Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM3IF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Finance
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla IIIr. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemy inwestowania w aktywa zagraniczne.

Pełny opis:

1. Organizacja i funkcjonowanie rynku walut zagranicznych (3 g.)

1.1 Instytucje rynku walutowego

1.2 Rynek kasowy a kontrakty terminowe

1.3 Kontrakty walutowe futures, opcje walutowe i swaps

1.4 Technika operacji walutowych (kwotowanie, rozliczanie)

1.5 Kursy krzyżowe i arbitraż walutowy

2. Relacje parytetowe zintegrowanego rynku finansowego (3 g.)

2.1 Parytet siły nabywczej

2.2 Relacja Fishera

2.3 Parytet stopy procentowej

2.4 Efekt predykcji

3. Kurs walutowy w gospodarce rynkowej (3 g.)

3.1 Mechanizm równowagi rynku walutowego

3.2 Model monetarny

3.3 Model portfelowy

3.4 Systemy kursów walutowych

3.5 Kryzysy walutowe

4. Analiza i wycena opcji walutowych (3 g.)

4.1 Rodzaje opcji walutowych

4.2 Wartość wewnętrzna i czasowa opcji

4.3 Wycena opcji walutowych

4.4 Parytet opcji kupna i sprzedaży

4.5 Opcje a kontrakty futures

5. Zarządzanie ryzykiem kursowym (3 g.)

5.1 Pozycja walutowa a pozycja płynności

5.2 Ryzyko kursowe: rodzaje i pomiar

5.3 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym

5.4 Osłona przepływów operacyjnych przed ryzykiem kursowym

5.5 Osłona bilansu przed ryzykiem kursowym

6. Przepływy finansowe w firmie międzynarodowej (3 g.)

6.1 Transfer funduszy i arbitraż finansowy

6.2 Pożyczki wewnętrzne i fasadowe

6.3 Zarządzanie zasobami gotówkowymi

6.4 Ceny transferowe w transakcjach międzynarodowych

6.5 Opodatkowanie operacji międzynarodowych

7. Finansowanie bieżących operacji zagranicznych (3 g.)

7.1 Strategie i opcje finansowania krótkookresowego

7.2 Instrumenty finansowania operacji bieżących

7.3 Techniki finansowania handlu zagranicznego

7.4 Efektywny koszt zagranicznej pożyczki

8. Bankowość międzynarodowa (3 g.)

8.1 Ewolucja form i strategii banków międzynarodowych

8.2 Międzynarodowe centra finansowe i bankowość offshore

8.3 Funkcjonowanie i rozwój rynku eurowalutowego

8.4 Regulacje a kryzysy bankowości międzynarodowej

9. Długookresowe finansowanie międzynarodowych operacji (3 g.)

9.1 Optymalna struktura kapitałowa firmy międzynarodowej

9.2 Instrumenty finansowania długoterminowego

9.3 Opłacalność długoterminowego długu zagranicznego

9.4 Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

9.5 Międzynarodowe transakcje zamienne (swaps)

10. Inwestycje międzynarodowe (3 g.)

10.1 Model międzynarodowego rynku kapitałowego ICAPM

10.2 Inwestycje portfelowe i dywersyfikacja

10.3 Inwestycje bezpośrednie a korporacje międzynarodowe

10.4 Budżet kapitałowy inwestycji a międzynarodowy koszt kapitału

10.5 Opcje rzeczywiste w analizie finansowej inwestycji zagranicznej

10.6 Globalizacja rynków finansowych i przepływy kapitału.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

 D. Eiteman, A. Stonehill, M. Moffet, Multinational Business Finance, wyd.8, Addison-Wesley, New York 1998

 P. Krugman, M. Obstfeld, International Economics. Theory and Policy, wyd. 2, Harper Collins, New York 1991

 M. D. Levi, International Finance, wyd. 4, Routledge, London and New York, 2005.

Literatura uzupełniająca

 A. Buckley, Multinational Finance, wyd.3, Prentice Hall, New York 1996

 D.K. Das, International Finance. Contemporary Issues, Routledge, London 1993

 W. Ethier, Modern International Economics, wyd.2, W. W. Norton & Company, New York 1988

 C.P. Hallwood, R. MacDonald, International Money and Finance, Blackwell Publishers, Oxford 2000

 J. C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, wyd. 3, Prentice_Hall Inc., Upper Saddle River 1997

 P. R. Krugman, Currences and Crises, MIT Press, Cambridge Mass., 1995.

 F. L. Rivera-Batiz, L.A. Rivera-Batiz, International Finance and Open Economy Macroeconomics, Macmillan, New York 1994

 A.C. Shapiro, Multinational Financial Management, wyd.5, Prentice-Hall Inc., London 1996

Efekty uczenia się:

Umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i ekonomii międzynarodowej w praktyce międzynarodowych rynków finansowych, w tym przygotowanie do pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych i korporacjach.

KW01, KW002, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie uczestnictwa i referatu z wybranego tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kubielas
Prowadzący grup: Stanisław Kubielas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)