Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MBSH-Czytanie i pisanie tekstu naukowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NJ-MBSH-Wr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBSH-Czytanie i pisanie tekstu naukowego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Warsztat poświęcony jest kształceniu umiejętności krytycznego czytania tekstów naukowych i pisania prostych tekstów naukowych w tym przygotowania do pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Rodzaje i typowa struktura tekstów naukowych. Analiza przykładowego raportu badawczego (odpowiednio ilościowego lub jakościowego) i artykułu przedstawiającego wyniki metaanalizy.

Znaczenie przeglądu literatury w pracy naukowej i ogólne zasady jego realizacji. Wykorzystanie baz tekstów BUW do wykonania przeglądu literatury. Selekcja i ocena wiarygodności tekstu naukowego.

Wykorzystanie programów wspomagających tworzenie przepisów i bibliografii. Wykorzystanie funkcji edytora tekstu i specjalistycznych programów (np. Zotero).

Narracja w opisie badań: od problemu badawczego, przez metodę jego rozwiązania, wyniki, do dyskusji wyników. Specyfika narracji w badaniach jakościowych.

Planowanie struktury tekstu: rozdziały, podrozdziały, paragrafy. Cytaty i przepisy.

Prezentacja wyników w badaniu ilościowym: tabele, wykresy, schematy, niezbędne statystyki, precyzja podawania wyników.

Prezentacja wyników w badaniach jakościowych: korzystanie z transkrypcji, grafy, mapy pojęciowe, elementy ilościowe w badaniach jakościowych.

Pisanie streszczenia (abstrakt), dobór słów kluczowych.

Przygotowywanie plakatu naukowego (poster).

Problemy etyczne związane z pisaniem tekstu naukowego: plagiat, autoplagiat, komisja etyki badań naukowych.

Literatura:

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harasimczuk J., Cieciuch J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie APA. Wydawnictwo Liberi Libri.

Literatura uzupełniająca: - dobierana do omawianych zagadnień

-

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

M.W2. Rolę teorii w badaniach społecznych (dialog z poprzednikami, znaczenie przeglądu literatury), logikę procesu badawczego i kluczowe jego elementy: konceptualizacja, definiowanie i sformułowanie problemu badawczy, metoda jego rozwiązania, zbieranie i analiza danych, analiza danych i uzyskanie wyniki, ich interpretacja i dyskusja. Strategia dedukcyjna i indukcyjna w badaniach naukowych.

M. W5. Zasady opracowywania raportu z badań naukowych; warsztat pisarski, język i sposób narracji; wybrane standardy edycji tekstu naukowego (popularyzowanie APA 6). Zasady przygotowania na podstawie raportu badawczego posteru konferencyjnego.

M. W6. Konieczność wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce pedagogicznej. Sposoby praktycznego wykorzystania badań naukowych: analiza problemów pedagogicznych, diagnoza potrzeb, planowanie i ewaluacja działań interwencyjnych. Krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

M. W9. Rolę pracy magisterskiej jako inicjacyjnego doświadczenia badawczego w studiowaniu i przygotowaniu do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

W zakresie umiejętności student potrafi:

M.U2. Do wybranego pomysłu badawczego (preferowane badanie diagnostyczne lub ewaluacyjne w obszarze edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej) zrobić przegląd literatury z wykorzystaniem elektronicznych baz tekstów naukowych dostępnych w zasobach BUW (min. 4-5 artykułów z renomowanych czasopism naukowych, w tym min. 2 angielskojęzyczne). Zkonceptualizować wybrany pomysł badawczy, czyli przejść od pojęć przedteoretycznych do teoretycznych. Wybrać strategię i paradygmat, dogodną teorię, sformułować problem badawczy.

M. U5. Na podstawie wyników zrealizowanego w ramach seminarium empirycznego mini projektu badawczego przygotować raport badawczy. Raport musi być zrobiony zgodnie ze standardem APA 6 lub innym standardem edycyjnym ustalonym z prowadzącym.

M. U6. Przenalizować etyczne aspekty zaprojektowanego badania naukowego.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

M. K02. Przyjęcia postawy refleksyjnego pedagoga nastawionego na krytyczne badanie efektów swoich działań zawodowych.

M. K03. Uznania, że działania i instytucje pedagogiczne muszą być ewaluowane.

M. K04. Planowania swojego rozwoju zawodowego uwzględniającego śledzenie wyników badań naukowych ważnych dla działalności pedagogicznej.

M. K05. Przyjęcia etycznej odpowiedzialności za realizowane działania badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zblokowanych zajęć Seminarium empiryczne i Czytanie i pisanie tekstu naukowego

2-osobowe zespoły będą przygotowywać projekt badawczy. Zespół będzie musiał:

Zespół będzie musiał:

- zrobić mini przegląd literatury (min. 4-5 artykułów, w tym min. 2 w języku angielskim, konieczne wykorzystanie bazy BUW),

- sformułować problem badawczy,

- opisać metodę jego rozwiązania,

- zgromadzić dane lub wykorzystać dane zastane,

- przeanalizować dane z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi,

- napisać raport w formacie zgodnym z standardami APA (w wersji 6 wg polskiej adaptacji Harasimczuk, Cieciuch) i przygotować poster.

Ocena z projektu jest oceną z części praktycznej modułu..

Sposób zaliczenia – na ocenę (łączna ocena z Seminarium empirycznego i Warsztatu czytania i pisania tekstu naukowego)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiłkomirska
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski, Michał Rauszer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiłkomirska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)