Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reproducible Research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-DS2RR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Reproducible Research
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Data Science and Business Analytics
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The main objective of the course is to present the key concepts of the research reproducibility, its importance in scientific and commercial R&D processes, and to provide students with the basic practical knowledge of a few most popular in the industry modern reproducibility tools.

Pełny opis:

The course consists of computer labs; each class will be split into theoretical and practical part. The following topics will be discussed (not necessarily in the presented order):

1. Introduction

• Importance of reproducibility in the R&D process

• Consequences of lack of reproducibility

• Best practices

2. Reporting tools

• Introduction to RMarkdown and RBookdown

• Best programming practices

3. Networking & Security

• Introduction to linux shell

• Network security on the example of public/private key pairs

• Connecting to remote computers

4. Version control systems

• Introduction to git

• Worst & best practices with git

• Practical remarks

5. Remote repositories & Utility tools

• Introduction to github

• Basics of project workflow

• Project management tools

6. Cloud environment

• Introduction to Amazon Web Services

• Cloud deployment

7. Summary and outlook

Literatura:

Lecture slides

Numerous online resources

Efekty uczenia się:

Upon the completion of the course, student:

1. understands the general concept of research reproducibility; knows the reproducibility tools classification; understands which tool can be used in a given context;

2. has basic skills in computer tools allowing to achieve research reproducibility and replicability; has basic skills in modern best programming practices; has basic skills in the cloud development environment; is able to employ skills gained during the course while participating in modern scientific and commercial data science projects;

3. is aware of the importance of reproducibility in data science, as well as in science and development in general; is aware that reproducibility tools are evolving rapidly and that constant training in this area is required to keep skills up to date; is aware of the trends in modern data science and IT development;

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06

Metody i kryteria oceniania:

1. Presence on the classes

2. Up to three homework projects

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hardy, Łukasz Nawaro
Prowadzący grup: Wojciech Hardy, Łukasz Nawaro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hardy
Prowadzący grup: Wojciech Hardy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)