Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek inwestycyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EPZU2RI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek inwestycyjny
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów zaocznych EP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie rachunkowości, finansów, matematyki finansowej i Excela. Kurs składa się z trzech bloków: a) optymalizacja portfela metodą Markowitza, b) analiza biznes planu, c) wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów. Zajęcia mają charakter warsztatowy – studenci w grupach przygotowują i prezentują projekty, które są podstawą zaliczenia przedmiotu.

Pełny opis:

Kurs składa się z trzech bloków tematycznych. W ramach każdego bloku studenci przygotowują i prezentują projekt grupowy.

Blok A: Optymalizacja portfela metodą Markowitza.

- ocena spółek i branż, perspektywy na przyszłość, oczekiwania zmian na giełdzie papierów wartościowych

- analiza historycznych kursów akcji: macierz wariancji-kowariancji w oknie czasowym, korelacja zwrotów, beta rynkowe,

- optymalizacja portfela, wykorzystanie dodatku Solver w MS Excel, ustalenie wag aktywów

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. inwestowania w wybrane spółki.

Blok B: Ocena biznes planu

- określenie warunków założenia firmy

- spójność biznes planu ze sprawozdaniami finansowymi (rachunek zysków i strat, bilans)

- ocena jakości projektu, prognoza rentowności projektu

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. korekty przykładowego biznes planu.

Blok C: Wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów

- ocena firmy i jej otoczenia biznesowego

- prognozy branży i firmy

- analiza historyczna - średnia cena akcji w kwartałach

- analiza prospektywna - determinanty Cash Flow firmy

- wycena spółki: wyznaczenie CF, szacowanie WACC, szacowanie wartości rezydualnej, wycena spółki i akcji, rekomendacja

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. rekomendacji inwestycji w akcje wybranej spółki giełdowej.

Literatura:

- Glynn J., Perrin J., Murphy M., 2003, Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Machała R., 2004, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinanswoe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Sierpińska M., Jachna T., 2007, Metody podejowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia opisu zjawisk ekonomicznych i finansowych - optymalizacyjne i symulacyjne modele finansowe. Zna źródła pozyskiwania danych finansowych. Zna sposoby wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w opisie zjawisk ekonomicznych i społecznych.

• Przez pracę z programem prawnie chronionym z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych wytworzonych na WNE UW zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi skorzystać z narzędzi udostępnionych na zasadach Open Source oraz Creative Commons

• Zna możliwości aplikacyjne przedstawionych metod i na ich podstawie może tworzyć symulacje i prognozy na potrzeby własnej firmy lub inwestycji na rynku kapitałowym

Umiejętności

• Na podstawie pracy z danymi potrafi porównać scenariusze finansowe i wybiera bardziej korzystne, krytycznie bada i porównuje sprawozdania księgowe rekomenduje inwestycje finansowe

• Potrafi pozyskać dane, stworzyć model finansowy oraz użyć go w realnej sytuacji do prognozowania sytuacji finansowej firmy lub osoby indywidualnej. Potrafi kreatywnie wykorzystać arkusz kalkulacyjna jako narzędzie. Prowadzi analizy ilościowe w arkuszu kalkulacyjnym.

• Potrafi przeprowadzić analizę finansowa lub ekonomiczną. Potrafi wyszukać dane, zastosować modelowanie statystyczne lub ekonometryczne. Potrafi przedstawić w formie pisemnej i przekazać ustnie cały proces badawczy jako raport.

Kompetencje społeczne

• Zapoznanie się z podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami arkusza kalkulacyjnego pozwala mu na rozszerzenie wiedzy we własnym zakresie.

• Na podstawie przedstawionych interpretacji uzyskanych wyników potrafi być krytyczny w stosunku do przedstawionych modeli i prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy z wykorzystaniem tych metod w prowadzeniu własnej firmy lub pracy zawodowej

• Przez pisanie wspólnych raportów i analiz w ramach zaliczenia potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U01, S_U02, S_U03, S_U04, S_K01

Metody i kryteria oceniania:

Raporty i prezentacje studentów są oceniane wg szczegółowych kryteriów podanych w trakcie zajęć. Każdy z trzech raportów pozwala uzyskać 30% sumy punktów (w sumie 90% punktów). Ocenie podlega zarówno raport, jak i prezentacja, ich kompletność, zgodność z oczekiwaniami i terminowość. 10% punktów studenci mogą zdobyć za szczególnie dobre wyniki zaproponowanego przez nich portfela inwestycyjnego. Dopuszczalna jedna nieobecność w każdym bloku tematycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)