Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość centralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FiR3BC
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bankowość centralna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Osiągnięcie efektów uczenia się wspomoże pewna wprawa w posługiwaniu się metodami matematycznymi, w zakresie objętym programem nauczania matematyki na I i II roku studiów. W wykładzie mogą uczestniczyć słuchacze także innych kierunków i specjalności pod warunkiem znajomości makroekonomii na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy nt teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania banków centralnych we współczesnych gospodarkach rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez nie polityki pieniężnej. Zadanie to będzie zrealizowane poprzez omówienie głównych elementów teorii bankowości centralnej, szeroko ilustrowanych wynikami badań empirycznych, opiniami bankowców centralnych, mediów etc.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

• dostarczyć studentowi wiedzę teoretyczną nt głównych obszarów problemowych bankowości centralnej

• przedstawić obecnie funkcjonujące główne modele bankowości centralnej w tym m.in. ESBC ze szczególnym uwzględnieniem roli EBC oraz przykłady narodowych banków centralnych krajów spoza unii monetarnych

• wyrobić umiejętność, poprzez dostarczenie stosownych narzędzi analizy, oceny i interpretacji podstawowych informacji dostarczanych przez współczesne banki centralne, w tym raportów o inflacji, prognoz inflacji, wzrostu i stóp procentowych etc.

W ramach wykładu omówione zostaną m.in. następujące problemy:

• cele, podstawy prawne i organizacyjne banków centralnych

• koncepcje pieniądza, jego podaży i popytu – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oddziaływania (problem egzo/endogeniczności) i instrumentów banków centralnych

• ciała decyzyjne banków centralnych i ich funkcjonowanie, rada polityki pieniężnej

• teoretyczne i praktyczne problemy pomiaru inflacji, koncepcję inflacji bazowej

• podstawy mechanizmów transmisji polityki pieniężnej

• koncepcję bezpośredniego celu inflacyjnego

• modele polityki pieniężnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów sterowania optymalnego

• uznaniowość a reguły w polityce pieniężnej, model Barro-Gordona,

• koncepcje reguł pieniężnych; zastosowania

• problem efektywności banków centralnych, w tym polityki pieniężnej, znaczenie transparentności, wiarygodności i niezależności banków centralnych; zagadnienia pomiaru

• zasady komunikacji banków centralnych

• problemy bankowości centralnej w warunkach globalizacji, integracji etc.

Literatura:

Książki:

Bofinger, P., Monetary Policy. Goals, Institutions, Strategies, and Instruments Oxford University Press, 2001

Cukierman, A., Central Bank Strategy, Credibility and Independence. Theory and Evidence. The MIT Press. 1992 Chapters: 2-7, 13, 18-20

Walsh, C.E., Monetary Theory and Policy, The MIT Press, 2003 Chapters: 1,2,7, 9-11

Polecane artykuły:

Arnone, M., Bandirea, L., Monetary Policy, Monetary Areas, and Financial Development with Electronic Money, IMF Working Papers 122/2004

Berger, H., Ehramann, M., Fratzscher, M., Monetary Policy in the Media, ECB Working Paper Series 679/2006

Blinder, A., Goodhart, Ch., …How Do Central Banks Talk?, Geneva Report on the World Economy, July 2001

Blinder, A.S., Monetary Policy Today: Sixteen Questions and about Twelve Answers, Princeton University 2006

Blinder, A.S., Wyplosz, Ch., Central Bank Talk: Committee Structure and Communication Policy,

Bordo, M.D., Jeanne, O., Monetary Policy and Asset Prices: Does ‘Benign Neglect’ Make Sense? International Finance 2002

Bank of England Inflation Reports

Cateau, G., Monetary Policy under Model and Data-Parameter Uncertainty, Working Paper 2005-6, Bank of Canada

Christl, J., Regional Currency Arrangements: Insights from Europe. Working Paper 125, Oesterreichische Nationalbank, 2006

Ehrmann, M., Fratzscher, M., Central Bank Communication: Different Strategies, Same Effectiveness?, ECB November 2004

Fracasso, A., Genberg, H., Wyplosz, Ch., How Do Central Banks Write? CEPR 2003

Hamilton, J.D., Oil and Macroeconomy, University of California, August 2005

Mankiw, N.G., Reis, R., What Measure of Inflation Should a Central Bank Target? 2003

Kilian, L., Manganelli, S., Quantifying the Risk of Deflation, ECB 2005,

Lebow, D.E., Rudd, J.B., Measurement Error in the Consumer Price Index: Where Do We Stand? FED December 2001

Rogoff, K., Impact of Globalization on Monetary Policy, Harvard University, August 2006

Svensson, L.E.O., Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, NBER 1996

Efekty uczenia się:

A. Wiedza:

Student zna i rozumie podstawowe zadania banków centralnych w gospodarkach rynkowych, w trym prawne podstawy ich funkcjonowania w Polsce – Konstytucję RP oraz ustawę o Narodowym Banku Polskim.

Student zna i rozumie podstawowy model konceptualny banku centralnego – Tinbergena-Theila, w tym koncepcję funkcji celu banku centralnego. Student rozumie znaczenie modeli dynamicznych i prognoz dla konstrukcji właściwych zachowań banku centralnego. Student wie, jaką rolę w tworzeniu polityki pieniężnej odgrywają różne rodzaje modeli ekonomicznych.

Student zna główne procesy decyzyjne w banku centralnym i rozumie funkcjonowanie jego ciał decyzyjnych, takich jak zarząd i rada polityki pieniężnej

Student rozumie naturę zjawisk inflacyjnych i ich główne skutki ekonomiczne oraz społeczne. Student rozumie konsekwencje ekstremalnych zjawisk inflacyjnych, jak hiperinflacja oraz deflacja. Student zna i rozumie pojęcie inflacji bazowej.

Student zna bilans banku centralnego. Student ma wiedzę na temat agregatów pieniężnych, mechanizmów kreowania pieniądza, podstawowych rodzajów funkcji popytu na pieniądz, związków agregatów pieniężnych ze zmiennymi nominalnymi oraz realnymi w różnych horyzontach czasu. Student zna model St. Louis. Student rozumie pojęcie neutralności pieniądza.

Student rozumie istotę oczekiwań inflacyjnych i ich znaczenie w polityce pieniężnej. Student zna model oczekiwań adaptacyjnych i jego zastosowanie w modelowaniu hiperinflacji w ramach tzw. modelu Cagana.

Student ma wiedzę nt trójkątnego modelu inflacji. Student zna pojęcie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i rozumie podstawowe kanały transmisji, w tym kanał stóp procentowych.

Student ma wiedzę na temat celów banku centralnego i możliwych instrumentów ich osiągania. Student rozumie koncepcję bezpośredniego celu inflacyjnego oraz umie określić korzyści i słabości takiej strategii. Student rozumie znaczenie krytyki Lucasa w ocenie działań banku centralnego.

Student zna oraz rozumie problem uznaniowości i reguł w polityce pieniężnej. Student ma wiedzę nt sposobów komunikowania się banku centralnego z otoczeniem. Student zna i rozumie pojęcia wiarygodności, transparentności i niezależności banku centralnego

B. Umiejętności:

Student potrafi ocenić natężenie procesów inflacyjnych w gospodarce

Student potrafi zidentyfikować czynniki makroekonomiczne, mające wpływ na intensywność procesów inflacyjnych

Student potrafi dokonać podstawowej analizy stopnia realizacji celu inflacyjnego. Student umie wyjaśnić rozbieżności pomiędzy inflacją bazową, a stopą inflacji.

Student potrafi kierunkowo ocenić perspektywy kształtowania się inflacji w najbliższej przyszłości (kilku kwartałów) na podstawie działań podejmowanych przez władze monetarne.

Student potrafi dokonać ogólnej analizy podstawowych komunikatów banku centralnego, takich jak: założenia polityki pieniężnej, opis dyskusji na posiedzeniach polityki pieniężnej, raporty o inflacji

C. Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość szkodliwości ekonomicznej i społecznej zbyt wysokiej inflacji. Student rozumie jej niepożądane skutki redystrybucyjne, efekty drugiej rundy, dystorsje cenowe.

Student ma świadomość, że zagrożenie inflacją jest zjawiskiem stałym, wymagającym trwałej troski władz monetarnych. Student zna przykłady historyczne, także z najnowszych dziejów, pokazujące, że wysoka inflacja jest zjawiskiem przewlekłym, trudnym do zwalczenia, a koszty społeczne polityki antyinflacyjnej w takich warunkach są wysokie.

Student rozumie istotę i mechanizmy podatku inflacyjnego i ma świadomość, że inflacja wymaga społecznej uwagi i kontroli. Student rozumie potrzebę społecznej wrażliwości i reakcji na działania władz gospodarczych, mogące prowadzić do zbyt wysokiej inflacji. Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy nt zjawisk inflacyjnych; zwłaszcza w coraz bardziej zglobalizowanym i zintegrowanym finansowo świecie.

Student rozumie konstytucyjne znaczenie niezależności banku centralnego, w tym jego rolę gwaranta wartości pieniądza

Student może podjąć pracę w instytucjach i podmiotach, dla których istotne jest rozumienie podstawowych zasad polityki pieniężnej i umiejętność interpretacji działań banku centralnego

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

śródsemestralne ustne kolokwia

końcowe zaliczenie pisemne

końcowe zaliczenie ustne

egzamin pisemny 50/96%

egzamin ustny

kontrola obecności 2/4%

praca semestralna/roczna

projekt

portfolio

inne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)