Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W092S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sądowe postępowanie egzekucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Postępowanie egzekucyjne jest sposobem prowadzenia egzekucji, służy przymusowemu urzeczywistnieniu praw i obowiązków ze stosunków cywilnoprawnych. Egzekucja polega na stosowaniu przewidzianych prawem środków przymusu przez powołane do tego celu organy egzekucyjne w celu uzyskania od dłużnika świadczenia ustalonego w tytule wykonawczym.

Wykład obejmuje kompleksowe omówienie czynności egzekucyjnych, przebiegu postępowania od uzyskania tytułu egzekucyjnego, przez postępowanie klauzulowe, aż do zaspokojenia roszczeń. Omawiana jest egzekucja świadczeń pieniężnych, w tym egzekucja z ruchomości, nieruchomości i wierzytelności, a także egzekucja świadczeń niepieniężnych. Analizowane są środki prawne wnoszone w toku egzekucji (np. zarządzenia z urzędu, skarga na czynności komornika) oraz związane z egzekucją (powództwa przeciwegzekucyjne).

Zajęcia w całości prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Pełny opis:

Sylabus do pobrania ze strony:

www.zembrzuski.eu

• ZAGADNIENIA OGÓLNE – Postępowanie egzekucyjne; Wykonanie orzeczenia; Postępowanie egzekucyjne a egzekucja; Czynność egzekucyjna a czynność postępowania egzekucyjnego; Wszczęcie egzekucji; Przedmiot egzekucji; Wniosek o wszczęcie egzekucji; Ryzyko bezpodstawnej egzekucji; Egzekucja a majątek dłużnika; Rodzaje i sposoby egzekucji; Akty prawne regulujące postępowania egzekucyjne; Nowelizacje i reguły intertemporalne.

• ORGANY EGZEKUCJI - Sąd; Sąd jako organ egzekucji a jako sąd egzekucyjny; Komornik, Status komornika; Komornik jako funkcjonariusz a jako organ egzekucji; Rewir komorniczy; Właściwość komornika a wybór komornika; Wyłączenie komornika; Uprawnienia komornika – identyfikacja, informacja, rejestracja czynności, współpraca z policją, stosowanie przymusi; Organy egzekucji a imperium państwa; Strony – wierzyciel i dłużnik; Prawo do informacji o prowadzonej egzekucji; Dłużnik – motywy a strategia działania; Postrzeganie komornika i egzekucji; Rola, sens i skuteczność egzekucji; Statystyka – sprawy, czas trwania, skuteczność.

• TYTUŁ EGZEKUCYJNY, TYTUŁ WYKONAWCZY – Podstawa egzekucji; Tytuł wykonawczy, Tytuł egzekucyjny; Orzeczenie sądu - orzeczenie prawomocne; orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu; Ugoda sądowa; Notarialny tytuł egzekucyjny; Akt notarialny zwykły; Poddanie się egzekucji; Poddanie się egzekucji a odsetki; Akt notarialny gwarancyjny; Kognicja sądu przy ocenie NTE; Bankowy tytuł egzekucyjny; BTE a bankowy tytuł wykonawczy – aspekty konstytucyjne; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; Kognicja sądu przy ocenie BTE; Wymagania BTE; Niedołączenie BTE do wniosku; Obrona przed BTE; Przejście związanej z BTE wierzytelności na inny podmiot; Dopuszczalność wydania jednego tytułu wykonawczego; Wydanie dalszego tytułu wykonawczego; Ponowne wydanie tytułu wykonawczego; Utrata tytułu wykonawczego; Wykonywanie tytułów egzekucyjnych pochodzących z państw członkowskich UE; Automatyczna wykonalność (idea mutual trust).

• POSTĘPOWANIE KLAUZULOWE – Charakter postępowania klauzulowego; Treść klauzuli wykonalności; Właściwość sądu; Nadawanie klauzuli na wniosek a z urzędu; Wniosek o nadanie klauzuli; Załączenie tytułu egzekucyjnego; Zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym; Kognicja sądu a powaga rzeczy osądzonej i litispendencja; Kognicja sądu a zdolność prawna; Orzekanie w przedmiocie klauzuli; Klauzula deklaratywna a klauzula konstytutywna; Klauzula wykonalności a spółki; Klauzula wykonalności a małżonkowie; Egzekucja bez klauzuli na współmałżonka; Egzekucja z klauzulą na współmałżonka; Umowy majątkowe a odpowiedzialność małżonków; Klauzula wykonalności a przejście uprawnienia - w toku postępowania rozpoznawczego, po powstaniu TE, po wszczęciu egzekucji; Strony postępowania klauzulowego.

• WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI – Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji; Wszczęcie egzekucji a prawo do informacji; Wskazanie świadczenia; Wskazanie sposobu egzekucji; Domniemanie dopuszczalności sposobów egzekucji a idea rozważnego stosowania art. 799; Wniosek a poszukiwanie składników majątku – ustalanie oraz złożenie wykazu majątku, poszukiwanie majątku.

• ZAŻALENIE I SKARGA NA POSTANOWIENIE REFERENDARZA - Środki prawne w egzekucji; Zażalenie; Dopuszczalność i katalog; Legitymacja do wniesienia zażalenia; Wymagania formalne zażalenia; Termin do wniesienia zażalenia; Uprawnienia referendarza sądowego; Charakter skargi na postanowienie referendarza w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie ze skargi; Nadzwyczajne środki zaskarżenia – brak w postępowaniu egzekucyjnym.

• ZARZĄDZENIA Z URZĘDU - Nadzór sądu nad komornikiem; Nadzór administracyjny – nadzór odpowiedzialny; Nadzór samorządowy – odpowiedzialność dyscyplinarna, kary dyscyplinarne; Nadzór judykacyjny; Zarządzenia z urzędu; Zakres zastosowania art. 759 § 2 k.p.c.; Cel nadzoru; Zarządzenia z urzędu a wniosek strony; Ograniczenia czasowe wydawania zarządzeń z urzędu oraz ich zaskarżalność; Znaczenie zarządzeń z urzędu.

• SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA – Charakter skargi; Charakter naruszeń – skarga a powództwa przeciwegzekucyjne; Skarga ogólna i skarga licytacyjna; Zakres skargi na czynności komornika; Przysługiwanie skargi – czynność i zaniechanie komornika; Zaniechanie a bezczynność komornika; Legitymacja do wniesienia skargi – strony, inni uczestnicy niezainteresowani wynikiem, osoby których prawa naruszone bądź zagrożone; Termin do wniesienia skargi – obliczanie i bieg; Wymagania formalne skargi - elementy zwykłe i elementy konstrukcyjne; Podstawy zaskarżenia; Walidacja skargi; Wadliwość skargi a zarządzenia z urzędu; Postępowanie ze skargi; Rozstrzygnięcie skargi; Zaskarżalność wydanego postanowienia; Skarga a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika.

• POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE – POWÓDZTWO OPOZYCYJNE - Charakter powództw przeciwegzekucyjnych – samoistność, powództwo o ukształtowanie, związek z egzekucją; Zabezpieczenie powództwa; Powództwa a badanie kognicyjne; Prekluzja procesowa; Właściwość sądu – miejscowa i rzeczowa; Powództwo opozycyjne; Cel i przedmiot powództwa opozycyjnego; Powództwo opozycyjne a powaga rzeczy osądzonej; Typy (3) powództw opozycyjnych; Powództwo opozycyjne związane z zaprzeczeniem zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności; Powództwo opozycyjne związane z wygaśnięciem albo niemożnością egzekwowania zobowiązania – katalog zdarzeń; Powództwo opozycyjne małżonków;

• POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE – POWÓDZTWO EKSCYDENCYJNE – Dwa rodzaje powództw interwencyjnych; „Klasyczne” powództwo ekscydencyjne – charakter naruszenia prawa; Termin do wniesienia powództwa – powództwo a skarga na czynności komornika, charakter i bieg terminu; Legitymacja do wniesienia powództwa ekscydencyjnego; Legitymacja czynna a osoba trzecia; Legitymacja bierna - postawa dłużnika a legitymacja bierna, wielość wierzycieli; Powództwo ekscydencyjne w razie egzekucji administracyjnej – charakter, termin, legitymacja.

• EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI – Egzekucja z ruchomości a brak badania uprawnień właścicielskich; Władanie rzeczą jako podstawa zajęcia; Rzecz ruchoma a rzeczy zwolnione spod egzekucji; Pieniądze - egzekucja z pieniędzy; Zwierzęta jako przedmiot egzekucji z ruchomości; Fazy egzekucji z ruchomości; Właściwość komornika; Zajęcie; Zajęcie jako czynność faktyczna; Dopuszczalność zajęcia; Zajęcie rzeczy będącej we władaniu dłużnika – zdroworozsądkowe przypuszczenie a niebudzące wątpliwości – zdroworozsądkowe przypuszczenie a niebudzące wątpliwości – zdroworozsądkowe przypuszczenie a niebudzące wątpliwości, współposiadanie, ochrona osób trzecich; Zajęcie rzeczy będącej we władaniu wierzyciela; Zajęcie rzeczy będącej we władaniu osoby trzeciej – przyznanie lub zgoda na zajęcie; Zajęcie udziału; Protokół zajęcia – szacowanie przez komornika bądź biegłego; Skutki zajęcia; Zakaz rozporządzania ruchomością; Dozór rzeczy po zajęciu; Prawo używania rzeczy zajętej a odpowiedzialność karna; Sprzedaż – rodzaje sprzedaży - sprzedaż licytacyjna, sprzedaż z wolnej ręki, sprzedaż pozalicytacyjna, sprzedaż komisowa, licytacja elektroniczna; Przebieg sprzedaży licytacyjnej - obwieszczenie o licytacji, miejsce licytacji, wstęp i uczestnictwo w licytacji; Rękojmia – złożenie, utrata a zapłata dodatkowej sumy; Czas licytacji; Cena wywołania; Postąpienie a przybicie; Przeniesienie własności; Wznowienie przetargu; Drugi termin licytacji; Licytacja elektroniczna – wymagania, dozór, przebieg.

• EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI – Charakter egzekucji z nieruchomości – badanie uprawnień właścicielskich; Organ prowadzący egzekucję; Zakres podmiotowy egzekucji z nieruchomości; Przyłączenie się do egzekucji; Stadia egzekucji z nieruchomości; Zajęcie nieruchomości; Tzw. prawo ostatniej szansy; Skutki zajęcia - zakaz rozporządzania nieruchomością, nabycie wbrew zakazowi, zajęcie nieruchomości a stosunki prawne na nieruchomości; Zajęcie a zarząd nieruchomością - zadania zarządcy, nadzór i odjęcie zarządu, koszty zarządu; Opis i oszacowanie; Sporządzenie i zaskarżenie opisu i oszacowania; Licytacja; Cena wywołania; Rękojmia; Przebieg licytacji; Nadzór sądu nad licytacją; Przybicie a odmowa oraz zaskarżenie przybicia; Odroczenie a wstrzymanie wydania postanowienia o przybiciu; Skutki przybicia; Wykonanie warunków licytacyjnych; Prawo do przysądzenia a przysądzenie własności; Zaskarżalność przysądzenia; Skutki przysądzenia; Uproszczona egzekucja z nieruchomości;

• PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI - Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji (na przykładzie nieruchomości); Sporządzenie planu; Postępowanie podziałowe; Zasada pierwszeństwa a zasada proporcjonalności; Kategorie - kolejność zaspokajania wierzytelności; Zarzuty przeciwko planowi podziału; Wymagania zarzutów; Skutki wniesienia zarzutów; Wykonanie planu podziału.

• EGZEKUCJA Z WIERZYTELNOŚCI – Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ - Charakter egzekucji z wierzytelności – fazy zajęcia i realizacji; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; Mechanizmy modelowe dla wszystkich rodzajów egzekucji z wierzytelności; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę a egzekucja z rachunków bankowych (kwoty zwolnione spod egzekucji); Zajęcie wynagrodzenia za pracę; Ciągłość zajęcia; Zajęcie wynagrodzenia a dobra osobiste pracownika; Pracownik a egzekucja świadczeń okresowych; Faza realizacji egzekucji z wynagrodzenia za pracę;

• EGZEKUCJA Z WIERZYTELNOŚCI - Z RACHUNKÓW BANKOWYCH - Rola i znaczenie sposobu egzekucji; Zakaz wypłat; Zajęcie; Zawiadomienie o zajęciu; Zajęcie rachunku wspólnego; Zbieg egzekucji na rachunkach; Faza realizacji egzekucji z rachunków bankowych

• EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOŚCI – Egzekucja a prawa obligacyjne - wierzytelności z umowy zlecenia, o dzieło, menedżerskiej, wynikające z piastowania funkcji urzędowych, stosunki prawne związane z należnościami dłużnika, wierzytelności inkorporowane w papierach wartościowych; Zajęcie wierzytelności; Przebieg egzekucji - wejście w prawa trzeciodłużnika. Zajęcie wierzytelności z dokumentu; Zajęcie wierzytelności o wydanie rzeczy ruchomej oraz zajęcie wierzytelności o wydanie nieruchomości; Faza realizacji egzekucji z wierzytelności; egzekucja świadczeń pieniężnych – podsumowanie.

• EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH – ODEBRANIE I WYDANIE RZECZY - Rodzaje egzekucji świadczeń niepieniężnych; Środki przymusu – grzywna a obowiązek zapłaty wierzycielowi kwoty pieniężnej; Egzekucja – odebranie i wydanie rzeczy ruchomej; Odebranie rzeczy; Opór dłużnika; Poszukiwanie rzeczy: Przeszukanie osoby a zezwolenie na przeszukanie osoby; Identyfikacja rzeczy; Obecność wierzyciela przy odebraniu; Odebraniu rzeczy będącej we władaniu osoby trzeciej; Wydanie rzeczy wierzycielowi; Wydanie nieruchomości i opróżnienie lokalu (eksmisja); Wezwanie dłużnika do wydania; Terminologia – wprowadzenie w posiadanie a opróżnienie pomieszczenia; Postępowanie eksmisyjne – prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego; eksmisja do własnego lokalu, prawo do pomieszczenia tymczasowego, usunięcie do noclegowni/schroniska; Pomieszczenie tymczasowe; Moratorium zimowe; Osoby chronione; Opróżnienie lokalu a osoby trzecie;

• EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH – POZOSTAŁE SPOSOBY - Egzekucja oświadczenia woli; Oświadczenia woli a oświadczenia wiedzy; Egzekucja czynności zastępowalnej; Rodzaje czynności podlegających egzekucji z art. 1049; Stadia egzekucji czynności zastępowalnej; Egzekucja czynności zastępowalnej a opór dłużnika; Egzekucja czynności zastępowalnej a ochrona dóbr osobistych; Egzekucja czynności niezastępowalnej; Astrainte a grzywna; Spełnienie świadczenia niezastępowalnego a środki przymusu; Rodzaje czynności podlegających egzekucji z art. 1050; Etapy egzekucji czynności niezastępowalnej; Egzekucja dot. zaniechania lub nieprzeszkadzania; Egzekucja orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem.

• ZBIEG EGZEKUCJI – Charakter i rodzaje zbiegów; Zbieg egzekucji sądowych; Likwidacja skutków zbiegu egzekucji sądowych; Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej; Kolejny zbieg egzekucji.

• ZAWIESZENIE I UMORZENIE - Zawieszenie postępowania egzekucyjnego; Zawieszenie na wniosek wierzyciela; Zawieszenie na wniosek dłużnika; Wstrzymanie dokonania czynności egzekucyjnych – prawdopodobieństwo bezzasadności, w razie wniesienia skargi na czynności komornika, przy egzekucji z nieruchomości; Umorzenie postępowania egzekucyjnego; Rodzaje umorzenia; Umorzenie z urzędu; Umorzenie z urzędu a bezczynność wierzyciela; Umorzenie z powodu braku środków na koszty egzekucji; Umorzenie z urzędu a niedopuszczalność pierwotna prowadzenia egzekucji; Umorzenie z urzędu a niedopuszczalność następcza prowadzenia egzekucji dot. podmiotu i przedmiotu egzekucji – uprawomocnienie się wyroku ekscydencyjnego, przedwczesność ponowienia egzekucji, skierowanie egzekucji do przedmiotów i praw niepodlegających egzekucji; Umorzenie z urzędu ze względu na pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności; Umorzenie na wniosek wierzyciela; Zaskarżalność umorzenia; Umorzenie a ponowna egzekucja;

• WYJAWIENIE MAJĄTKU – Pomocniczy środek egzekucyjny; Zakres zastosowania wyjawienia majątku -wyjawienie przed wszczęciem egzekucji oraz w trakcie egzekucji; Wniosek o wyjawienie; Wykaz majątku i przyrzeczenie; Postępowanie w przedmiocie wyjawienia majątku; Zakres kognicji sądu przy wyjawieniu majątku; Wykonanie postanowienia – sankcje, skutki odmowy wyjawienia majątku.

• SZCZEGÓLNE RODZAJE EGZEKUCJI – Szczególne rodzaje egzekucji; Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa; Stadium nieegzekucyjne; Stadium egzekucyjne dla egzekucji świadczeń pieniężnych; Stadium egzekucyjne dla egzekucji świadczeń niepieniężnych;

• KOSZTY EGZEKUCJI - Koszty egzekucji a koszty celowe; Ustalanie kosztów a kontrola rozstrzygnięcia; Koszty postępowania egzekucyjnego; Opłaty komornicze w egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych; Miarkowanie (obniżenie) opłaty; Wydatki komornika sądowego; Zwolnienie od kosztów; Rozliczanie i regulowanie kosztów

• PODSUMOWANIE / ZALICZENIE

Literatura:

Wybrana literatura uzupełniająca:

• A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019

• J. Misztal–Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019

• J. Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Warszawa 2019

• J. Jagieła (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, Warszawa 2020

• R. Flejszar (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne, Warszawa 2020

• Z. Szczurek, Egzekucja sądowa w prawie polskim, Sopot 2015

• Z. Merchel, Egzekucja z ruchomości, Sopot 2011

• W. Kowalski, Egzekucja świadczeń niepieniężnych, Sopot 2011

• W. Kowalski, Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, Sopot 2011

• M. Koenner, Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych, Sopot 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu wykładu specjalizacyjnego student:

- poznaje specyfikę, charakter i przebieg postępowania egzekucyjnego służącemu przymusowemu zaspokajaniu roszczeń cywilnych zarówno z perspektywy organów sądowych, jak i stron (wierzyciela i dłużnika). Poznaje rodzaje i sposoby egzekucji sądowej;

- nabywa wiedzę potrzebną na egzaminie z postępowania cywilnego;

- poznaje mechanizmy funkcjonowania organów egzekucji sądowej;

- nabywa wiedzę o charakterze praktycznym;

- nabywa wiedzę niezbędną dla osoby wykonującej klasyczne zawody prawnicze - zarówno z perspektywy aplikacji prawniczych, jak również wykonywania zawodu sędziego, komornika sądowego, adwokata, radcy prawnego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach. Osoby zainteresowane uzyskaniem zaliczenia na ocenę bardzo dobrą mogą przystąpić do kolokwium (forma testu) weryfikującego nabytą wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Zembrzuski
Prowadzący grup: Tadeusz Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Zembrzuski
Prowadzący grup: Tadeusz Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)