Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość podatkowa I -PIT (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP3RPI(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa I -PIT (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Cel zajęć: zapoznanie studentów z zagadnieniami rachunkowości podatkowej, klasyfikacją przychodów i kosztów na potrzeby podatkowe i sposobami ustalania dochodu, podstawy do opodatkowania oraz zobowiązań podatkowych w działalności gospodarczej

2. Efekty kształcenia: student rozumie istotę rachunkowości podatkowej oraz poprawnie klasyfikuje i ewidencjonuje przychody oraz koszty podatkowe

3. Treść zajęć: system podatkowy, podatek PIT, CIT, VAT, rachunkowość i sprawozdawczość podatkowa

4. Przeznaczenie: dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku FIIR (specjalność FPP)

5. Formy zaliczenia: testy sprawdzające na początku zajęć oraz kolokwium końcowe (test + pytania otwarte)

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i regulacjami rachunkowości podatkowej oraz regulacjami w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym naciskiem na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz podatek od towarów i usług. Studenci zostaną zapoznani z przykładowymi problemami klasyfikacji przychodów i kosztów wynikającymi z różnic w zakresie prawa bilansowego a podatkowego oraz sposobem ewidencji operacji gospodarczych powiązanych z podatkiem dochodowym, podatkiem VAT oraz podatkami kosztowymi. Studenci zostaną zapoznani z obowiązkami w zakresie sprawozdawczości podatkowej i sposobami wyliczania dochodu i podstawy do opodatkowania, dzięki czemu nauczą się na podstawie informacji z systemu rachunkowości identyfikować i ustalać wysokość zobowiązania podatkowego.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (specjalność: Finanse Publiczne i Podatki). Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich, podczas których studenci zostaną zapoznani z teorią i jej praktycznym zastosowaniem w ewidencji podatkowej przedsiębiorstwa. Podczas zajęć rozwiązywane będą problemy podatkowe w ujęciu rachunkowości. Aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawne rozwiązanie nieobowiązkowych prac domowych będzie dodatkowo punktowana. Po zakończeniu wybranych bloków tematycznych przewidziane są krótkie testy sprawdzające dotychczas zdobytą wiedzę.

Szczegółowy plan zajęć:

1. System podatkowy w Polsce. Pojęcie i istota rachunkowości podatkowej.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania oraz formy opodatkowania: na zasadach ogólnych, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.

3. Ewidencja przychodów i kosztów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Podatek dochodowy od osób prawnych – zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania.

5. Ewidencja przychodów i kosztów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. Zasady ustalania dochodu, podstawy opodatkowania i podatku bieżącego.

7. Podatek od towarów i usług – zasady i warunki opodatkowania oraz dokumentacji VAT w księgach rachunkowych.

8. Ewidencja krajowych i międzynarodowych transakcji zakupu oraz sprzedaży towarów i usług.

9. Rozliczanie podatku VAT naliczonego i należnego.

10. Podatki kosztowe w przedsiębiorstwie.

11. Sprawozdawczość podatkowa przedsiębiorstw a kontrola skarbowa w rachunkowości przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Winiarska Kazimiera, Startek Katarzyna, Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2014.

Zasiewska Katarzyna, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, 2013.

Beger Tomasz, Liss Piotr, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2014.

Literatura dodatkowa:

Kosakowski Edward, Podatki dochodowe od dochodu z działalności gospodarczej w 2013 r., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2013.

Styczyński Rafał, Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2015. Praktyczne problemy prowadzenia, UNIMEX – Oficyna Wydawnicza, Wrocław, 2015.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, opracowany na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity, opracowany na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 361, poz. 362, poz. 596, poz. 769, poz. 1278, 1342, 1448, 1529, 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387, 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1478, 1563, 1644, 1662, 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity, opracowany na podstawie Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1478, 1563, 1662, z 2015 r. poz. 73, 211.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity, opracowany na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662, z 2015 r. poz. 211.

Materiały edukacyjne na platformie FASTER, Moduł 4 Rachunkowość podatkowa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. zna zależności między polityką rachunkowości a prawem podatkowym

2. rozumie przepisy prawa podatkowego

3. zna zasady sprawozdawczości podatkowej

Umiejętności:

1. poprawnie klasyfikuje i księguje przychody i koszty podatkowe i niepodatkowe

2. identyfikuje różnice między prawem bilansowym a podatkowym

3. ustala dochód, podstawę opodatkowania i bieżący podatek dochodowy

4. poprawnie klasyfikuje i księguje operacje nabycia i sprzedaży towarów i usług opodatkowane podatkiem VAT

5. rozpoznaje obowiązki podatkowe w zakresie różnych podatków

Postawy:

1. analizuje operacje gospodarcze w świetle zasad podatkowych

2. stosuje się do zasad etyki zawodowej i szanuje prawo podatkowe

3. rozumie rolę systemu rachunkowości w ustalaniu zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru i testów sprawdzających na początku wybranych zajęć. Testy (jednokrotnego wyboru) na początku zajęć mają na celu sprawdzenie przyswojonej przez studenta wiedzy z danego bloku tematycznego omawianego na zajęciach. Kolokwium złożone jest z pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz zadań otwartych. Część testowa dotyczy regulacji w zakresie podatków: dochodowego od osób fizycznych i prawnych, od towarów i usług oraz pozostałych podatków występujących w działalności gospodarczej, a także zasad ich ujmowania w ewidencji podatkowej przedsiębiorstwa. Zadania otwarte dotyczą ustalania wyniku finansowego, dochodu, podstawy opodatkowania i podatku bieżącego, oraz ewidencji operacji związanych z nabyciem bądź sprzedażą towarów i usług w kraju i za granicą. W ramach zadań otwartych oceniania jest kompletność i poprawność rozwiązania.

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie sumy punktów uzyskanych z testów sprawdzających (max 15 pkt.) oraz z kolokwium (max. 45). Wymogiem koniecznym do zaliczenia jest uzyskanie, co najmniej 23 pkt z kolokwium i co najmniej 31 pkt z całych ćwiczeń.

Oceny na podstawie uzyskanej punktacji:

0 – 30 = niedostateczny (2)

31 – 36 = dostateczny (3)

37 – 42 = dostateczny plus (3,5)

43 – 48 = dobry (4)

49 – 54 = dobry plus (4,5)

55 – 60 = bardzo dobry (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Żukowski
Prowadzący grup: Marek Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)