Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP2FPII
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs Finanse Publiczne II jest kontynuacją kursu Finanse publiczne I, obejmuje następujące główne tematy: Sektor ubezpieczeń społecznych- jego historia, sytuacja obecna i wpływ ubezpieczeń społecznych na finanse publiczne. Decentralizacja finansów publicznych. Podział funkcji finansów publicznych w zdecentralizowanym systemie. Analiza możliwości i ograniczeń stworzenia systemu dochodów własnych samorządów, w tym specyfika podatków lokalnych. Dochody transferowe- subwencje i dotacje, sposoby kształtowania i wpływ na efektywność finansów lokalnych. Zadłużenie samorządów- specyfika analizy zdolności kredytowej samorządów. Dług lokalny jako dług publiczny Pozabudżetowe formy realizacji zadań publicznych- partnerstwo publiczno- prywatne. Nowe formy budżetu publicznego.

Pełny opis:

1. System ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego i oddziaływanie tego systemu na finanse publiczne. Reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie. Aktualny system ubezpieczeń emerytalnych w Polsce.

2. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce.

3-4. Podział zadań publicznych- decentralizacja. Samorząd terytorialny i jego kształt w wybranych krajach. Ekonomika usług komunalnych

5. Decentralizacja w Polsce. Zakres zadań i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce.

6-7. Dochody samorządów. Dochody własne w tym podatki i opłaty, dochody transferowe. Podstawowe zasady tworzenia. Dochody samorządu a dochody budżetu państwa

8-9. Dochody polskich samorządów. Zakres samodzielności podatkowej i dochodowej polskich samorządów, subwencje i dotacje jako źródła wyrównywania nierówności pionowych i poziomych.

10. Zadłużanie się samorządów. Przyczyny, zasady, ograniczenia. Zasady zadłużania się samorządów w Polsce

11-12. Oświata jako przykład zadania o lokalnym charakterze i ponadlokalnych efektach- organizacja i finansowanie w Polsce i na świecie.

13. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych. Geneza PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego), jego formy.

14. Budżet i budżetowanie- w poszukiwaniu efektywnych sposobów organizacji budżetu- od budżetu klasycznego do budżetu zadaniowego.

15. Badania naukowe z zakresu finansów publicznych- w tym szczególnie finansów lokalnych i finansów ubezpieczeń społecznych (przykłady podejmowanych problemów badawczych odnoszących się zarówno do teorii, jak i do problemów praktycznych /do krajów rozwijających się, jak i państw rozwiniętych/, czasopisma naukowe specjalizujące się w zagadnieniach związanych z finansami publicznymi, źródła międzynarodowych statystyk dotyczących finansów publicznych)

Literatura:

Podstawowa:

J. Stiglitz; Ekonomia sektora publicznego; PWN; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

St. Owsiak; Finanse publiczne. Teoria i praktyka; PWN; Warszawa 2006 (wybrane rozdziały)

P. Swianiewicz; Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja i polityki lokalne; Municipium; Warszawa 2009 (wybrane rozdziały)

Dodatkowa:

A. Kopańska; Zewnętrzne źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; DiFin; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

J. Kleer (red); Samorząd terytorialny- dobro publiczne; CeDeWu; Warszawa 2008 (wybrane rozdziały)

K. Brzozowska; Partenrstwo Publiczno Prywatne , CeDeWu; Warszawa 2007 (wybrane rozdziały)

Bailey SJ; Local government economics. Principles and practice; MacMillan 1999 r. (wybrane rozdziały)

Wybrane analizy dostępne na stronie: OECD Fiscal Federalism Network

Efekty uczenia się:

Student w celu zaliczenia zajęć powinien 1) znać i rozumieć podstawy funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, edukacji i służby zdrowia w Polsce 2) wskazywać przyczyny decentralizacji finansów publicznych 3) opisywać strukturę podstawowe zadania i źródła finansowania polskich samorządów 4) opisać ze zrozumieniem przyczyny i skutki zadłużenia samorządów, polskie przepisy regulujące te wielkości 5) analizować informacje zawarte w budżecie państwa i samorządu 6) wskazywać wady i zalety różnych form budżetowania 7) rozumieć ideę i formy PPP 8) Uczestnicząc w kursie z tak interdyscyplinarnej dziedziny, jaką są finanse publiczne, ma świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania swojej wiedzy przez całe życie.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnego egzaminu (test jednokrotnego wyboru oraz tzw. pytania otwarte).

Skala ocen z przedmiotu jest następująca:

<50-60%) 3

<60-70%) 3+

<70-80%) 4

<80-90%) 4+

<90-100%) 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)