Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P002S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczenie zasad poprawnego myślenia i precyzyjnego posługiwania się językiem. Szczególny nacisk położono na prawnicze zastosowanie logiki.

Student w szczególności powinien nabyć umiejętności:

precyzyjnego wysławiania się i poprawnego stosowania spójników, uzasadniania twierdzeń,

logicznej analizy zdarzeń i procesów,

posługiwania się podstawowymi rodzajami wykładni,

stosowania wnioskowań prawniczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z teoretycznymi podstawami logiki prawniczej, a zwłaszcza z pojęciami kategorii syntaktycznej, podziałami nazw, stosunkami zakresowymi pomiędzy nazwami, definicjami, relacjami, rachunkiem zdań, logiką kwantyfikatorów, teorią nazw, a także logicznymi podstawami wykładni prawa.

Ćwiczenia poświęcone są praktycznym zastosowaniom treści przekazywanych na wykładzie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Znak, język, kategorie syntaktyczne

2. Nazwy, podziały nazw i stosunki zakresowe

3. Definicje, definicje legalne

4. Elementy teorii relacji

5. Rachunek zdań

6. Elementy rachunku predykatów

7. Teoria nazw

8. Uzasadnianie twierdzeń

9. Przekazywanie myśli (pytania i odpowiedzi, perswazja i dyskusja, błędy w przekazywaniu myśli)

10. Modalności

11. Logika w procesie tworzenia i stosowania prawa (sylogizm prawniczy)

12. Logiczne podstawy wykładni prawa i wnioskowania prawnicze

Literatura:

Podręcznik: S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2022

Ponadto:

A. Malinowski, M. Pełka, R. Brzeski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2018

S. Lewandowski, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Opanowanie zasad poprawnego myślenia i precyzyjnego posługiwania się językiem, w szczegolności zasad redagowania i intepretacji tekstu prawnego, metod wnioskowan prawniczych

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się jest egzamin testowy na koniec semestru. Egzamin składa się z 14 pytań z czterema odpowiedziami wielokrotnego wyboru; zalicza 8 poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Paweł Banaś, Eliza Chojecka, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Michał Pełka, Małgorzata Wilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Eliza Chojecka, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Michał Pełka, Małgorzata Wilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)