Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM2INT
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Internship
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia właściwych dla kierunku studiów. Zasady odbywania praktyk określa uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW: Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych (https://www.wne.uw.edu.pl/files/8714/2790/8374/PRA_zasady.pdf). Za realizację praktyki student otrzymuje 3 punkty ECTS. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dziekana WNE UW ds. Praktyk.

Pełny opis:

Zasady ogólne

• Charakter odbywanej praktyki i realizowany w jej trakcie zakres obowiązków powinien być zgodny z profilem kierunku studiów.

• Wymiar czasu trwania praktyki zależy od jej formy, nie może być jednak krótszy niż 3 tygodnie (120 godzin).

• Praktyka może się odbywać w kraju lub za granicą, w jednostkach gospodarczych, w jednostkach administracji publicznej, jednostkach naukowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach Unii Europejskiej, w ramach programów Unii Europejskiej lub wymiany zagranicznej studentów. Praktyka może być także realizowana w postaci własnej działalności gospodarczej, w ramach wolontariatu a także partycypacji w projektach naukowo-badawczych.

• Student może odbywać praktykę w wybranej przez siebie firmie/instytucji, może też korzystać z oferty praktyk przedstawionej na stronie WNE UW w zakładce „Praktyki studenckie” (Oferty staży/praktyk/pracy, https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/praktyki-studenckie) lub oferty praktyk Biura Karier UW (Programy praktyk, http://biurokarier.uw.edu.pl).

Formy praktyki:

• Praktyka zorganizowana – student korzysta z oferty praktyk Biura Karier UW (umowy długoterminowe zawarte przez Biuro Karier UW z określonymi firmami/instytucjami) bądź oferty praktyk WNE UW. Zasady odbywania praktyki określa Porozumienia ws. praktyki wraz z Programem praktyki; stroną Porozumienia jest WNE UW. Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż 3 tygodnie (120 godzin).

• Praktyka indywidualna – student inicjuje praktykę z wybraną firmą/instytucją, WNE sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki. Zasady odbywania praktyki określa Porozumienia ws. praktyki wraz z Programem praktyki; stroną Porozumienia jest WNE UW. Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż 3 tygodnie (120 godzin).

• Praktyka w formie zatrudnienia na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów. Oprócz Porozumienia ws. praktyki student podpisuje z firmą/instytucją odrębną własną umowę, która określa warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna). Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż jeden miesiąc (łącznie 160 godzin).

• Praktyka w postaci własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności nie może być krótsze niż jeden miesiąc.

• Inna działalność pozwalająca osiągnąć cele praktyki zgodne z profilem kierunku studiów, m.in.:

- udział w projektach realizowanych przez koła naukowe,

- udział w pracach/projektach naukowo-badawczych lub wdrożeniowych realizowanych przez instytucje naukowo-badawcze,

- wdrażanie projektów dydaktyczno-symulacyjnych dotyczących działalności gospodarczej.

Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż 3 tygodnie (120 godzin).

Efekty uczenia się:

• Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, rozwijanie umiejętności jej wykorzystania adekwatnych dla danego kierunku studiów.

• Rozwijanie umiejętności zawodowych właściwych dla miejsca odbywania praktyki.

• Poznanie specyfiki środowiska zawodowego, funkcjonowania struktury organizacyjnej firmy/instytucji.

• Opanowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji.

• Poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, stosowanych procedur, procesu planowania pracy, kontroli jej efektów.

• Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.

• Doskonalenie posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

S1A_WO2, S1A_WO6, S1A_WO7, S1A_W11; S1A_UO2, S1A_U06, S1A_U11; S1A_KO2, S1A_KO3, S1A_KO5.

Metody i kryteria oceniania:

Student przed rozpoczęciem praktyki przedkłada jej program, który jest uzgadniany z Pełnomocnikiem Dziekana WNE UW ds. Praktyk oraz firmą/instytucją przyjmującą studenta na praktykę. W przypadku praktyki mającej formę zatrudnienia, odpowiednikiem programu jest zakres obowiązków wskazany w umowie o zatrudnieniu. Warunkiem akceptacji programu jest merytoryczna zgodność planowanych czynności z efektami kształcenia właściwymi dla danego kierunku studiów oraz odpowiedni wymiar godzinowy.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych: wykonanie zakładanego programu praktyki/zatrudnienia, właściwego wymiaru godzinowego oraz realizacja efektów kształcenia. Podczas procedury zaliczania praktyki sprawdzane są: poprawność przedkładanej przez studenta dokumentacji, charakter prac wykonywanych podczas praktyki/zatrudnienia, ich zgodność z kierunkiem studiów oraz zdobyte podczas praktyki umiejętności i kompetencje.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cecylia Leszczyńska, Dariusz Standerski
Prowadzący grup: Cecylia Leszczyńska, Dariusz Standerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)