Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP2PF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja rozległości zakresu prawa finansów publicznych; kształtowanie wiedzy na temat zależności między głównymi obszarami prawa finansów publicznych; interpretacja działań instytucji i organów finansowych rządowych i samorządowych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć strukturę prawa finansów publicznych oraz korelację do innych dziedzin prawa – w szczególności do prawa administracyjnego; oceniać obiektywnie efekty dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

2. Podstawowe treści: Prawo finansów publicznych – źródła prawa finansów publicznych; cel i proces finansowania państwa i samorządu terytorialnego; charakterystyka poszczególnych gałęzi prawa finansów publicznych.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej.

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci II r FPP (II rok I stopnia FPP).

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, trzy pytania opisowe.

Pełny opis:

1) Miejsce prawa finansów publicznych w systemie prawa

2) Zakres przedmiotowy prawa finansów publicznych

3) Zakres podmiotowy prawa finansów publicznych

4) Źródła prawa Unii Europejskiej

5) Źródła prawa finansów publicznych

6) Budżet państwa

7) Budżet Unii Europejskiej

8) Deficyt budżetowy

9) Dług publiczny

10) Analiza ustawy o finansach publicznych

11) Finanse jednostek samorządu terytorialnego

12) System podatkowy

13) Prawo celne

14) Prawo bankowe

15) Powtórzenie

Literatura:

Podstawowa:

A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020 r.

A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018 r.

Uzupełniająca:

W. M. Miemiec, (red.), Prawo finansów publicznych, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018 r.

Efekty uczenia się:

1.identyfikuje źródła prawa z dziedziny prawa finansów publicznych

2.zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa finansów publicznych

Umiejętności:

1.wykorzystuje uzyskaną wiedzę do analizy prawnej stanów faktycznych z zakresu prawa finansów publicznych

2. określa współzależności głównych obszarów prawa finansowego, tj. finansów publicznych, prawa podatkowego, prawa celnego i prawa bankowego

Kompetencje społeczne:

1.ma świadomość możliwości aktywnego wpływania na swoją sytuację prawno-finansową

2.współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – trzy pytania opisowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)