Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja podatkowa i celna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP2AP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja podatkowa i celna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja struktury administracji podatkowej i celnej w Polsce; kształtowanie wiedzy na temat rodzajów administracji podatkowej i celnej w Polsce; interpretacja działań organów podatkowych i celnych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć istotę funkcjonowania administracji podatkowej celnej z uwzględnieniem właściwości miejscowej i rzeczowej, obiektywnie oceniać efekty jej działalności.

2. Podstawowe treści: Administracja podatkowa i celna – podstawy prawne działalności administracji podatkowej i celnej; zakres podmiotowy i przedmiotowy; postępowanie podatkowe i celne.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci II roku I stopnia FPP

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru.

Pełny opis:

1. Miejsce administracji podatkowej i celnej w systemie administracyjnym państwa

2. Pojęcie stosowania prawa (sądy, trybunały oraz organy administracji publicznej)

3. Konstytucyjne gwarancje dwuinstancyjności postępowań

4. Struktura administracji danin publicznych w Polsce

5. Właściwość miejscowa i rzeczowa organów podatkowych i celnych

6. Decyzje konstytutywne i decyzje deklaratoryjne

7. Kompetencje Ministra Finansów jako organu podatkowego

8. Wiążące wykładnie prawa podatkowego

9. Mechanizm zaskarżania decyzji podatkowych i celnych wydanych w I instancji

10. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

11. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

12. Kompetencje i zakres działania urzędów kontroli skarbowej – autonomia działania w stosunku do organów podatkowych i celnych

13. Charakterystyka zadań Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych

14. Wybrane elementy odpowiedzialności karnej skarbowej

15. Współpraca administracji podatkowych w państwach UE

Literatura:

Podstawowa:

K. Teszner, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa Polsce, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013 r.

J. Kulicki, Administracja danin publicznych w Polsce, wyd. Sejmowe, Warszawa 2014 r.

Uzupełniająca:

A. Gomułowicz, J. Małecki Podatki i prawo podatkowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013 r.

R. Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016 r.

R. Oktaba, Prawo celne, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. identyfikuje źródła prawa z dziedziny administracji podatkowej i celnej

2. zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu administracji podatkowej i celnej

Umiejętności:

1. wykorzystuje uzyskaną wiedzę do analizy prawnej i ekonomicznej działalności administracji podatkowej i celnej

2. określa podstawowe formy aktywności administracji podatkowej i celnej

Kompetencje społeczne:

1. ma świadomość możliwości czynnego wpływu na swoją sytuację prawno skarbową

2. współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – test wielokrotnego wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)