Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP10-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dlaczego i w jaki sposób, problematyka społeczno-polityczna poruszana jest w nauczaniu Kościoła katolickiego. Jej prezentacja w szerszym kontekście doktrynalnym innych nurtów filozofii społecznej.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla I, II, III, IV, V roku studiów.

1. Katolicka Nauka Społeczna: natura, cel i funkcja magisterium w kwestiach społecznych?

2. Człowiek i społeczeństwo (antropologia biblijna i filozoficzna).

3. Zasady 'dobra wspólnego' i 'solidarności'.

4. Katolicyzm społeczny w XIX w. przed encykliką Rerum novarum (Francja, Niemcy, Włochy, Anglia).

5. Nauczanie Leona XIII wobec wyzwań przełomu wieków.

6. Dokumenty inspirowane Rerum novarum: od Quadragesimo anno do Centesimus annus.

7. Inne encykliki społeczne oraz konstytucja Gaudium et spes.

8. Wolność.

9. Własność.

10. Władza - jej natura i pochodzenie.

11. Równość - demokracja w nauczaniu Kościoła.

12. Państwo i jego ustrój (zasada pomocniczości).

13. Zaangażowanie polityczne świeckich.

14. Problemy aktualne.

Literatura:

wybory tekstów na zajęcia dostępne pod adresem www.chomikuj.pl/kns hasło: jp2

1. Encykliki papieskie, inne dokumenty Kościoła.

2. J. MAJKA, Katolicka Nauka Społeczna. Warszawa 1988.

3. P. de LAUBIER, Myśl Społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa/Struga- Kraków 1988.

4. Rada iustitia et pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.

5. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Student, który uzyskał zaliczenie z tego przedmiotu:

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat nauczania społecznego Kościoła Katolickiego, jego uwarunkowań teologicznych i filozoficznych, historycznego rozwoju, relacji z różnymi ideologiami społeczno-politycznymi.

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z historii doktryny polityczno-prawnych oraz myśli społecznej w zakresie nauczania społecznego Kościoła.

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze problemów społecznych ich ideowych i religijnych uwarunkowaniach oraz roli nauk prawnych w ich regulowaniu;

-ma pogłębioną wiedzę o roli nauczania społecznego Kościoła dla określonych konstrukcji prawniczych, które może w ten sposób lepiej rozumieć dostrzegając wewnętrzne powiązania poszczególnych elementów systemu prawnego dostrzegając też paralele i zależności z prawem unijnym.

- lepiej rozumie funkcjonującą w obiegu społecznym terminologię inspirowaną nauczaniem społecznym Kościoła;

- potrafi określić sposób postrzegania określonych zagadnień społecznych z perspektywy nauczania społecznego Kościoła oraz głębsze przyczyny zajmowania takiego stanowiska.

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi;

- zdobyta wiedza pozwala mu lepiej rozumieć dylematy społeczne i ułatwia samodzielne identyfikowanie możliwych rozwiązań przy uwzględnieniu obowiązujących norm etycznych;

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian społecznych.

- ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

- rozumie znaczenie norm etycznych i religijnych w wykonywaniu swoich zadań zawodowych;

- potrafi przewidywać skutki społeczne swoich działań uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne projektów społecznych;

- jest elastyczny w postrzeganiu rzeczywistości i potrafi ze zrozumieniem odnosić się do innych postaw.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu sprawdzającego wiadomości objęte treścią wykładu. Test ma postać wyświetlanych (jako slajdy ppp) twierdzeń obejmujących podstawowe informacje z zakresu nauczania społecznego Kościoła, w których trzeba uzupełnić brakujące wyrazy i związki frazeologiczne.

Brakujące słowa są zapisywane przez studenta na kartce w czasie wyświetlania slajdu z danym twierdzeniem.

Do zaliczenia uprawnia zdobycie połowy punktów. W przypadku 3 nieobecności próg zaliczalności poniesiony zostaje do 60% zaś każda kolejna nieobecność oznacza karne odjęcie jednego punktu od uzyskanych z testu. Powód nieobecności, poza sytuacjami całkowicie (!) wyjątkowymi, jest nieistotny (proszę nie przynosić zwolnień lekarskich).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stępkowski
Prowadzący grup: Aleksander Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stępkowski
Prowadzący grup: Aleksander Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)