Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty menedżera finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRWAR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty menedżera finansowego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia- FIiR
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest kompleksowe zapoznanie studentów z finansowymi i marketingowymi (marketing mix) aspektami procesu wprowadzenia na rynek nowego produktu, w tym konstrukcji filarów tzw. biznes planu przedsięwzięcia. W trakcie zajęć studenci poznają metody pozyskiwania i analizy potrzebnych informacji zewnętrznych, w tym w obszarze otoczenia makroekonomicznego, zasady wyceny i oceny projektów inwestycyjnych oraz budowy prognoz będących ich podstawą, analizy ryzyka przedsięwzięcia, a także przygotowania adekwatnej strategii marketingowej. Metodyka zajęć zakłada harmonijne łączenie elementów teoretycznych z praktycznymi, w tym indywidualne konsultacje przygotowywanych projektów.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania makro- i mezoekonomiczne decyzji inwestycyjnych

2. Analiza bliskiego otoczenia firmy

3. Produkt i klienci

4. Organizacja, technika i technologia – jakie i ile to kosztuje

5. Polityka cenowa, dystrybucji i promocji

6. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

7. Podstawy planowania finansowego

8. Prognozowanie przepływów pieniężnych firmy i innych, wybranych, kategorii finansowych

9. Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych

10. Wycena wartości przedsiębiorstwa

Literatura:

red. A. Meidan, B. Lewis, L. Mountinho: Financial Services

Marketing: A Reader, The Dryden Press, 1997.

M. Hutt, T. Speh,: Zarządzanie marketingiem, strategia rynku

dóbr i usług przemysłowych, Warszawa 1997.

[Sygn. Bibl. WNE UW: 30693, S-9181]

J. Westwood: Marketing plan czyli jak zdobyć klienta,

Warszawa 1988. [Sygn. Bibl. WNE UW: 27235 (1992 r.)]

D. H. Bangs, Jr.: Plan marketingowy, Warszawa 1999.

[Sygn. Bibl. WNE UW: 31692]

A. Janc, M. Kraska, Credit scoring - nowoczesna metoda

oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca "Zarządzanie i Finanse", Warszawa 2001

Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa –

teoria i praktyka obliczeń finansowych, Warszawa 1994

Dobija M., Smaga M., Podstawy matematyki finansowej

i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa 1996

Sierpińska, M., Jachna, T., Metody podejmowania decyzji

finansowych, Warszawa 2007

Damodaran, A., Finanse korporacyjne – teoria i praktyka,

Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student rozumie kompleksowość wymiaru finansowego realizowanego projektu gospodarczego.

Student zna podstawy oceny efektywności i sprawności finansowej projektu, w tym analizę wskaźnikową.

Student potrafi prognozować i ocenić wybrane elementy biznes planu.

Student zna techniki oparte na analizie typu SWOT i umie je praktycznie zastosować

Student zna podstawowe metody oceny ryzyka przedsięwzięcia i metody zapobiegania jego materializacji

Student potrafi ocenić zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne projektu i zna podstawy przygotowywania wniosków o jego przyznanie, w tym kredytowych.

Student zna główne metody lokowania produktu, potrafi opracować jego politykę cenową, dokonać wyboru właściwych kanałów dystrybucji, ocenić siłę konkurentów, zidentyfikować przesłanki decyzyjne klientów i wyodrębnić grupy zainteresowane nabyciem produktu.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie w grupach całościowych biznes planów wybranych przedsięwzięć rynkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)