Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1F065
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest: 1) przekazanie uczestnikom umiejętności warsztatowych związanych z przygotowaniem tekstów prawniczych, 2) doskonalenie techniki wystąpień publicznych, 3) pogłębianie znajomości prawa wyznaniowego.

Są to umiejętności niezbędne dla osób mających zamiar przygotować na V roku pracę magisterską z zakresu prawa wyznaniowego, ale przydatne także dla osób planujących specjalizację w innych gałęziach prawa i dyscyplinach prawniczych.

Pełny opis:

Seminarium jest poświęcone:

1) rozwijaniu umiejętności warsztatowych związanych z przygotowaniem tekstów prawniczych – chodzi o takie kwestie jak szukanie literatury, kwerenda orzecznictwa, posługiwanie się prawniczymi bazami danych, zachowanie naukowego stylu wywodu, poprawne sporządzanie warstwy dokumentacyjnej (przypisów i bibliografii załącznikowej);

2) rozwijaniu umiejętności wystąpień publicznych (na forum grupy), koniecznych w zawodzie prawnika, i przełamywaniu barier psychicznych stojących temu na drodze;

3) pogłębianiu znajomości prawa wyznaniowego (dot. zwłaszcza osób, które dotychczas nie odbyły odrębnego kursu z tego zakresu).

Prawo wyznaniowe jest dyscypliną prawniczą obejmującą zagadnienia wywodzące się z różnych gałęzi prawa, wyróżnione ze względu na przedmiot regulacji. Tym przedmiotem jest wolność myśli, sumienia i religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, a więc zarówno status prawny jednostki ze względu na wyznawaną wiarę lub światopogląd, jak i stosunki między państwem a związkami wyznaniowymi.

Seminarium obejmuje zagadnienia prawa wyznaniowego polskiego i obcego, a także międzynarodowe standardy ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Szczegółowy dobór tematyki zajęć zależy od zainteresowań uczestników. Można jednak wskazać, że omawiane dotychczas tematy dotyczyły zagadnień:

– prawa cywilnego (np. ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych w obrocie cywilnoprawnym, odpowiedzialność odszkodowawcza związków wyznaniowych za szkody wyrządzone przez duchownych),

– prawa karnego (np. prawnokarna ochrona uczuć religijnych, dopuszczalność kryminalizacji niektórych czynności kultowych),

– prawa administracyjnego (np. przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe, rejestrowanie kościołów i innych związków wyznaniowych),

– prawa konstytucyjnego i praw człowieka (np. równouprawnienie wyznań, nauczanie religii w szkole publicznej, duszpasterstwo w instytucjach publicznych),

– prawa pracy (np. spory prawne między wspólnotami religijnymi a ich pracownikami, obowiązki pracodawcy związane z poszanowaniem wolności religijnej pracowników),

– prawa finansowego (np. opodatkowanie osób duchownych i wyznaniowych osób prawnych),

– historii prawa (np. stosunki państwo–Kościół w II RP i w PRL),

– prawa międzynarodowego (np. wolność sumienia i wyznania w działalności Komitetu Praw Człowieka ONZ, sprzeciw sumienia w orzecznictwie ETPC),

– prawa obcego (np. prawo francuskie wobec symboli religijnych i ubioru motywowanego religijnie, prawo brytyjskie a szariat).

Praca opiera się na przygotowywaniu wystąpień i moderowanej dyskusji, wspólnej analizie literatury i orzecznictwa, a także na cyklicznych ćwiczeniach warsztatowych związanych z opracowaniem tekstu prawniczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie uczestników do sporządzenia pracy dyplomowej na V roku studiów.

Literatura:

Szczegółowy dobór literatury zależy od zainteresowań uczestników.

Osobom niemającym uporządkowanej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego zalecany jest podręcznik: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011 (z uwzględnieniem niezbędnych aktualizacji stanu prawnego i orzecznictwa).

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności, zaangażowanie w zajęcia, oddawanie drobnych prac domowych o charakterze warsztatowym

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24"

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Brzozowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Brzozowski
Prowadzący grup: Wojciech Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)