Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Empirical and quantitative methods in macroeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EN3SL277A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Empirical and quantitative methods in macroeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Tematyka zajęć obejmuje empiryczne metody badania zjawisk makroekonomicznych oraz sposoby ich modelowania. Seminarium przeznaczone jest dla studentów trzeciego roku. Zaliczenie zajęć następuje wraz ze złożeniem pracy licencjackiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają metody empiryczne i ilościowe używane współcześnie do badania i modelowania wybranych zjawisk gospodarczych. Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia własnych badań z wykorzystaniem omówionych metod. Prace licencjackie przygotowywane w ramach tego seminarium powinny mieć komponent empiryczny i/lub ilościowy.

Tematyka pracy licencjackich może dotyczyć na przykład:

- cyklu koniunkturalnego

- polityki fiskalnej i monetarnej

- nierówności majątkowych i dochodowych

Pierwsze zajęcia poświęcone będą omówieniu wymogów stawianych przed pracami licencjackimi oraz zakresu tematyki seminarium. Następnie kilka zajęć będzie dotyczyć powszechnie wykorzystywanych w makroekonomii metod empirycznych i ilościowych: ekonometrii szeregów czasowych (w tym modeli VAR i „local projection”), modeli równowagi ogólnej (DSGE) i metod mikroekonometrycznych coraz powszechniej stosowanych do właściwego skalibrowania modeli makroekonomicznych (np. szacowania procesów dochodowych czy parametrów funkcji produkcji). Wybór metod omawianych w ramach seminarium będzie zależeć od zainteresowań uczestników. Reszta zajęć będzie polegać na prezentowaniu przez uczestników seminarium konspektów, przeglądu literatury, postępów prac i wyników.

Literatura:

Literatura dostosowana indywidualnie do tematyki pracy licencjackiej, ustalona w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

WIEDZA

Zna najczęściej stosowane we współczesnej makroekonomii metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania i obróbki danych. Jest świadomy ograniczeń wynikających ze stosowania tych metod analizy. Zna najczęściej formułowane wobec tych metod zarzuty i potrafi się do nich krytycznie odnieść.

Wie w jaki sposób należy prawidłowo formułować problemy i hipotezy badawcze.

Zna najważniejsze źródła danych makroekonomicznych.

Wie, jak pracować z literaturą.

Wie, jak pracować z danymi.

Zna podstawową literaturę dotyczącą metod empirycznych i ilościowych w makroekonomii i płynące z niej wnioski dotyczące określonych zjawisk makroekonomicznych

Zna formalne zasady przygotowania pracy licencjackiej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi dokonać krytycznego przeglądu literatury.

Potrafi samodzielnie pracować z danymi empirycznymi.

Potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy oraz dobrać odpowiednie dane empiryczne i metody analizy w celu weryfikacji postawionych hipotez.

Potrafi samodzielnie wykorzystać wybrane metody empiryczne do badania zjawisk gospodarczych. Jest w stanie dokonać syntezy uzyskanych wyników formułując samodzielnie odpowiednie wnioski.

Posiada umiejętność samodzielnego przygotowania prac pisemnych na wybrany temat badawczy zgodnie z wymogami merytorycznymi i formalnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi skutecznie zaplanować kolejne kroki prowadzenia badań naukowych.

Potrafi samodzielnie i krytycznie gromadzić i poszerzać swoja wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za pierwszy semestr będzie zależeć od planu pracy i prezentacji poczynionych postępów. Ocena za drugi semestr będzie równa ocenie pracy licencjackiej. Przedstawiona przez dyplomanta praca licencjacka jest oceniana według reguł przyjętych na WNE (dostępne na stronie wydziału).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żoch
Prowadzący grup: Piotr Żoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)