Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topics in derivatives

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM047B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Topics in derivatives
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Głównym celem seminarium jest przedyskutowanie wspólnie z uczestnikami najnowszych wyników w dziedzinie finansów ilościowych, w celu ułatwienia im wyboru tematu pracy magisterskiej zgodnego z umiejętnościami, możliwościami, a także zainteresowaniami naukowymi i zawodowymi.

Ocena/zaliczenie będzie uzależniona od postępów w przygotowaniu – i ostatecznie przedstawienia – dobrego projektu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium koncentruje się na badaniach ze dziedziny matematyki finansowej, modelowania rynków finansowych i wyceny instrumentów pochodnych. Zachęca się studentów do poszukiwania i stawiania pytań badawczych w którymś z poniższych obszarów:

1. Kształtowanie się zmienności implikowanej z cen opcji na różnych rynkach, w tym analiza tzw. uśmiechu zmienności

2. Analiza strategii zabezpieczających w portfelach opcji

3. Pomiar modelowanie zmienności/indeksy zmienności

4. Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych

5. Wycena i zarządzanie ryzykiem rynkowym instrumentów pochodnych stopy procentowej

6. Wpływ ujemnych stóp procentowych na wycenę instrumentów finansowych

7. Modelowanie ryzyka kredytowego, w tym korelacji zdarzeń kredytowych

Celem seminarium jest przedyskowanie z uczestnikami metod i wyników w ww. obszarach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych.

Literatura:

Dopasowana indywidualnie do potrzeb/zainteresowań. Studenci są zachęcani do poszukiwania pytań/problemów badawczych na podstawie lektury m.in. następujących pozycji:

Książki:

Brigo, D., & Mercurio, F. (2007). Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit. Springer Science & Business Media.

Fabozzi F.J., 2004, Fixed Income Analysis, Wiley, New Jersey.

Hull J., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, New Jersey 2006.

Hirsa, A., & Neftci, S. N. (2013). An introduction to the mathematics of financial derivatives. Academic Press.

Artykuły:

Black, F., and Scholes, M., 1973, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, 637-659.

Brace, A., Gaterek D. and Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical finance, 7(2), 127-155.

Hull J., White A., 1987, The pricing of options on assets with stochastic volatilities, Journal of Finance 42, 281-300.

Mixon S., 2009, Option markets and implied volatility: Past versus present, Journal of Financial Economics 94, 171-191.

Ahmad, R., & Wilmott, P. (2005). Which free lunch would you like today, sir?: Delta hedging, volatility arbitrage and optimal portfolios. Wilmott, 64-79.

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. The Best of Wilmott, 249.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- potrafi analizować i modelować instrumenty finansowe

- potrafi przeanalizować wymiar praktyczny rozmaitych założeń teoretycznych wykorzystywanych modeli

- potrafi uzasadnić celowość wykorzystania danych metod/narzędzi do wyceny instrumentów pochodnych, budowy strategii inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem itp.

Celem kursu jest nie tylko wsparcie studentów w napisaniu bardzo dobrej pracy magisterskiej, ale także uwrażliwienie ich – poprzez wspólne dyskusje – na praktyczne aspekty badanych modeli teoretycznych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym (z 3) semestrze studenci wybierają zakres tematyczny pracy i opracowują przegląd literatury przedmiotu.

Po drugim semestrze, studenci opracowują szczegółowy plan pracy, wraz z hipotezami, pytaniami badawczymi, obejmujący również projekt badania, analizę danych itp.

Po trzecim semestrze powstaje gotowa do obrony praca magisterska.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Jabłecki
Prowadzący grup: Juliusz Jabłecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)