Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona prawna obywatela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8K09bS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona prawna obywatela
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) III rok
Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wyposażenie przyszłych pracowników administracji publicznej w podstawową wiedzę na temat środków ochrony praw i wolności jednostki. W trakcie wykładu zostaną omówione podstawowe instytucje i mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony praw i wolności jednostki;

2. Wybrane prawa i wolności;

3. Krajowe mechanizmy ochrony praw człowieka;

4. Międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka.

Literatura:

Podstawową literaturą do wykładu stanowi podręcznik:

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, w zakresie odnoszącym się do tematyki wykładu. Dodatkowo do każdego z wykładów zostanie wskazana dodatkowa literatura.

Drugim podstawowym materiałem źródłowym są akty prawne:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada wiedzę na temat wolności i praw człowieka

- posiada wiedzę na temat środków ochrony praw i wolności jednostki.

- posiada umiejętność samodzielnej analizy krajowych i międzynarodowych aktów prawnych odnoszących się do statusu jednostki

- potrafi identyfikować problemy praktyczne z zakresu ochrony praw człowieka, a także proponować rozwiązania tych problemów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem mającym formę testu jednokrotnego wyboru. Osoby wykazujące się podczas wykładu aktywnością mogą otrzymać gratyfikację w postaci podniesienia o +0,5 oceny do góry z egzaminu, a osoby szczególnie aktywne mogą zostać zwolnione z egzaminu i otrzymać ocenę bardzo dobrą.

Praktyki zawodowe:

Po ukończeniu przedmiotu studenci uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na odbycie praktyk w organach administracji publicznej, a także instytucjach oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Ploszka
Prowadzący grup: Adam Ploszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)