Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Applied Microeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-DS1AMI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Applied Microeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Data Science and Business Analytics
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest przedstawienie nowego podejścia do analizy mikroekonomicznej, opartego na metodach eksperymentalnych i obliczeniowych.

Pełny opis:

Celem tego kursu jest przedstawienie nowego podejścia do analizy mikroekonomicznej, opartego na metodach eksperymentalnych i obliczeniowych. Łącząc te metody, można testować teorię ekonomiczną i skuteczniej analizować rzeczywiste problemy gospodarcze. Jest to pierwszy krok do pełnego wprowadzenia problemu złożoności do analizy mikroekonomicznej. W trakcie zajęć przedstawione zostaną wybrane zagadnienia mikroekonomiczne. Każde zajęcia są podzielone na dwie części: podczas pierwszej części studenci uczestniczą w eksperymentach lub przeprowadzają symulację; w drugiej części teoria ekonomii zostanie zakwestionowana / zbadana na podstawie wcześniej uzyskanych wyników. Prowadzący przedstawi praktyczne implikacje, a także teoretyczne i praktyczne narzędzia informatyczne, które pozwolą na powtarzanie eksperymentów, symulacji i analiz.

W edukacji ciekawość naukowa powinna być ważnym czynnikiem motywującym do zdobywania wiedzy i samorozwoju. Jednak ten rodzaj ciekawości eroduje z wiekiem i coraz trudniej jest go obudzić wśród studentów. Chalk and talk approach może całkowicie zniechęcić uczniów do dalszej eksploracji modeli teoretycznych, co szczególnie dotyczy mikroekonomii. Z drugiej strony, mikroekonomia ma niesamowity potencjał do tworzenia ciekawostki naukowej, ponieważ jej modele bezpośrednio odnoszą się do obserwowanych zachowań ekonomicznych ludzi. Potrzebujemy jednak bodźca, który wywoła ciekawość. Tą zachętą może być naturalne pragnienie poznania siebie.

Na wykładzie wykorzystane zostaną badania ad hoc w celu stworzenia ciekawostki naukowej na podstawie własnej ciekawości. Przed wykładami studenci uczestniczą w badaniach online, będąc pasywnymi podmiotami badań. Przed tą ankietą / eksperymentem mogą nie mieć żadnej wiedzy na temat bdania. Krótko po sondażu informuje się, że wyniki badania zostaną wykorzystane do analizy modeli mikroekonomicznych i zachęca się ich do odpowiedzi na pytania, czy ich decyzje lub odpowiedzi były zgodne z teorią ekonomiczną, optymalną lub skuteczną, oraz jak te decyzje mogą wpływać na dobrobyt pozostałych. W ten sposób nauczyciel tworzy lukę informacyjną wśród studentów, poczucie braku - niezaspokojoną potrzebę wiedzy na temat podjętych decyzji. Pojawia się "ciekawostka naukowa, którą można poruszyć podczas wykładów i / lub zgłębić przez samych uczniów.

Temat 1 Przegląd kursu;

• Wprowadzenie do mikroekonomii eksperymentalnej i obliczeniowej

• Wprowadzenie do R-CRAN, MAXIMA, NetLogo

Temat 2 Marshall vs Chamberlain i Robinson

• Wolny rynek a doskonała konkurencja

• Siła monopolu monopolistyczna

• Oligopolistyczna konkurencja

Temat 3 Racjonalność

• Standardowe społeczne modele naukowe (SSSM)

• Krytyk behawiorystyczny

• Ekologiczna racjonalność autorstwa Vernona Smitha

Temat 4 Wybór konsumenta

• Wybór międzyokresowy i prokrastynacja

• Niepewność i ryzyko; postrzeganie ryzyka i awersja do ryzyka

Temat 3 Interakcja społeczna

• Standardowy model socjoekonomiczny (SSSM) a ogólny model równowagi ogólnej

• Dobrobyt społeczny a indywidualny; Społeczna funkcja użyteczności

Literatura:

Studenci powinni opierać swoje rozumienie teorii mikroekonomii na podstawowych podręcznikach w tym:

Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach: Ninth International Student Edition. WW Norton & Company.

Hal, R. V. (2016). Microeconomic analysis. WW Norton & Company

Uzupełniające materiały:

Kreps D., (1990) A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, Princeton, New Jersey

Chiang A. C. (1984), Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill

Artykuły sugerowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

WIEDZA


• Zna powiązania między mikroekonomią, uwarunkowaniami instytucjonalnymi i kulturowo-społecznym. S2A_W02, S2A_W03, S2A_W04,

• Zna eksperymentalne podejście do badania zjawisk społeczno – ekonomicznych wykorzystujących eksperymenty laboratoryjne lub obliczeniowe.

• Posiada wiedzą o oprogramowaniu niezbędnym do stworzenia eksperymentów laboratoryjnych lub obliczeniowych CRAN, MAXIMA, NetLogo

UMIEJĘTNOŚCI


• Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować podstawowe teksty ekonomiczne.

• Może wykorzystywać różne zestawy danych do prowadzenia własnych badań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Jest krytyczny w stosunku do prezentowych problemów ekonomicznych oraz dąży do racjonalnego wyjaśnienia otaczających go zjawisk ekonomicznych i społecznych, uczy się myśleć, wypowiadać oraz pisać w sposób logiczny i spójny

K_W01, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie składa się z pracy zaliczeniowej, egzaminu oraz oceny aktywności podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski, Ewa Weychert
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski, Ewa Weychert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)