Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1EPMIK
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonometria
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia-Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia-Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student zna i rozumie zagadnienia omawiane w ramach kursów: ekonometria, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, analiza matematyczna, mikroekonomia. Z uwagi na narzędziowy charakter kursu nie jest to niezbędne, ułatwia jednak zrozumienie omawianych zagadnień (i w przeciwnym przypadku wymaga uzupełniania braków na bieżąco

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami współczesnej mikroekonometrii i zdobycie umiejętności ich zastosowania w praktyce (wybór modelu i specyfikacji, estymacja, interpretacja wyników, wnioskowanie). Wszystkie zajęcia odbywają się pracowni komputerowej i składają się z omówienia wprowadzanych metod i rozwiązywania odpowiednio przygotowanych zestawów problemowych. W ramach kursu wykorzystywane jest oprogramowanie Stata.

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie egzaminu końcowego (waga 70%) i punktów możliwych do zdobycia z prac domowych – zadań praktycznych polegających na zastosowaniu poznanych metod (waga 30%).

Pełny opis:

Plan kursu:

1. Plan, zasady organizacji i zaliczenia kursu. Wprowadzenie do posługiwania się programem Stata.

2. Założenia Klasycznego Modelu Regresji Liniowej – dlaczego zwykle potrzebujemy innego podejścia ekonometrycznego?

3. Modele uwzględniające heteroskedastyczność.

4. Regresja kwantylowa. Metoda cen hedonicznych.

5. Uwzględnianie efektów nieliniowych, interakcji. Endogeniczność i metoda zmiennych instrumentalnych.

6. Metody symulacyjne – Monte Carlo, Bootstrap, Jackknife.

7. Typy zmiennych objaśnianych. Modele dla zmiennych binarnych. Estymacja Metodą Największej Wiarygodności.

8. Testowanie hipotez w modelach estymowanych MNW.

9. Efekty krańcowe, elastyczności, Model Użyteczności Losowej, metody wyceny nierynkowej.

10. Modele dla wyboru wielomianowego.

11. Modele dla zmiennych uporządkowanych. Modele dla liczności zdarzeń.

12. Dane panelowe w modelach mikroekonometrycznych. Model parametrów losowych.

13. Modele dla zmiennych ocenzurowanych, obciętej próby, selekcji próby.

14. Modele dla trwania, analiza czynnikowa, ocena efektów działań.

15. Przegląd innych zagadnień mikroekonometrii.

Literatura:

Podręczniki - podstawowe

 Greene, W. H., 2011. Econometric Analysis. 7 Ed., Prentice Hall.

 Cameron, A. C., and Trivedi, P. K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press.

 Cameron, A. C., and Trivedi, P. K., 2011. Microeconometrics Using Stata. 2 Ed., Stata Press.

Podręczniki - manuale

 Stata documentation

Podręczniki - tematy szczegółowe

 Train, K. E., 2009. Discrete Choice Methods with Simulation. 2 Ed., Cambridge University Press, New York.

 Hensher, D. A., Rose, J. M., and Greene, W. H., 2015. Applied Choice Analysis. 2 Ed., Cambridge University Press, Cambridge.

 Greene, W. H., and Hensher, D. A., 2010. Modeling Ordered Choices: A Primer. Cambridge University Press.

Podręczniki - inne

 Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 5 Ed., Cengage Learning.

 Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2 Ed., The MIT Press.

 Gujarati, D., and Porter, D., 2008. Basic Econometrics. 5 Ed., McGraw-Hill/Irwin.

 Gujarati, D., 2011. Econometrics by Example. Palgrave Macmillan.

 Durlauf, S. N., and Blume, L. E., 2009. Microeconometrics. Palgrave Macmillan

Efekty uczenia się:

Pomyślne ukończenie kursu pozwala na poznanie metod i narzędzi mikroekonometrii – zarówno teoretyczne (założeń, podstaw działania, teorii) jak i praktyczne (wykorzystanie do problemów związanych z analizą danych – konstrukcja modeli, estymacja, interpretacja wyników). Kurs daje podstawę zarówno do wykorzystania tych metod w praktyce jak i dalszego samodzielnego zgłębiania zasygnalizowanych rozszerzeń przedstawionych modeli mikroekonometrycznych.

Poznane modele mają zastosowanie w większości obszarów mikroekonomii (analizy działalności przedsiębiorstw, konsumentów, badaniach społecznych, eksperymentalnych itp.) w których standardowa regresja liniowa jest nieadekwatna lub niewystarczająca.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego (waga 70%) i punktów możliwych do zdobycia za prace domowe (waga 30%).

2. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie następującego algorytmu:

i przyznawana według następującej skali:

wynik (%) ocena

<50-60) 3

<60-70) 3,5

<70-80) 4

<80-90) 4,5

<90-100) 5

100 5!

3. Egzamin odbywa się przy komputerach i ma charakter 'open book'. Składa się z dwóch zadań praktycznych, które wymagają opracowania danych, estymacji modeli ekonometrycznych, przeprowadzenia testów statystycznych, oraz interpretacji wyników.

4. Obecności nie są warunkiem zaliczenia przedmiotu.

5. Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów egzaminów i innych sposobów zaliczenia (taka ewentualność możliwa jest tylko decyzją Dziekana).

6. Nieobecność na egzaminie w dowolnym terminie oznacza jego niezaliczenie (NK).

7. Obowiązuje zasada '0 tolerancji dla ściągania', dotycząca zarówno egzaminu jak i prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Budziński, Mikołaj Czajkowski
Prowadzący grup: Wiktor Budziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Budziński, Mikołaj Czajkowski
Prowadzący grup: Wiktor Budziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)