Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek inwestycyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1EPRI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek inwestycyjny
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia-Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Finanse, Excel, Rachunkowość księgowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie Wymagania formalne

Umiejętność badania sprawozdań finansowych, rozumienie inwestycji giełdowych, analiza koniunktury gospodarczej

Założenia wstępne

Finanse, Podstawy informatyki, Rachunkowość księgowa, Rachunkowość zarządcza, zarządzanie


Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie rachunkowości, finansów, matematyki finansowej i Excela. Kurs składa się z trzech bloków: a) optymalizacja portfela metodą Markowitza, b) analiza biznes planu, c) wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów. Zajęcia mają charakter warsztatowy – studenci w grupach przygotowują i prezentują projekty, które są podstawą zaliczenia przedmiotu.

Pełny opis:

Kurs składa się z trzech bloków tematycznych. W ramach każdego bloku studenci przygotowują i prezentują projekt grupowy.

Blok A: Optymalizacja portfela metodą Markowitza.

- ocena spółek i branż, perspektywy na przyszłość, oczekiwania zmian na giełdzie papierów wartościowych

- analiza historycznych kursów akcji: macierz wariancji-kowariancji w oknie czasowym, korelacja zwrotów, beta rynkowe,

- optymalizacja portfela, ustalenie wag aktywów.

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. inwestowania w wybrane 5 spółek.

Blok B: Ocena biznes planu

- spójność biznes planu ze sprawozdaniami finansowymi (rachunek zysków i strat, bilans)

- wskazanie błędów merytorycznych w przykładowym biznes-planie i ich korekta

- ocena jakości projektu, prognoza rentowności projektu

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. korekty przykładowego biznes planu.

Blok C: Wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów

- ocena firmy i jej otoczenia biznesowego

- prognozy branży i firmy

- analiza historyczna - średnia cena akcji w kwartałach

- analiza prospektywna - determinanty Cash Flow firmy

- wycena spółki: wyznaczenie CF, szacowanie WACC, szacowanie wartości rezydualnej, wycena spółki i akcji, rekomendacja.

W ramach tego bloku studenci przygotowują krótki raport merytoryczny nt. rekomendacji inwestycji w akcje wybranej spółki giełdowej.

Literatura:

- Glynn J., Perrin J., Murphy M., 2003, Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Machała R., 2004, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Sierpińska M., Jachna T., 2007, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

a) Wiedza

1. Student zna zasady funkcjonowania giełdy, rozumie zależności między giełdą, gospodarką i pojedynczą firmą, wie, jak wykorzystać te informacje do prowadzenia inwestycji giełdowych.

2. Student wie, jak powinien być napisany biznesplan, jakie są etapy przygotowania procesu inwestycyjnego, jakie są formalne i praktyczne wymogi związane z otworzeniem działalności gospodarczej.

3. Student rozumie, jaki jest związek między wartością firmy, jej charakterystykami, sytuacją rynkową i nastawieniem inwestorów. Student wie, jakie są metody prognozowania rozwoju firmy i branży, oraz prognozowania ich przyszłych wartości.

b) Umiejętności

1. Student potrafi skonstruować portfel inwestycyjny za pomocą modelu Markowitza, potrafi zebrać i analizować dane giełdowe, gospodarcze, finansowe.

2. Student potrafi ocenić i poprawić biznesplan, przeanalizować spójność biznes planu ze sprawozdaniami finansowymi (rachunek zysków i strat, bilans), wskazać błędy merytoryczne i dokonać ich korekty, ocenić jakości projektu i przeprowadzić prognozę jego rentowności.

3. Student potrafi dokonać wyceny firmy metodą zdyskontowanych przepływów: ocenić firmę i jej otoczenie biznesowe, wykonać prognozy branży i firmy, przeprowadzić analizę historyczną i prospektywna, przedstawić Cash Flow firmy, oszacować WACC oraz wartość rezydualną.

4. Student potrafi prowadzić analizy ilościowe, dokonać selekcji informacji i napisać syntetyczny raport.

c) Kompetencje społeczne

1. Student potrafi pracować w grupie, współpracować z innymi osobami nad rozwiązaniem praktycznych problemów.

2. Student potrafi samemu szukać niezbędnych informacji i wiedzy potrzebnej do rozwiązania problemu.

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Raporty i prezentacje studentów są oceniane wg szczegółowych kryteriów podanych na pierwszych zajęciach. Ocena końcowa to średnia ważona wyników uzyskanych w każdym z trzech bloków. Ocenie podlega zarówno raport, jak i prezentacja, ich kompletność, zgodność z oczekiwaniami i terminowość. 10% punktów studenci mogą zdobyć za szczególnie dobre wyniki zaproponowanego przez nich portfela inwestycyjnego. Dopuszczalna jedna nieobecność w każdym bloku tematycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)