Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Heterogeneous Agent Models in Macroeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM094B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Heterogeneous Agent Models in Macroeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. Tematyka zajęć obejmuje modele z heterogenicznymi agentami stosowane we współczenej makroekonomii oraz metody numeryczne stosowane do ich rozwiązywania. Zaliczenie zajęć następuje wraz ze złożeniem pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają metody ilościowe używane współcześnie do badania i modelowania wybranych zjawisk gospodarczych. Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia własnych badań z wykorzystaniem omówionych metod. Prace magisterskie przygotowywane w ramach tego seminarium muszą mieć komponent empiryczny i/lub ilościowy.

Tematyka pracy magisterskich może dotyczyć na przykład:

- modelowania cyklu koniunkturalnego

- modelowania polityki fiskalnej i monetarnej

- modelowania nierówności majątkowych i dochodowych

Pierwsze zajęcia poświęcone będą omówieniu wymogów stawianych przed pracami magisterskimi oraz zakresu tematyki seminarium. Następnie kilka zajęć będzie dotyczyć metod obliczeniowych wykorzystywanych w modelach makroekonomicznych, w szczególności w modelach z heterogenicznymi agentami. Wybór metod omawianych w ramach seminarium będzie zależeć od zainteresowań uczestników. Reszta zajęć będzie polegać na prezentowaniu przez uczestników seminarium konspektów, przeglądu literatury, postępów prac i wyników.

Literatura:

Literatura dostosowana indywidualnie do tematyki pracy magisterskiej, ustalona w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

WIEDZA

Zna najczęściej stosowane we współczesnej makroekonomii metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania i obróbki danych. Jest świadomy ograniczeń wynikających ze stosowania tych metod analizy. Zna najczęściej formułowane wobec tych metod zarzuty i potrafi się do nich krytycznie odnieść.

Wie w jaki sposób należy prawidłowo formułować problemy i hipotezy badawcze.

Zna najważniejsze źródła danych makroekonomicznych.

Wie, jak pracować z literaturą.

Wie, jak pracować z danymi.

Zna wady i zalety poszczególnych metod numerycznych.

Zna literaturę dotyczącą metod ilościowych w makroekonomii i płynące z niej wnioski dotyczące określonych zjawisk makroekonomicznych

Zna formalne zasady przygotowania pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi dokonać krytycznego przeglądu literatury.

Potrafi samodzielnie pracować z danymi empirycznymi.

Potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy oraz dobrać odpowiednie dane empiryczne i metody analizy w celu weryfikacji postawionych hipotez.

Potrafi samodzielnie wykorzystać wybrane metody empiryczne do badania zjawisk gospodarczych. Jest w stanie dokonać syntezy uzyskanych wyników formułując samodzielnie odpowiednie wnioski.

Potrafi samodzielnie napisać kod, za pomocą którego można rozwiązać i przeanalizować model makroekonomiczny.

Potrafi wybrać metody numeryczne odpowiednie do rozwiązania modelu.

Posiada umiejętność samodzielnego przygotowania prac pisemnych na wybrany temat badawczy zgodnie z wymogami merytorycznymi i formalnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi skutecznie zaplanować kolejne kroki prowadzenia badań naukowych.

Potrafi samodzielnie i krytycznie gromadzić i poszerzać swoja wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za pierwszy i drugi semestr będzie zależeć od planu pracy i prezentacji poczynionych postępów. Ocena za trzeci semestr będzie równa ocenie pracy magisterskiej. Przedstawiona przez dyplomanta praca magisterska jest oceniana według reguł przyjętych na WNE (dostępne na stronie wydziału).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żoch
Prowadzący grup: Piotr Żoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)