Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innovations and International Technology Transfer

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU2IIT
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innovations and International Technology Transfer
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla II roku International Economics do wyboru
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami ekonomicznej teorii procesów innowacyjnych i jej zastosowaniem do analizy międzynarodowego transferu technologii w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Studenci zapoznają się z modelami analizy innowacji w gospodarce zamkniętej i otwartej, a szczególny nacisk położony będzie na rolę innowacji i transferu technologii w warunkach luki technologicznej dla procesów konwergencji w gospodarce otwartej, zwłaszcza krajów mniej zaawansowanych.

Pełny opis:

1. Teorie innowacji: neoklasyczna, neoschumpeterowska, ewolucyjna (3 g.)

2. Modele procesów innowacyjnych: podażowe i popytowe (2 g.)

3. Rodzaje innowacji i taksonomia procesów innowacyjnych (2 g.)

4. Innowacje a wzrost gospodarczy (3 g.)

5. Innowacje a handel międzynarodowy (3 g.)

6. Innowacje a bezpośrednie inwestycje zagraniczne (3 g.)

7. Teoria luki technologicznej (3 g.)

8. Międzynarodowa dyfuzja wiedzy i innowacji (3 g.)

9. Konwergencja technologiczna i ekonomiczna (3 g.)

10. Transfer technologii: catching up a przewagi komparatywne (3 g.)

11. Strategia Lizbońska i polityka proinnowacyjna w krajach transformacji (2 g.).

Literatura:

 C. Antonelli, D. Foray, B.H. Hall, W.E. Steinmueller, New Frontiers in the Economics of Innovation and New Technology, Edward Elgar, Cheltenham 2006

 D. Archibugi, J. Michie, eds., Technology, Globalisation and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1997

 D. Archibugi, J. Michie, eds., Trade, Growth and Technical Change, Cambridge University Press, Cambridge 1998

 D. Audretsch (red.), Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Edward Elgar, Cheltenham UK, Northanpton MA USA, 2006

 M. Cimoli, G. Dosi, J.E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development. The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford 2009

 G. Dosi et al., eds, Technical Change and Economic Theory, Pinter publishers, London 1988

 G. Dosi et al., eds, The Economics of Technical Change and International Trade, Harvester Wheatsheaf, New York 1990

 J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, ed., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford 2005

 S. Gomulka, The Theory of Technological Change and Economic Growth, Routledge, London 1990 /Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998/

 G. Grossman, E. Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991

 P. Hall, Innovation, Economics and Evolution, Harvester Wheatsheaf, New York 1994

 M. Hirooka, Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective, Edward Elgar, Cheltenham 2006

 M. Hobday, Innovation in East Asia, Edward Elgar, Aldershot 1995

 N. Kaldor, Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom, Cambridge University Press, Cambridge 1966;

 P. Krugman, Rethinking International Trade, MIT Press, Cambridge 1990

 S. Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2009

 K. Laursen, Trade, Specialisation, Technology and Economic Growth. Theory and Evidence from Advanced Countries, Edward Elgar, Cheltenham 2000

 K. Piech, S. Radosevic (eds.), The Knowledge-Based Economy in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York 2006.

 S. Radosevic, International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development, Edward Elgar, Cheltenham 1999

 J. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1934.

 J. Schmookler, Invention and Economic Growth, Harvard University

 B. Verspagen, Uneven Growth between Interdependent Economies, UPM, Maastricht 1992ty Press, Cambridge 1966

Efekty uczenia się:

A) wiedza

Student ma wiedzę związaną z podstawami ekonomicznej teorii procesów innowacyjnych i jej zastosowaniem do analizy międzynarodowego transferu technologii w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności jest zaznajomiony z modelami analizy innowacji dyfuzji technologii w gospodarce zamkniętej i otwartej, w tym z modelami innowacji i transferu technologii w warunkach luki technologicznej.

B) Umiejętności

Student ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu międzynarodowego transferu technologii dla wspierania procesów realnej konwergencji w gospodarce otwartej, zwłaszcza w przypadku krajów mniej zaawansowanych; konstruowania instrumentów strategii proinnowacyjnej polityki makroekonomicznej oraz mikroekonomicznych narzędzi wspomagania procesów asymilacji technologii z zagranicy.

C) kompetencje społeczne

Student jest w stanie przewidzieć konsekwencje międzynarodowego transferu technologii dla dynamiki luki technologicznej w krajach opóźnionych, w tym dla napływu inwestycji zagranicznych, struktury obrotów handlowych i wzrostu gospodarczego. Student jest w stanie zrozumieć współzależność oraz wzajemne oddziaływania procesów globalizacji i dynamiki luk technologicznych między krajami w gospodarce światowej.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie referatu z wybranej literatury tematu, oraz jego prezentacji na konwersatorium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)