Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP2RF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z ramami regulacyjnymi i zasadami rachunkowości, systemem rachunkowości finansowej, który jest logicznym, kompletnym i zwartym systemem, opisującym aktywa, źródła ich finansowania, działalność gospodarczą, zakładowy plan kont, metody wyceny, analizę i interpretację poszczególnych składników aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów, metody prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, wyrobów, produktów gotówkowych, środków pieniężnych na rachunku bankowym, rozrachunków z budżetem państwa (publiczno-prawnych), rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, pracownicy - wynagrodzenia i koszty podróży służbowych, przychody i koszty, kapitały rezerwowe i podstawowe. Zajęcia dotyczą koncepcji, formy i treści sprawozdań finansowych - bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości jako specyficznego języka biznesu, który obejmuje zakładowy plan kont, metody wyceny, ewidencję operacji gospodarczych, zasad ewidencji długoterminowych aktywów (wartości niematerialnych i prawnych aktywa, inwestycje długoterminowe) oraz aktywa krótkoterminowe (materiały, towary i produkty gotowe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności, rozrachunki z pracownikami), koszty, przychody, zobowiązania (kapitał własny, zobowiązania, rezerwy) i ustalenia wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, jak również na przygotowanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).

Szczegółowy plan wykładów przedstawia się następująco:

1. Wprowadzenie do zasad rachunkowości.

2. System rachunkowości - jego funkcje.

3. Równanie księgowe i sprawozdanie z sytuacji finansowej. Klasyfikacja aktywów i pasywów.

4. Zasada podwójnego zapisu, ewidencja aktywów, pasywów i kapitału.

5. Zasada podwójnego zapisu, ewidencja kosztów i przychodów. Przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.

6. Struktura rachunku zysków i strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny

7. Sporządzanie rachunku zysków i strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny.

8. Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja, wycena początkowa i bieżąca, sprzedaż.

9. Wartości niematerialne - amortyzacja, wycena początkowa i bieżąca, sprzedaż.

10. Wycena zapasów. Okresowe i ciągłe metody ustalania rozchodu zapasów, FIFO, LIFO, średni koszt.

11. Rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych

Literatura:

Literatura obligatoryjna:

Józef Pfaff, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, PWN, Warszawa 2017

Józef Pfaff, Rachunkowość Podstawy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

Zbigniew Messner, Józef Pfaff, Teoria i zasady rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

Wiktor Gabrusewicz (red.), Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Anna Karmańska, Maria Gmytrasiewicz, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2011

Maria Gmytrasiewicz, Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2011

Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2015

Jerzy Gierusz, Plan kont z komentarzem. Handel Produkcja Usługi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. rozumie zasady rachunkowości

2. rozpoznaje układ bilansu i rachunku zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

3. rozumie co obejmują i jak są wycenione poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat

4. rozumie kategorie kosztów i przychodów

UMIEJĘTNOŚCI

1. wyjaśnia skąd pochodzą (na skutek jakich operacji gospodarczych) pozycje bilansu i rachunku zysków i strat

2. księguje, ewidencjonuje typowe operacje gospodarcze

3. sporządza bilans otwarcia i zamknięcia oraz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym

4. wycenia poszczególne składniki aktywów i pasywów

5. oblicza wynik finansowy

5. rozpoznaje powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat

POSTAWY

1. analizuje operacje gospodarcze w świetle zasad i standardów rachunkowości

2. rozumie rolę i możliwości polityki rachunkowości w tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej

3. rozumie funkcje i rolę rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na semestr jest akceptowana. Więcej niż 1 nieobecność będzie związana z ujemnymi punktami. Zaliczenie w semestrze letnim odbywa się w 50% na podstawie egzaminu pisemnego złożonego z pytań otwartych i pytań jednokrotnego wyboru, 20% za pracę grupową polegającą na rozwiązywaniu w grupach zadań związanych z tematami omawianymi na zajęciach oraz 30% oceny z kolokwium składającego się z jednego problemu księgowego. Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium jest wymagane, aby wziąć udział w egzaminie końcowym. Aby zaliczyć przedmiot, student musi uzyskać co najmniej 50 punktów ze wszystkich ocen.

Egzamin pisemny + kolokwium (test) + część ćwiczeniowa kursu (w tym prace domowe i zadania rozwiązywane przez Studentów podczas lekcji) na tematy omawiane podczas zajęć. Zadania te dotyczą przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego i ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Białek-Jaworska, Paulina Szymanek
Prowadzący grup: Paulina Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)