Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse ilościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1EPFI Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse ilościowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyczne z innymi przedmiotami kierunkowymi i wynikające z warunków aplikacji na studia II stopnia.

Dla efektywnego uczenia niezbędna jest znajomość zagadnień omawianych na przedmiocie Finanse oraz Finanse przedsiębiorstwa (oferta WNE UW dla studiów I stopnia) lub pokrewnych. Zakłada się też, że uczestnicy są zaznajomieni z podstawami statystyki oraz ekonometrii, a także znają wystarczający zasób narzędzi matematycznych pozwalających analizować sformalizowane modele finansowe.


Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie rozszerzyć i uzupełnić podstawową wiedzę studentów specjalności Finanse Przedsiębiorstw zarówno o teoretyczno-modelowe jak i wynikające z nich praktyczne aspekty funkcjonowania wybranych typów instrumentów pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Przedmiot wprowadzi studentów w ilościowe i sformalizowane podejście do problemów, z którymi częściowo spotykali się już na wcześniejszych etapach nauki, jak również przedstawi praktyczne problemy i przykłady ważne z punktu widzenia funkcjonowania tych instrumentów dla przedsiębiorstw. Podstawowym elementem zaliczenia będzie kolokwium obejmujące zadania i problemy analogiczne do przedstawianych na zajęciach.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu będzie polegała na zaznajomieniu studentów z zaawansowanymi teoretycznymi i formalnymi aspektami wprowadzonymi na początkowym etapie nauki przedmiotu Finanse a także rozszerzeniu wiedzy o zagadnienia dotyczące wybranych typów instrumentów pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu ich praktycznego funkcjonowania w działalności przedsiębiorstw. Po krótkim przypomnieniu podstawowych zagadnień dotyczących derywatów, zostanie przedstawione funkcjonowanie i rola nowoczesnych i wyrafinowanych instrumentów pochodnych w ramach podstawowych grup takich jak: kontrakty terminowe, swapy oraz opcje. Na podstawie przedstawionych modeli teoretycznych studenci będą w ramach konwersatorium rozpatrywali różnorodne problemy i zadania praktyczne ze szczególnym naciskiem na rolę przykładów opisujących rzeczywiste sytuacje (cases). Szczegółowy zakres zagadnień został podany poniżej:

1) Wprowadzenie do obszaru zagadnień przedmiotu. Kształtowanie się współczesnych rynków finansowych oraz instrumentów na nich obecnych

2) Stopa procentowa - teoria, rodzaje, struktura czasowa

3) Instrumenty pochodne: podstawowe informacje - przypomnienie

4) Kontrakty terminowe na stopę procentową - praktyczne zastosowania

5) Kontrakty terminowe: strategie zabezpieczające

6) Model Blacka-Scholesa-Mertona a współczynniki greckie i ich zastosowanie - strategie zabezpieczające na rynku opcji

7) Strategie złożone: wykorzystanie instrumentów pochodnych

8) Estymacja zmienności. Volatility smiles

9) Kredytowe instrumenty pochodne

10) Opcje pracownicze. Specyfika instrumentów pochodnych na towary, energię, pogodę

11) Egzotyczne instrumenty pochodne (swapy i opcje) - budowa i zastosowanie

12) Kryzys 2007r. - sekuratyzacja instrumentów kredytowych. Czego uczą nas "nieszczęśliwe" wypadki na rynku instrumentów pochodnych?

Literatura:

1) J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa, 2008

*2) W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2014 (lub wcześniejsze).

3) W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005

4) E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna analiza portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa, 1998

5) J. C. Francis, Inwestycje, WIG Press, Warszawa, 2000

4) J. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, 7th edition, Prentice-Hall Intern., London, 2010 (lub wcześniejsze)

5) J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje, WIG PRESS, Warszawa 1998

*6) J. Hull, Options, Futures and Other Derivates, 8th edition, Prentice-Hall Intern., London 2011 (lub wcześniejsze)

7) K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011 (lub wcześniejsze)

*8) J. Kudła Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Wydawnictwo Key Test, Warszawa, 2009

9) R. Steiner, Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, 2000

10) W. Tarczyński, Rynki kapitałowe - metody ilościowe, Vol. I i II, Agencja Wydawnicza Placet, 2001

12) A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009

(* pozycje obowiązkowe)

Efekty uczenia się:

WIEDZA (S2A_W02; S2A_W03; S2A_W06; S2A_W08; S2A_W11)

1. Student ma rozszerzoną praktyczno-teoretyczną wiedzę na temat funkcjonowania terminowych rynków finansowych w tym w szczególności funkcjonowania na tych rynkach różnorodnych i nowoczesnych typów instrumentów pochodnych

2. Student ma wiedzę z zakresu występowania na rynkach różnorodnych rodzajów stóp procentowych w tym w szczególności zna strukturę czasową stóp procentowych oraz funkcjonowanie terminowych stóp procentowych i zna konsekwencje tego zróżnicowania dla funkcjonowania instrumentów finansowych.

3. Student zna zaawansowane sformalizowane modele finansowe wyceny instrumentów pochodnych.

4. Student ma wiedzę na temat zastosowań wybranych instrumentów pochodnych, w tym możliwości ich wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa

UMIEJĘTNOŚCI (S2A_U02; S2A_U03; S2A_U04; S2A_U06; S2A_U07; S2A_U08)

1. Student ma umiejętność analizowania i rozumienia modeli finansowych w obszarze instrumentów pochodnych.

2. Student ma wprawę w odszukiwaniu niezbędnych informacji do analizy wybranych przez siebie przypadków o podobnej tematyce z zakresu finansów co prezentowana na zajęciach

3. Student potrafił rozpoznać i wyjaśnić zachodzące w świecie procesy finansowe dotyczące rynków instrumentów terminowych i spróbować dopasować do nich wyjaśnienie teoretyczne

4. Uczestnik zajęć umie wskazać konsekwencje decyzji inwestycyjnych w instrumenty pochodne w praktyce, w tym także w działalności przedsiębiorstwa.

5. Student posiada umiejętność posługiwania się pakietem algebry matematycznej Maxima w rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów – manipulowania modelami finansowymi oraz obliczeń numerycznych na tych modelach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (S2A_K01; S2A_K03; S2A_K04; S2A_K06; S2A_K07)

1. Student potrafi w szeroki sposób identyfikować procesy zachodzące w świecie finansów wraz z ich interakcjami w stosunku do innych dziedzin życia.

2. Student ma niezbędny zakres wiedzy i praktyki umożliwiający uczestnictwo w dyskusjach o bardziej zaawansowanych zagadnieniach ze świata finansów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu składać się będzie z następujących elementów:

1) Pisemne kolokwium końcowe obejmujące zadania i problemy analogiczne do przedstawianych na zajęciach - 90 minut;

2) Przygotowanie krótkich mini-referatów (prezentacji) stanowiących wstęp teoretyczny do zajęć – ok. 20 minut

3) Aktywność i podejmowanie zadań dodatkowych - punkty bonusowe

Zaliczenie będzie wymagało zdobycia min. 55% punków z kolokwium i referatu (łącznie).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.