Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1EPZFP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia-Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych podstaw tej dziedziny tak, by słuchacz dobrze rozumiał i właściwie stosował paradygmaty wykorzystywane w ramach finansów korporacji. Wykład ma również umożliwić dalszą samodzielną pracę studenta nad tą problematyką, w tym umiejętność pracy nad literaturą fachową przedmiotu.

Pełny opis:

Zadaniem wykładu jest dostarczenie możliwie kompetnego (w powyższym wymiarze godzinowym) i spójnego opisu podstaw teoretycznych finansów korporacji, mogącego dla słuchaczy być fundamentem dla dalszych pogłębionych studiów w tym zakresie. Punktem wyjścia będą podstawy teorii wartości firmy w warunkach deterministycznych – w przypadku dyskretnym i ciągłym. Omówiona zostanie m.in. szeroka klasa modeli wyceny dla ustalonych ścieżek wzrostu firmy. Zaprezentowane zostaną też metody wyznaczania optymalnej stopy reinwestycji. Teoria wartości w przypadku niedeterministycznym zbudowana zostanie w oparciu o podejście arbitrażowe – dla czasu dyskretnego w sytuacji dwuokresowej i skończonej wielookresowej. Pokazane zostaną też możliwości zastosowań prostszych procesów stochastycznych, jako uogólnień modeli drzewkowych. W oparciu o teorię arbitrażu przedstawione zostaną też wybrane teorie wyceny różnego typu aktywów finansowych o szczególnym znaczeniu w teorii finansów przedsiębiorstw; w tym teorie CAPM oraz APT, a także główne koncepcje kosztu kapitału (również w oparciu o model Jorgensona). Omówione zostaną główne koncepcje ważonego kosztu kapitału, a także warunki ich stosowania. Na bazie twierdzenia o mierze martyngałowej wykazane zostaną tzw. twierdzenia Modiglianiego - Millera. Następnie pokazane będą konsekwencje uchylenia części założeń tych twierdzeń, zwłaszcza w zakresie symetrii informacji oraz zerowych kosztów bankructwa. Na tej podstawie sformułowane zostaną konkurencyjne teorie struktury kapitału – w tym tzw. teoria hierarchii oraz trade-off. Przedstawione zostaną możliwości zastosowania modeli opcyjnych dla wyceny różnych składników kapitału firmy.

W ramach zajęć zostaną przedstawione podstawy teoretyczne analizy wskaźnikowej. Omówione zostaną cechy statystyczne rozkładów wskaźników, a także przyczyny –m.in. tw. o homogeniczności – oraz procedury wykrywania i usuwania anomalii statystycznych w tych rozkładach. Przedstawione zostaną techniki redukcji liczby wskaźników statystycznych, w tym metoda głównych składowych. Omówione zostaną także różne zastosowania wskaźników i analizy wskaźnikowej w finansach przedsiębiorstw – w tym metody dyskryminacyjne dla predykcji sytuacji finansowej firm.

Literatura:

Podstawowa:

Damodaran A.: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Helion 2007, Rozdz. 2, 7, 18,19,20

Dixit A.K.: Pindyck R.S.: Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton 1993, Part I

de Matos J.A. Theoretical Foundations of Corporate Finance, Princeton University Press, 2001

Tirole J, The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press 2006, Rozd.1,2,4

Literatura uzupełniająca:

Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999, Rozdz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 27,28, 33

Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, Rozdz. 7, 12, 16, 17, 20

Fama E.F., French K.R.: Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, The Journal of Finance, Vol. 51, No. 1. (Mar., 1996)

Gale D., Hellwig M., Incentive-Compatible Debt Contracts: The One–Period Problem, Review of Economic Studies vol.52 1985

Luenberger D.: Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa 2003, Rozdz. 6, 7, 8

Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000, Rozdz. 1 – 5, 7

Sargent T.J.: Macroeconomic Theory, Academic Press, Chapter 3.1

Myers C.S.: Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions – Implications for Capital Budgeting, The Journal of Finance, Vlo.29, No.1. (Mar., 1974)

Truong G., Partington G., Peat M.: Cost of Capital Estimation and Capital Budgeting Practice in Australia, University of Sydney, 2006

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

Student zna modele mikroekonomiczne wyceny wartości przedsiębiorstwa w warunkach braku ryzyka; w szczególności rozumie znaczenie inwestowania i rynku finansowego dla kształtowania się wartości firmy. Student zna model Gordona i jego rozszerzenia na przypadek ciągły. Student rozumie możliwości wykorzystania tego podejścia do wyznaczenia optymalnej stopy reinwestycji.

Student zna model Jorgensona wyceny wartości firmy, pojęcie kosztu kapitału oraz podstawy teoretyczne stosowania tych narzędzi – w tym roli optymalizacji dynamicznej i rachunku wariacyjnego. Student zna i rozumie twierdzenie o ekwiwalencji.

Student zna i rozumie pojęcie stanów świata, aktywa obarczonego ryzykiem, aktywa wolnego od ryzyka, aktywa Arrowa

Student zna i rozumie pojęcie arbitrażu. Student zna matematyczne podstawy teorii arbitrażu, w tym twierdzenie Stiemkego i lemat Farkasa

Student zna i rozumie równanie wyceny aktywa w warunkach braku arbitrażu w przypadku modelu dwuokresowego

Student zna model wyceny wartości przedsiębiorstwa dla przypadku wielu firm i dla trzech okresów. Student rozumie istotę ekonomiczną deflatorów stanów.

Student zna pojęcie zupełności rynków. Student zna modele wyceny aktywów w oparciu o równanie wyceny, w tym opcji, i kapitałów własnych

Student zna i rozumie podstawy opcyjnych modeli wyceny przedsiębiorstwa. Student zna twierdzenie „call-put parity”

Student zna i rozumie podstawy modeli CAPM oraz APT. Student zna praktyczne problemy i ograniczenia, związane z wykorzystywaniem modelu CAPM.

Student zna i rozumie pojęcie struktury kapitału oraz podstawowe teorie tej struktury – w tym teorie typu „trade-off” oraz „pecking order”. Student zna i rozumie znaczenie twierdzeń Modiglianiego-Millera (MM) dotyczących wpływu struktury kapitału na koszt kapitału i wartość firmy. Student zna wybrane modele moral hazard, prowadzące do naruszenia paradygmatu MM; w szczególności problematykę kosztów bankructwa.

Student rozumie pojęcie polityki dywidend. Student rozumie przesłanki teoretyczne jej kształtowania, w tym procesy Ornsteina-Uhlenbecka. Student zna III twierdzenie MM i jego wyprowadzenie.

Student zna i rozumie pojęcia upadłości i bankructwa. Student zna wiodące modele przewidywania bankructw przedsiębiorstw.

B. Umiejętności:

Student potrafi konstruować modele przepływów finansowych w firmie przy różnych strukturach zasilania (środki własne, kredyty, obligacje, emisja nowego kapitału) – do różnych interesariuszy

Student potrafi wyznaczać optymalną strukturę kapitału, a także optymalną stopę reinwestycji.

Student swobodnie posługuje się dwuokresowymi modelami wyceny aktywów finansowych w warunkach niepewności i braku arbitrażu. W szczególności student umie wyprowadzać tw. call-put parity oraz I twierdzenie Modiglianiego-Millera (MM)

Student płynnie posługuje się modelem CAPM, w tym metodami szacowania parametrów modelu

Student potrafi ocenić zagrożenie przedsiębiorstwa bankructwem

Student rozumie interakcje pomiędzy teorią finansów przedsiębiorstw a innymi paradygmatami ekonomicznymi; zwłaszcza mikroekonomią oraz uwarunkowaniami prawnymi i umie twórczo wykorzystywać je w analizach finansowych przedsiębiorstw

Student potrafi samodzielnie pracować nad trudniejszymi artykułami naukowymi, poświęconymi finansom korporacji, a także przygotować i przeprowadzić w języku polskim prezentację tematyki omawianej w artykule

C. Kompetencje społeczne:

Student posiada pogłębione zrozumienie mechanizmów rządzących sektorem przedsiębiorstw niefinansowych i umie dostrzegać oraz analizować i interpretować szereg procesów zachodzących w tym sektorze

Student dysponuje „odwagą poznawczą”, polegającą na kształtowanych i weryfikowanych w trakcie zajęć kompetencjach w zakresie samodzielnej pracy nad trudniejszymi artykułami naukowymi i innymi opracowaniami profesjonalnymi, dotyczącymi finansowania korporacji.

Student pojmuje finanse przedsiębiorstw w sposób holistyczny rozumiejąc ich wszechstronne związki z różnymi elementami otoczenia społecznego, uwarunkowaniami prawno-ustrojowymi, aspektami psychologicznymi

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie test wielokrotnego wyboru, zawierający 50 pytań (każde za 1 punkt) z czterema potencjalnymi odpowiedziami. Systematyczny udział w wykładzie, kontrolowany losowo trzykrotnie w okresie semestru, umożliwi uzyskanie dodatkowych 2 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)