Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EP3AEP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień związanych z istotą analizy ekonomicznej wybranymi metodami i technikami oraz oceną sytuacji ekonomicznej jednostki. W ramach ogólnych zagadnień zostanie przedstawiona wstępna analiza danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także ocena wskaźnikowa w obszarze płynności, zadłużenia, sprawności działania, rentowności i ocena rynkowa. Kolejnym elementem analizy jest badanie deterministycznych modeli zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi w postaci piramidy DuPonta. Za pomocą zaprezentowanych narzędzi studenci będą potrafili ocenić, które przedsiębiorstwa dobrze funkcjonują, mają perspektywy rozwoje, a które nie. W tym kontekście zostanie zaprezentowana możliwość wykorzystania danych zawartych w sprawozdaniach finansowych w analizie dyskryminacyjnej oraz w modelach statystycznych służących wykrywaniu manipulacji finansowych.

Pełny opis:

W toku zajęć studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Istota, przedmiot i metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa – rola, cele, przebieg i rodzaje analizy ekonomicznej.

2. Źródła danych i metody analizy ekonomicznej (ogólne i szczegółowe, porównawcze i przyczynowe).

3. Omówienie analizy wstępnej sprawozdania finansowego – analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

4. Charakterystyka i interpretacja wybranych wskaźników analizy finansowej przedsiębiorstwa – analiza płynności, zadłużenia, sprawności działania, rentowności i analiza rynkowa.

5. Zastosowanie modeli statystycznych do wykrywania manipulacji w danych finansowych.

6. Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem.

7. Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym.

Zaliczenie pisemne

Literatura:

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, 2007

Bławat F., Podstawy analizy ekonomicznej: teorie, przykłady, zadania, CeDeWu, 2011

Kotowska B., Uziębło A. Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, 2017

Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, 2018

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, 2008

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, 2017

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, 2012

Wybrane materiały zaproponowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student:

• ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw oraz dotyczącą metod opisu, a także technik gromadzenia, analizy i prezentacji danych stosowanych w analizie ekonomicznej,

• zna terminologię używaną w analizie ekonomicznej oraz posługuje się nią w ocenie zjawisk i procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu,

• rozumie mechanizmy rządzące przedsiębiorstwem,

• jest w stanie powiązać wyniki analizy ekonomicznej z systemami decyzyjnymi przedsiębiorstw i organizacji,

• potrafi analizować i interpretować dane ze sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,

• potrafi wykonać analizę wskaźnikową i ocenić kondycję przedsiębiorstw na podstawie ich sprawozdań posługując się specjalistyczną terminologią z zakresu analizy ekonomicznej,

• potrafi zidentyfikować zagrożenie upadłością i inne zagrożenia finansowe,

• potrafi podjąć pracę w instytucjach zajmujących się analizą przedsiębiorstw oraz przedstawić rekomendacje dotyczące inwestycji w analizowane podmioty.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne 3 nieobecności (z dowolnego powodu). Na koniec semestru odbędzie się zaliczenie w formie pisemnej. Dodatkowym elementem zaliczenia może być aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt, Marek Sylwestrzak
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt, Marek Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)