Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Investment Account

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM2RI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Investment Account
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie rachunkowości, finansów, matematyki finansowej i Excela. Kurs składa się z trzech bloków: a) optymalizacja portfela metodą Markowitza, b) analiza i tworzenie części finansowej biznes planu, c) wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów. Zajęcia mają charakter warsztatowy – studenci w grupach przygotowują i prezentują projekty, które są podstawą zaliczenia przedmiotu. Celem zajęć jest nauka samodzielności prowadzenia analiz ekonomicznych, nauka myślenia i samodzielnego tworzenia raportów finansowych.

Pełny opis:

Kurs składa się z trzech bloków tematycznych. W ramach każdego bloku studenci przygotowują i prezentują projekt grupowy.

Blok A: Optymalizacja portfela metodą Markowitza.

Cel naukowy: Zbudowanie optymalnego portfela w oparciu o 5 podanych przez wykładowcę spółek. Analiza prowadzona dla spółek z WGPW, w oparciu o historyczne notowania.

Cel operacyjny: nauka znajdowania danych (www.gpwinfostrefa.pl), transformacji danych, wyznaczania zwrotów i oceny ich korelacji, operacji na macierzach, używania Solvera

Działania:

- ocena spółek i branż, perspektywy na przyszłość, oczekiwania zmian na giełdzie papierów wartościowych

- analiza historycznych kursów akcji: macierz wariancji-kowariancji w oknie czasowym, korelacja zwrotów, beta rynkowe,

- optymalizacja portfela, wykorzystanie dodatku Solver w MS Excel, ustalenie wag aktywów

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. inwestowania w wybrane spółek.

Blok B: Stworzenie biznes planu

Cel naukowy: Stworzyć jednoroczny biznesplan dla piekarni, firmy IT etc. (do wyboru) działającej w Warszawie - zrozumieć czym jest w praktyce Bilans, Rachunek Zysków i Strat, CF, wyznaczyć cenę, zbadać koszty, połączyć te informacje i ocenić projekt w sensie finansowym

Cel operacyjny: nauczyć się szacować dane na podstawie innych biznesów, opanować w Excelu NPV, IRR, okres zwrotu, rozumieć, jak wykorzystać istniejące template sprawozdań finansowych dostępne on-line

Działania:

- określenie warunków funkcjonowania firmy

- budowa bilansu i rachunku zysków i strat, CF

- ocena podstawowych wskaźników finansowych

- ocena jakości projektu, prognoza rentowności projektu

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. stworzonego biznes planu.

Blok C: Wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów

Cel naukowy: nauka zastosowania DCF, zrozumienie dyskontowania i wyznaczania WACC, zrozumieć zasady prognozowania i analizę wrażliwości,

Cel operacyjny: wycena polskiej firmy notowanej na europejskim rynku papierów wartościowych (np. w Londynie czy Frankfurcie)

Działania:

- ocena firmy i jej otoczenia biznesowego

- prognozy branży i firmy

- analiza historyczna - średnia cena akcji w kwartałach

- analiza prospektywna - determinanty Cash Flow firmy

- wycena spółki: wyznaczenie CF, szacowanie WACC, szacowanie wartości rezydualnej,

wycena spółki i akcji, rekomendacja

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. rekomendacji inwestycji w akcje wybranej spółki giełdowej.

Literatura:

David G. Luenberger, Investment Science, 2013, Oxford University Press

Simon Benninga, Financial Modeling, 2014, The MIT Press; fourth edition

John Tjia, Building Financial Models, 2009, McGraw-Hill, Finance & Investing

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

Wiedza

- Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia opisu zjawisk ekonomicznych i finansowych - optymalizacyjne i symulacyjne modele finansowe. Zna źródła pozyskiwania danych finansowych. Zna sposoby wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w opisie zjawisk ekonomicznych i społecznych.

- Przez pracę z programem prawnie chronionym z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych wytworzonych na WNE UW zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi skorzystać z narzędzi udostępnionych na zasadach Open Source oraz Creative Commons

- Zna możliwości aplikacyjne przedstawionych metod i na ich podstawie może tworzyć symulacje i prognozy na potrzeby własnej firmy lub inwestycji na rynku kapitałowym

Umiejętności

- Na podstawie pracy z danymi potrafi porównać scenariusze finansowe i wybiera bardziej korzystne, krytycznie bada i porównuje sprawozdania księgowe rekomenduje inwestycje finansowe

- Potrafi pozyskać dane, stworzyć model finansowy oraz użyć go w realnej sytuacji prognozowania sytuacji finansowej firmy lub osoby indywidualnej. Potrafi kreatywnie wykorzystać arkusz kalkulacyjna jako narzędzie. Prowadzi analizy ilościowe w arkuszu kalkulacyjnym.

- Potrafi przeprowadzić analizę finansowa lub ekonomiczną. Potrafi wyszukać dane, zastosować opis modelowanie statystyczne lub ekonometryczne. Potrafi przedstawić w formie pisemnej i przekazać ustnie cały proces badawczy jako raport.

Kompetencje społeczne

- Zapoznanie się z podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami arkusza kalkulacyjnego pozwala mu na rozszerzenie wiedzy we własnym zakresie.

- Na podstawie przedstawionych interpretacji uzyskanych wyników potrafi być krytyczny w stosunku do przedstawionych modeli i prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wykorzystaniem tych metod w prowadzeniu własnej firmy lub pracy zawodowej S2A_K04

- Przez pisanie wspólnych raportów i analiz w ramach zaliczenia potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

KW01, KW002, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

- Każdy blok tematyczny kończy się prezentacjami raportu w grupach – każda osoba może prezentować tylko raz w trakcie semestru (należy przedstawić prezentację i oddać raport na max. 2-3 strony). Ocenie podlega zarówno raport, jak i prezentacja, ich kompletność, zgodność z oczekiwaniami i terminowość.

- Praca w grupach 3 osobowych (może być ten sam skład w każdym projekcie)

- Przesyłanie raportów do 23:59 dnia prezentacji

- Każdy raport daje max. 30 pkt. Łączna liczba punktów to 3*30 pkt + max. 10 pkt za portfel likwidowany na ostatnich zajęciach = 100 pkt

- Brak prezentacji = -5 pkt, spóźnienie raportu o max. 1 tydz. -5 pkt, spóźnienie raportu dłuższe niż 1 tydz. = -10 pkt

- Skala oceniania (względem max.90 pkt): 50%-60%=3, 60%-70%=3+, 70%-80%=4, 80%-90%=4+, 90%-95%=5, 95%-100%=5!

- Każda nieobecność wymaga napisania karniaka na podane temat (wg listy do zajęć). Już jedno zdanie skopiowane z Internetu kasuje wszystkie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)