Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry biznesowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EP3GB
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gry biznesowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w różnych obszarach problemowych, m.in.: finansach, marketingu, zarządzaniu produkcją. W trakcie zajęć studenci poznają powiązania pomiędzy obszarami funkcjonalnymi i produktowymi w przedsiębiorstwie za pomocą symulowanego środowiska gry. Dodatkowo, interakcja pomiędzy zespołami i podział obowiązków wewnątrz zespołów daje możliwość sprawdzenia umiejętności pracy w grupie. Zaliczenie przedmiotu wymaga pracy zespołowej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnień gier biznesowych

2. Trening kompetencyjny 1

3. Trening kompetencyjny 2

4. Trening kompetencyjny 3

5. Wprowadzenie do Gry Markops, ustalenie warunków wstępnych

6. Gra Markops - podejmowanie decyzji

7. Gra Markops - podejmowanie decyzji

8. Gra Markops - podejmowanie decyzji

9. Gra Markops - podejmowanie decyzji

10. Trening kompetencyjny 4

11. Trening kompetencyjny 5

12. Trening kompetencyjny 6

13. Gra Markops - sporządzanie sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat, cashflow)

14. Gra Markops - sporządzanie sprawozdań (cd.)

15. Podsumowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć, dyskusja na temat aplikacji wiedzy w codziennej pracy

Opis treningu kompetencyjnego:

W trakcie zajęć słuchacze wezmą udział w szeregu gier i zajęć warsztatowych mających na celu wyposażenie ich w praktyczną wiedzę nt. pracy zespołowej, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, organizacji pracy, zarządzania czasem w wymagającym środowisku pracy, asertywności, komunikacji interpersonalnej werbalnej i niewerbalnej, zarządzania zespołem projektowym, itd. Zestaw gier jest co roku zmieniany według uznania prowadzących zajęcia w celu dopasowania poziomu i rodzaju gier do dynamiki grupy oraz w celu uniemożliwienia przewidywania i dopasowywania się do potencjalnych wyników gier.

Opis gry Markops:

W grze uczestniczy 4-5 przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo tworzy grupa 4 studentów. Warunki wyjściowe dla wszystkich uczestników są identyczne i będą zmieniać się na skutek podejmowanych przez nich decyzji. Gra składa się z 10-12 okresów (kwartały) dla których przedstawia się w postaci formularza danych decyzje podjęte przez zespół zarządzający przedsiębiorstwem. Grający w ramach zespołu dokonują specjalizacji i podejmują decyzje w następujących obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa:

- finansowanie przedsiębiorstwa (pozyskiwanie środków obrotowych i funduszy inwestycyjnych)

- inwestycje (wykorzystanie dostępnego kapitału w możliwych do nabycia aktywach materialnych i niematerialnych)

- zarządzanie produkcją (wielkość i struktura produkcji)

- zarządzanie jakością produktu (programy zarządzania jakością, optymalizacja jakości)

- zarządzanie marketingowe (kanały dystrybucji, wielkość wydatków na działania marketingowe)

- zarządzanie personelem (zatrudnienie, kwalifikacje, podział pracy).

W grze w kolejnych okresach będą wprowadzane m.in.:

- nowe możliwości rozwojowe i inwestycyjne

- możliwość pozyskiwania (odpłatnie) informacji o rynku

- możliwości transakcji majątkiem pomiędzy uczestnikami gry.

Podjęte przez uczestników gry decyzje są wprowadzane do systemu komputerowego (program Markops), który symuluje zachowania konsumentów i przedstawia wyniki sprzedaży poszczególnych przedsiębiorstw. Celem poszczególnych zespołów jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa po zakończonej grze.

Literatura:

J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami.

Materiały i informacje związane z zasadami gry "Markops"

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć w ramach przedmiotu uzyskują umiejętności w zakresie:

- kompetencji miękkich (umiejętność komunikacji, asertywności, rozpoznawania ról grupowych, negocjacji, pracy zespołowej)

- kompetencji z zakresu pracy grupowej w oparciu o scenariusz gry Markops

- umiejętności w zakresie analizy i przygotowywania sprawozdań finansowych

- umiejętność analizy danych rynkowych w oparciu o przygotowany scenariusz gry Markops

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U01, S_U02, S_U03, S_U04, S_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zajęć będzie opierała się na:

- aktywnym uczestnictwie w grach kompetencyjnych

- aktywnym uczestnictwie w grze Markops oraz rankingu końcowym gry

-- przygotowaniu prezentacji i treningu kompetencyjnego dla pozostałych uczestników grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)