Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna wobec wolności religijnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8S02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna wobec wolności religijnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi sytuacjami, w których administracja publiczna styka się z zagadnieniami wyznaniowymi. Nie jest to zatem pełny kurs prawa wyznaniowego, lecz jedynie wybór tematów, które mogą okazać się przydatne absolwentom planującym zatrudnienie w administracji publicznej (np. administracja oświatowa, podatkowa, urzędy stanu cywilnego).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego. Tematy szczegółowe zostały dobrane tak, aby słuchacze uzyskali narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności religijnej, występujących w działalności administracji publicznej.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne działalności wspólnot religijnych w Polsce.

2. Rejestrowanie związków wyznaniowych.

3. Związki wyznaniowe a ochrona danych osobowych.

4. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego.

5. Kompetencje władz oświatowych związane z organizowaniem nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

6. Duszpasterstwo w instytucjach publicznych. Współdziałanie państwa ze związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy społecznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

7. Administracja wyznaniowa i komisje państwowo-kościelne.

8. Opodatkowanie przychodów i status ubezpieczeniowy osób duchownych.

Literatura:

Podręcznik podstawowy: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011 (z uwzględnieniem zmian prawnych od czasu wydania podręcznika). Prowadzący zajęcia może wskazać literaturę uzupełniającą.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu słuchacz:

– objaśnia konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy działania wspólnot religijnych w Polsce;

– wskazuje odrębności dotyczące przetwarzania danych osobowych przez wspólnoty religijne i wymienia obowiązki tych podmiotów po reformie 2018 r.;

– wymienia zadania kierownika urzędu stanu cywilnego konieczne do nadania małżeństwu wyznaniowemu skutków cywilnych;

– charakteryzuje zadania władz oświatowych różnego szczebla związane z organizowaniem nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach;

– określa zakres obowiązków spoczywających na instytucjach publicznych zobowiązanych do zapewnienia opieki religijnej (duszpasterskiej) wskazanym kategoriom osób (pacjentom, żołnierzom, policjantom itp.);

– określa kompetencje i zadania administracji wyznaniowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim;

– objaśnia specyfikę opodatkowania osób duchownych i odrębności ich statusu ubezpieczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, test końcowy

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borecki, Wojciech Brzozowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)