Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EP3AEP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W warunkach zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstwa poszukują narzędzi ekonomiczno-finansowych do uzyskania wyższej efektywności swoich zasobów. Podatki stanowią istotny zewnętrzny czynnik ograniczający działalność-wpływają nie tylko na płynność finansową, rentowność czy strukturę kapitału, ale też generują koszty „obsługi” obowiązków podatkowych. W tym kontekście wśród stosowanych instrumentów zabezpieczających realizację celów ekon.-fin. coraz większego znaczenia nabiera strategia podatkowa. Celem zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień z analizy ekonomicznej, w tym problematyki strategii podatkowej. W ramach ogólnych zagadnień zostanie przedstawiona istota analizy ekonomicznej wybranymi metodami i technikami. W kontekście podatkowym zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z formułowaniem strategii podatkowej w przedsiębiorstwie oraz potencjał poszczególnych podatków w tym zakresie. Zagadnienia będą omówione od strony teoretycznej, a także ich praktyczne zastosowanie.

Pełny opis:

W toku zajęć studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Istota, przedmiot i metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa – rola, cele, przebieg i rodzaje analizy ekonomicznej, źródła danych do analizy ekonomicznej, metody analizy ekonomicznej (ogólne i szczegółowe, porównawcze i przyczynowe)

2. Analiza sprawozdań finansowych – wybrane elementy w kontekście podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

3. Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem

4. Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

5. Uwarunkowania strategii podatkowej w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka podatkowego

6. Instrumenty podatkowe zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem podatkowym

7. Legalne i nielegalne postawy podatkowe przedsiębiorstwa

8. Potencjał podatków pośrednich w kontekście strategii podatkowej

9. Potencjał podatków dochodowych w kontekście strategii podatkowej

10. Potencjał podatków lokalnych w kontekście strategii podatkowej

Zaliczenie pisemne

Literatura:

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, 2007

Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, 2018

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, 2017

Ciupek B., Famulska T., Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Katowice 2013

Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolter Kluwer, 2017

Odpowiednie ustawy regulujące poszczególne podatki

Wybrane materiały zaproponowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student:

• ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw wybranymi technikami;

• rozumie mechanizmy rządzące przedsiębiorstwem

• jest w stanie powiązać wyniki analizy ekonomicznej z systemami decyzyjnymi przedsiębiorstw i organizacji;

• ocenić kondycję przedsiębiorstwa i prawdopodobieństwo upadłości;

• potrafi podjąć pracę w instytucjach zajmujących się analizą przedsiębiorstw oraz przedstawić rekomendacji dotyczących inwestycji w analizowane podmioty;

• ma świadomość wpływu podatków na finanse przedsiębiorstwa;

• rozumie, że podatki stanowią jeden z zasadniczych czynników determinujących strategię ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa ze względu na skutki, jakie wywołują w kształtowaniu ostatecznego rezultatu finansowego i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa;

• ma świadomość konieczności podejmowania działań zmierzających do aktywnego zarządzania podatkami i formułowania strategii podatkowej;

• zna podstawowe pojęcia związane z prawem podatkowym; rozróżnia poszczególne podatki oraz potrafi opisać ich konstrukcję; zna instrumenty podatkowe zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem podatkowym;

• potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne do stanów faktycznych;

• ma świadomość legalnych i nielegalnych postaw podatkowych przedsiębiorstwa;

• jest w stanie stworzyć strategię podatkową w przedsiębiorstwie zmierzającą do optymalizacji obciążenia podatkowego, opóźnienia terminu wymagalności zobowiązań podatkowych i ograniczenia ryzyka podatkowego podejmowanych decyzji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne 3 nieobecności (z dowolnego powodu). Na koniec semestru odbędzie się zaliczenie w formie pisemnej – test i zadania sytuacyjne do rozwiązania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt, Marek Sylwestrzak
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt, Marek Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)