Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1EMPFU
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie funduszy unijnych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę nt. pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów, w trakcie zajęć utworzone zostaną zespoły, które pracować będą samodzielnie nad stworzeniem możliwie kompletnej dokumentacji projektowej. Od studentów wymagany będzie duży wkład pracy własnej i przedstawianie prowadzącemu zajęcia wyników pracy zespołowej (w postaci poprawnie zbudowanych elementów składających się na dokumentację projektu, takich jak: opis projektu zgodny z wytycznymi, kosztorysu projektu zawierający wydatki kwalifikowane, harmonogram projektu, wniosek o dofinansowanie, studia wykonalności w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej, itd.)

Pełny opis:

1. Prezentacja możliwości budowania projektów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej

Prezentacja podstawowych programów, w ramach których można uzyskać wsparcie. Charakterystyka Instytucji Wdrażających i pomocniczych z punktu widzenia pozyskiwania dofinansowania.

2. Prezentacja możliwości budowania projektów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (c.d.)

Prezentacja podstawowych programów, w ramach których można uzyskać wsparcie (c.d.). Określenie, jakie mogą być produkty, rezultaty i oddziaływanie projektów, kto może być beneficjentem, formy partnerstwa podmiotów publicznych i prywatnych. Wybór projektów przez zespoły, prezentacja idei projektów, określenie realności pomysłów i możliwości sfinansowania wydatków.

3. Budżet projektu, kwalifikowalność wydatków, zamówienia publiczne.

Omówienie struktury budżetu projektu. Czym są koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Co to jest wkład własny, jakie są jego rodzaje. Co to jest wkład prywatny? Co to jest wkład publiczny? Omówienie zasad zamówień publicznych. Wybór wykonawców projektu i zakup środków trwałych do realizacji projektu.

4. Budowa wniosku o dofinansowanie

Wprowadzenie w tematykę wniosku o dofinansowanie: gdzie składa się wniosek, na czym polega ocena formalna, ocena ekonomiczno-techniczna i merytoryczna i stosowane w niej kryteria. Harmonogram realizacji projektu oraz trwałość projektu.

5. Umowa o realizację projektu, zamówienia publiczne

Struktura umowy o dofinansowanie projektu, treść umowy, prawa i obowiązki stron umowy. Zabezpieczenie finansowe umowy.

6. Wniosek o płatność

Zasady wypełniania wniosku o płatność. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wydatków.

7. Studia wykonalności projektów inwestycyjnych

Wymogi dotyczące projektów inwestycyjnych. Praktyczne wykorzystanie metodologii Cost Benefit Analysis (Analizy Kosztów i Korzyści) przy tworzeniu studiów wykonalności projektów inwestycyjnych w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analiza wielokryterialna, analiza wrażliwości i ryzyka, przychody generowane przez projekt, wartość rezydualna inwestycji, korekta efektu inflacji, weryfikacja finansowej trwałości, wybór odpowiedniej stopy dyskontowej, określenie podstawowych wskaźników efektywności (finansowej wewnętrznej stopy zwrotu (FRR) z inwestycji (FRR/C) i z kapitału własnego (FRR/K), a także finansowej zaktualizowanej wartości netto (FNPV)), określenie wskaźnika współfinansowania, efekty fiskalne projektów inwestycyjnych, korekta o inne efekty zewnętrzne w zakresie analizy ekonomicznej.

Literatura:

• Komisja Europejska, Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2014

• Komisja Europejska, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, 2008

• Aid Delivery Methods Vo.1 Project Cycle Management Guidelines, EC, March 2004

• Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon Integracji Europejskiej, PWN, 2004

• Pollitt Ch., Bouckaert G., Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, UK 1999

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Student zna i rozumie strukturę przyznawania funduszy strukturalnych i innych w Unii Europejskiej

2. Student ma pogłębioną wiedzę na temat kwalifikowalności wydatków w ramach projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych

3. Student rozumie, jakie wymogi prawne spoczywają na beneficjencie funduszy unijnych

4. Student zna różnice pomiędzy realizacją projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych

5. student zna podstawowe wymogi związane ze sporządzeniem studiów wykonalności projektów inwestycyjnych w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej

B. Umiejętności

1. Student posiada umiejętność sporządzania wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

2. Student ma umiejętność budowy budżetów projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych

3. Student potrafi wykryć podstawowe błędy popełniane przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie

4. Student posiada umiejętność samodzielnego stworzenia studium wykonalności projektu inwestycyjnego w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej

C. Kompetencje społeczne

1. Student rozumie, że dofinansowanie ze środków publicznych musi być podyktowane szerszym interesem społecznym i musi być spójne z założeniami dokumentów programowych i strategicznych ustanowionych przez władze publiczne

2. Student ma świadomość, że instytucja przyznająca dofinansowanie ma prawo wymagać rzetelnego rozliczenia dotacji i spełnienia szeregu przepisów i wytycznych

3. Student umie pracować w zespole przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy zespołowej, obecność obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)