Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantitative methods in economics: theory and applications

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM037C
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Quantitative methods in economics: theory and applications
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów studiów magisterskich. Celem seminarium jest wsparcie studentów w procesie pisania pracy magisterskiej na tamaty wykorzystujące modelowanie ekonometryczne. W trakcie seminarium dyskutowane będą propozycje tematów oraz wyniki cząstkowe dostarczane przez studentów. Seminarium kończy się złożeniem pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów studiów magisterskich. Celem seminarium jest wsparcie studentów w procesie pisania pracy magisterskiej na tamaty wykorzystujące modelowanie ekonometryczne. W trakcie seminarium dyskutowane będą propozycje tematów oraz wyniki cząstkowe dostarczane przez studentów.

Seminarium zaczyna się od poszukiwania tematu pracy magisterskiej. Oczekuje się, że studenci przeprowadzą poszukiwania literaturowe, których celem jest znalezienie tematu pracy i metod badawczych, ktore bylyby dla nich interesujące. Następnie uczestnicy seminarium prezentują propozycje badawcze oraz opisują dane, które zamierzają użyć w badaniu a prowadzący seminarium ocenia, czy propozycja badawcza jest ciekawa i możliwa do zrealizowania.

Do końca pierwszego semestru seminarium oczekuję, że uczestnicy przedstawią temat, wstępny przegląd literatury i opis danych. Dwa kolejne semestry seminarium będą przeznaczone na pisanie pracy. Oczekuję, że wyniki cząstkowe badań prezentowane będą na seminarium. Pod koniec drugiego semestru seminarium oczekuję, że studenci dostarczą, hipotezy badawcze, spis rozdziałów z zarysem zawartości i wstępne wyniki badań.

W pierwszym semestrze przewiduje się regularne spotkania co dwa tygodnie zależnie od liczby studentów. W drugim i trzecim semestrze przewiduje się indywidualne spotkania z uczestnikami.

Literatura:

Wybierana indywidualnie w zależności od tematu

Efekty uczenia się:

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Po skończeniu seminarium student powinien umieć:

1. sformułować hipotezę badawczą, którą można zweryfikować przy użyciu dostępnych danych.

2. znaleźć odpowiednie dane i skonstruować bazę danych konieczną do oszacowania modelu empirycznego

3. na bazie literatury ekonometrycznej dobrać odpowiedni model ekonometryczny i oszacować go przy użyciu zaawansowanych technik ekonometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w po pierwszym i drugim semestrze bazuje na obecności na seminarium oraz na cząstkowych wynikach badań oraz fragmentach pracy dostarczanych przez uczestników. Trzeci semestr seminarium zaliczany jest w momencie złożenia pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Jerzy Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)