym studentów w ramach WebQuestu jest przygotowanie i przeprowadzeni symulacji negocjacji trialogu. Studenci w toku zajęć realizują zadania cząstkowe. Całość WebQuestu podlega wzajemnej ocenie (peer-review).

Tematy zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Istota i przedmiot decyzji w Unii Europejskiej

3. Charakter i rodzaje decyzji w Unii Europejskiej

4. Zwykła procedura ustawodawcza w Unii Europejskiej

5. Zwykła procedura ustawodawcza w UE - warsztaty

6. Monitoring procedur decyzyjnych w UE

7. Usprawnienia procesu legislacyjnego w UE

8. Polityka legislacyjna w Radzie

9. Procedura Komitetu pojednawczego i trzecie czytanie

10. WebQuest: przygotowanie do symulacji

11. Udział parlamentów narodowych w stanowieniu prawa wtórnego UE

12. WebQuest: ocena wzajemna

13. Symulacja

14. WebQuest: ewaluacja i konkluzje

15. Podsumowanie wiedzy i wpisy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Witkowska M., hasła: akty ustawodawcze, akty nieustawodawcze, procedury specjalne, akty nietypowe, [w:] Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, (red.) Wojtaszczyk K.A., Wawrzyk P., Warszawa 2011

A. Zawidzka, Prawo pochodne Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 22-24, 32-36 oraz 37-55

Parlament Europejski, ACTIVITY REPORT on the Ordinary Legislative Procedure – aktualny ze strony Parlamentu Europejskiego

PROCEDURA WSPÓŁDECYZJI I PROCEDURA POJEDNAWCZA. Przewodnik po procedurach ustawodawczych, w których Parlament Europejski działa jako współustawodawca, na mocy traktatu z Lizbony, styczeń 2012,http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_pl.pdf

Grzeszczak R., Prawo Unii Europejskiej, w: Grzeszczak, Graniszewski L. (red.), Oddziaływanie na procesy decyzyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 122-157

Kirpsza A., Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej, „Studia Europejskie”, nr (4) 2013, s. 101–131, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/kirpsza_a.pdf

Kirpsza A., Utrata kontroli nad procesem legislacyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, w: A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Kryzys w Unii czy Unia w kryzysie?, s. 113–148, Kraków 2013.

Kirpsza A., Primi inter pares. Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim, „Przegląd Zachodni”, nr (4) 2014

Witkowska M., Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywności i skuteczności oddziaływania polskich europosłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego, w: Rocznik Integracji Europejskiej, 2014 (8), s. 339–360. http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/rie-2014-8-333.pdf

Kirpsza, A. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, w druku, http://www.academia.edu/11090651/Porozumienia_pakietowe_w_procesie_legislacyjnym_Unii_Europejskiej

Kirpsza A., Selekcja sprawozdawców w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, w: Parlament Europejski siódmej kadencji, 2015 w druku

Fox, B., Potajemne tworzenie prawa w Unii. Czym jest trialog ?, w: Krytyka Polityczna, 2014 1–7. http://www.krytykapolityczna.pl/en/printpdf/22893

Witkowska M., PARTICIPATION OF THE NATIONAL PARLIAMENTS AND THE CRISIS OF DEMOCRATIC LEGITIMACY OF THE EUROPEAN UNION, „The Copernicus Journal of Political Studies”, No. 1/2016, pp. 41–61

Witkowska M., Parlamenty narodowe jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, w: Witkowska M. i in., Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania UE, Warszawa 2017, s. 15-33

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010

J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii, red., Warszawa 2008: http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/

0/0AABF7620AFD7BEEC12575A0003EA034/$file/Traktat_z_Lizbony.pdf

Materiały źródłowe:

- Eur-lex, akty prawne, https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html

- Strona Eur-lex, Statystyki dot. prawodawstwa, https://eur-lex.europa.eu/statistics/legislative-acts-statistics.html?locale=pl

- Strona główna Parlamentu Europejskego: https://www.europarl.europa.eu/portal/pl

- Strona PE tzw. Program tygodnia: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/weekly-agenda/2021-6

- Parlament Europejski zakładka Aktualności: https://www.europarl.europa.eu/news/pl

- Strona PE: wizualizacja procedury legislacyjnej z opisem i danymi statystycznymi: http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_pl.htm

- Strona: https://www.votewatch.eu/

- Strona Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html

- PRZEWODNIK PO ZWYKŁEJ PROCEDURZE USTAWODAWCZEJ, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016, https://www.consilium.europa.eu/media/29862/qc0415816pln.pdf

Strona Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli: http://brukselaue.msz.gov.pl/pl/

- Instrukcja dla przedstawiciela na grupę roboczą: https://www.gov.pl/documents/31305/0/dapix_20-21_01_2014_instrukcja_final.pdf/a9add339-4b25-4071-3780-74ad22d2b48e

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- ma podstawową wiedzę o strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz normatywnych i funkcjonalno-strukturalnych uwarunkowaniach kompetencji organów władzy UE, władzy państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemnych relacji (K_W05)

- ma podstawy do zdobycia wiedzy na temat terminologii oraz poglądy dot. struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej, a także wiedzę o źródłach tych poglądów (K_W12)

UMIĘJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery polityczno-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich (K_U01)

- posiada umiejętność posługiwania się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej (K_U02)

- dysponuje umiejętnością analizowania uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania wybranych instytucji unijnych i instytucji państw członkowskich (K_U03)

- posiada umiejętność prognozowania procesów i zjawisk społecznych oraz ich praktyczne skutki przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno-politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich (K_U04)

- jest zdolny samodzielnie posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji (K_U05)

- posiada umiejętność analizowania i rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponowania skutecznych i etycznych sposobów rozstrzygnięcia tych problemów (K_U07)

- umie opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej (K_U08)

- dysponuje umiejętnością przygotowywania prac pisemnych indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U09)

- jest zdolny przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U10)

KOMPETENCJE

Student:

- uznaje znaczenie wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie (K_K01),

- respektuje odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych, budowanie tradycji zawodowej oraz współdziałanie w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki (K_K02)

- jest świadomy inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego (K_K03)

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć ocenie będzie podlegać:

1. Aktywny udział w zajęciach:

- zabieranie głosu w trakcie wideokonferencji jest utrudnione,

- zostały stworzone liczne zadania do wykonania z przypisanymi do nich punktami w zależności od skali trudności,

- do wielu tematów są stworzone drobne quizy umożliwiające sprawdzenie stopnia znajomości tematu, przygotowania studentów i stopnia opanowania literatury oraz materiałów źródłowych polecanych do zajęć

- prowadząca na bieżąco ocenia przygotowanie dodatkowych zadań weryfikujących nabywane umiejętności i kompetencje studentów

2. Prace praktyczne/zaliczeniowe obligatoryjne do uzyskania zaliczenia na ocenę:

- każdy student do uzyskania zaliczenia na ocenę z przedmiotu musi przygotować opracowanie zadań praktycznych/zaliczeniowych,

a) pierwsza praca dla wszystkich w podobnym brzmieniu polega na wyszukaniu dowolnego aktu prawnego i określeniu na podstawie przeczytanej literatury jego charakteru prawnego, czy jest aktem normatywnym czy nienormatywnym, czy jest aktem ustawodawczym czy nie ustawodawczym

b) drugie zadanie to realizacja projektu w ramach WebQuestu:

- w ramach WebQuestu zadaniem głównym jest przygotowanie i przeprowadzenie symulacji negocjacji trialogu

- zadania cząstkowe to przygotowanie materiałów pomocnych do zajęcia stanowisk negocjacyjnych i prezentacje dla pozostałych uczestników zajęć, którzy negocjują odmienne tematy

- zadania w ramach WebQuestu są poddawane wzajemnej ocenie (peer-review)

3. Ocena końcowa jest wystawiana wyłącznie osobom, które oddadzą obydwie prace praktyczne/zaliczeniowe oraz zdobędą w trakcie trwania semestru punkty umożliwiające wystawienie pozytywnej oceny. Ocena końcowa jest wystawiana wg następującej skali

• na ocenę dostateczną - 75pkt

• na ocenę dostateczną plus - 80pkt

• na ocenę dobrą - 85pkt

• na ocenę dobrą plus - 90pkt

• na ocenę bardzo dobrą - 100pkt

W przypadku nieuzyskania wymaganego minimum punktów student zobowiązany jest poddać weryfikacji swoją wiedzę i umiejętności w formie wyznaczonej przez prowadzącą zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tosiek
Prowadzący grup: Piotr Tosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki mechanizmów oraz ośrodków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie i analizę poszczególnych procedur legislacyjnych oraz zasad proceduralnych obowiązujących w ramach porządku prawnego Unii Europejskiej

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej. Student poznaje fundamentalne założenia dotyczące decydowania, procedur oraz ośrodków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w UE, a także zagadnienia źródeł oraz tworzenia norm prawa unijnego. W zakresie tematycznym są także takie problemy jak: usprawnienia procesu legislacyjnego, organy współpracujące z podmiotami decyzyjnymi oraz udział parlamentów narodowych w tworzeniu norm prawa UE. Profil praktyczny wymaga nadania specyficznego charakteru prowadzonym zajęciom, stąd zdecydowany nacisk na aspekt praktyczny, zrozumienie oraz zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez studentów weryfikowany poprzez przygotowanie i realizację WebQuestu. Zadaniem głównym studentów w ramach WebQuestu jest przygotowanie i przeprowadzeni symulacji negocjacji trialogu. Studenci w toku zajęć realizują zadania cząstkowe. Całość WebQuestu podlega wzajemnej ocenie (peer-review).

Tematy zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Istota i przedmiot decyzji w Unii Europejskiej

3. Charakter i rodzaje decyzji w Unii Europejskiej

4. Zwykła procedura ustawodawcza w Unii Europejskiej

5. Zwykła procedura ustawodawcza w UE - warsztaty

6. Monitoring procedur decyzyjnych w UE

7. Usprawnienia procesu legislacyjnego w UE

8. Polityka legislacyjna w Radzie

9. Procedura Komitetu pojednawczego i trzecie czytanie

10. WebQuest: przygotowanie do symulacji

11. Udział parlamentów narodowych w stanowieniu prawa wtórnego UE

12. WebQuest: ocena wzajemna

13. Symulacja

14. WebQuest: ewaluacja i konkluzje

15. Podsumowanie wiedzy i wpisy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Witkowska M., hasła: akty ustawodawcze, akty nieustawodawcze, procedury specjalne, akty nietypowe, [w:] Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, (red.) Wojtaszczyk K.A., Wawrzyk P., Warszawa 2011

A. Zawidzka, Prawo pochodne Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 22-24, 32-36 oraz 37-55

Parlament Europejski, ACTIVITY REPORT on the Ordinary Legislative Procedure – aktualny ze strony Parlamentu Europejskiego

PROCEDURA WSPÓŁDECYZJI I PROCEDURA POJEDNAWCZA. Przewodnik po procedurach ustawodawczych, w których Parlament Europejski działa jako współustawodawca, na mocy traktatu z Lizbony, styczeń 2012,http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_pl.pdf

Grzeszczak R., Prawo Unii Europejskiej, w: Grzeszczak, Graniszewski L. (red.), Oddziaływanie na procesy decyzyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 122-157

Kirpsza A., Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej, „Studia Europejskie”, nr (4) 2013, s. 101–131, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/kirpsza_a.pdf

Kirpsza A., Utrata kontroli nad procesem legislacyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, w: A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Kryzys w Unii czy Unia w kryzysie?, s. 113–148, Kraków 2013.

Kirpsza A., Primi inter pares. Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim, „Przegląd Zachodni”, nr (4) 2014

Witkowska M., Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywności i skuteczności oddziaływania polskich europosłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego, w: Rocznik Integracji Europejskiej, 2014 (8), s. 339–360. http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/rie-2014-8-333.pdf

Kirpsza, A. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, w druku, http://www.academia.edu/11090651/Porozumienia_pakietowe_w_procesie_legislacyjnym_Unii_Europejskiej

Kirpsza A., Selekcja sprawozdawców w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, w: Parlament Europejski siódmej kadencji, 2015 w druku

Fox, B., Potajemne tworzenie prawa w Unii. Czym jest trialog ?, w: Krytyka Polityczna, 2014 1–7. http://www.krytykapolityczna.pl/en/printpdf/22893

Witkowska M., PARTICIPATION OF THE NATIONAL PARLIAMENTS AND THE CRISIS OF DEMOCRATIC LEGITIMACY OF THE EUROPEAN UNION, „The Copernicus Journal of Political Studies”, No. 1/2016, pp. 41–61

Witkowska M., Parlamenty narodowe jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, w: Witkowska M. i in., Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania UE, Warszawa 2017, s. 15-33

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010

J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii, red., Warszawa 2008: http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/

0/0AABF7620AFD7BEEC12575A0003EA034/$file/Traktat_z_Lizbony.pdf

Materiały źródłowe:

- Eur-lex, akty prawne, https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html

- Strona Eur-lex, Statystyki dot. prawodawstwa, https://eur-lex.europa.eu/statistics/legislative-acts-statistics.html?locale=pl

- Strona główna Parlamentu Europejskego: https://www.europarl.europa.eu/portal/pl

- Strona PE tzw. Program tygodnia: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/weekly-agenda/2021-6

- Parlament Europejski zakładka Aktualności: https://www.europarl.europa.eu/news/pl

- Strona PE: wizualizacja procedury legislacyjnej z opisem i danymi statystycznymi: http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_pl.htm

- Strona: https://www.votewatch.eu/

- Strona Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html

- PRZEWODNIK PO ZWYKŁEJ PROCEDURZE USTAWODAWCZEJ, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016, https://www.consilium.europa.eu/media/29862/qc0415816pln.pdf

Strona Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli: http://brukselaue.msz.gov.pl/pl/

- Instrukcja dla przedstawiciela na grupę roboczą: https://www.gov.pl/documents/31305/0/dapix_20-21_01_2014_instrukcja_final.pdf/a9add339-4b25-4071-3780-74ad22d2b48e

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)