Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo parlamentarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W066S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo parlamentarne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie konstytucyjnych i regulaminowych regulacji dotyczących funkcjonowania demokratycznego parlamentu, a także wskazania na polityczny charakter procesów decyzyjnych, jakie są przez nie normowane.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Chociaż parlament stanowi podstawowy organ demokratycznego państwa, to rzadko w ramach wykładów akademickich prowadzone są zajęcia monograficzne poświęcone wyłącznie Sejmowi i Senatowi. Podczas zajęć analizowane będą rozwiązania prawne przewidzianych w Konstytucji RP oraz normy wynikające z autonomii izb parlamentu dotyczące podstaw ustrojowych oraz zasad funkcjonowania Sejmu i Senatu. Zajęcia uwzględniać będą również zagadnienia związane z politycznym charakterem procesów decyzyjnych w Sejmie i Senacie. Dotyczyć to będzie nie tylko procesu stanowienia ustaw, realizacji funkcji kontrolnej jak i kreacyjnej. Analizowane będą zasady dotyczące statusu prawnego parlamentarzysty, struktury wewnętrznej oraz organizacji pracy parlamentu. Omówione zostaną teoretyczne i normatywne podstawy istnienia oraz działalności organów wewnętrznych izb i form organizowania się parlamentarzystów. Poruszane zagadnienia konfrontowane będą z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyką ustrojową.

Literatura:

Bałaban Andrzej: Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000,

Czeszejko - Sochacki Zdzisław: Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997,

Dobrowolski Marek: Prawo Senatu do wnoszenia poprawek do ustaw uchwalanych przez Sejm w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5,

Garlicki Leszek: Zasada dyskontynuacji prac parlamentu, „Studia Iuridica”, tom 28, Warszaw 1995,

Graniecki Maciej: Proces prawotwórczy pod rządami nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 1,

Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Szmyt, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018,

Konstytucja - wybory - parlament, pod red. Leszka Garlickiego. Warszawa 2000,

Kruk Maria: Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2,

Ławniczak Artur, M. Masternak – Kubiak: Zasada kadencyjności Sejmu – wybrane problemy, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3,

Pajdała Henryk: Komisje sejmowe. Status i funkcjonowanie, Warszawa 2003,

Sokolewicz Wojciech: Niektóre zagadnienia procedur parlamentarnych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV – lecia, Warszawa 2001,

Wronkowska Sławomira: Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5,

Zubik Marek: Gdy Marszałek Sejmu jest pierwszą osobą w państwie, czyli polskie interregnum, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5,

Zubik Marek: Organizacja wewnętrzna Sejmu RP, Warszawa 2003,

Zubik Marek: Parlament przed sądem praw człowieka [w:] Potentia non est nisi da bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, red. M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, Toruń 2018,

Zubik Marek: Uwagi ustrojowe na tle projektu ustawy budżetowej na rok 2002, „Państwo i Prawo” 2002, z. 2.

Efekty uczenia się:

Uczestnik powinien umieć wskazać specyficzne metody tworzenia nrom i zasad prawa parlamentarnego wynikające z politycznej metody powoływania deputowanych oraz wypełniania funkcji organu przedstawicielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona będzie z uwzględnieniem aktywności podczas zajęć oraz obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Marek Zubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)