Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo policyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CW02-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo policyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Omówione zostają podstawowe zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem policji. Wskazuje się na specyfikę zawodu policjanta, między innymi akcentując psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania tego zawodu, podstawowe uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy policji, zwłaszcza uprawnienia w stosunku do obywateli. Omawiana zostaje kwestia szkoleń w policji, ścieżek awansu zawodowego. Od strony praktycznej wskazuje się na zasady współpracy międzynarodowej służb policyjnych. Omawiana zostaje odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów, a także procedura i sposób rozpoznawania skarg na policjantów. Dowiaduje się jak uzyskać pozwolenie na broń. Porusza się problematykę zasad etycznych w pracy policji. Omawiane są wybrane rodzaje przestępstw i stosowane metody pracy wykrywczej, w tym metody identyfikacji osób i śladów z miejsc zdarzeń.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki związanej z zasadami funkcjonowania policji. Zajęcia te prowadzone są przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Wykład realizowany jest w sali wykładowej, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi oraz filmami poglądowymi, zaproszeni są goście z prelekcjami.

Pełny opis:

Na pierwszych zajęciach mających charakter organizacyjny studenci zapoznają się z zasadami prowadzenia zajęć, tematyką omawianą w trakcie semestru, zasadami zaliczenia oraz z podstawowymi zasadami funkcjonowania policji. Z uwagi na charakter tych zajęć, udział w każdym wykładzie przedstawiciela policji, tematyka jest na bieżąco dostosowywana do możliwości organizacyjno-merytorycznych Komendy Głównej Policji. Dlatego też, podawany zakres tematyczny może ulegać nieznacznym zmianom i modyfikacjom. Zwyczajowo na kolejnych zajęciach omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

Zawód policjanta kryteria doboru do służby, uwarunkowania psychologiczne, ścieżki kariery zawodowej.

Zagrożenia w środowisku policyjnym oraz rola Biura Spraw Wewnętrznych Policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń.

Przemoc w rodzinie.

Zachowanie się w sytuacji zakładniczej.

Nadzór Policji nad ruchem drogowym.

Prawo do posiadania broni i jego realizacja w praktyce.

Praktyczne aspekty użycia środków przymusu bezpośredniego.

System szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów.

System ochrony praw człowieka w Policji.

Służba kontrterrorystyczna w Policji.

Współpraca międzynarodowa Policji.

Przestępczość narkotykowa.

Praca laboratorium kryminalistycznego, psy i konie w Policji.

Wykład ma charakter interaktywny.

Literatura:

Ustawa o Policji i akty wykonawcze

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1) zna podstawowe przepisy dotyczące funkcjonowania policji,

2) zna prawa i obowiązki policjantów,

3) prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia związane z pracą policji

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo stosuje przepisy dotyczące uprawnień policyjnych,

2) analizuje i ocenia regulacje prawne związane z funkcjonowaniem policji

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność określonych regulacji prawnych

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, bieżące przygotowanie się do zajęć, aktywność oraz końcowe zaliczenie w postaci przygotowania raportu z zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruza
Prowadzący grup: Ewa Gruza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)