Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1PPFM
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia- FIiR
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Mikro i makroekonomia II, mikroekonomia gospodarki otwartej, finanse,

Założenia wstępne

Umiejętności analityczne, metody matematyczne


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemy inwestowania w aktywa zagraniczne. Zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

1. Organizacja i funkcjonowanie rynku walut zagranicznych (3 g.)

1.1 Instytucje rynku walutowego

1.2 Rynek kasowy a kontrakty terminowe

1.3 Kontrakty walutowe futures, opcje walutowe i swaps

1.4 Technika operacji walutowych (kwotowanie, rozliczanie)

1.5 Kursy krzyżowe i arbitraż walutowy

2. Relacje parytetowe zintegrowanego rynku finansowego (3 g.)

2.1 Parytet siły nabywczej

2.2 Relacja Fishera

2.3 Parytet stopy procentowej

2.4 Efekt predykcji

3. Kurs walutowy w gospodarce rynkowej (3 g.)

3.1 Mechanizm równowagi rynku walutowego

3.2 Model monetarny

3.3 Model portfelowy

3.4 Systemy kursów walutowych

3.5 Kryzysy walutowe

4. Analiza i wycena opcji walutowych (3 g.)

4.1 Rodzaje opcji walutowych

4.2 Wartość wewnętrzna i czasowa opcji

4.3 Wycena opcji walutowych

4.4 Parytet opcji kupna i sprzedaży

4.5 Opcje a kontrakty futures

5. Zarządzanie ryzykiem kursowym (3 g.)

5.1 Pozycja walutowa a pozycja płynności

5.2 Ryzyko kursowe: rodzaje i pomiar

5.3 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym

5.4 Osłona przepływów operacyjnych przed ryzykiem kursowym

5.5 Osłona bilansu przed ryzykiem kursowym

6. Przepływy finansowe w firmie międzynarodowej (3 g.)

6.1 Transfer funduszy i arbitraż finansowy

6.2 Pożyczki wewnętrzne i fasadowe

6.3 Zarządzanie zasobami gotówkowymi

6.4 Ceny transferowe w transakcjach międzynarodowych

6.5 Opodatkowanie operacji międzynarodowych

7. Finansowanie bieżących operacji zagranicznych (3 g.)

7.1 Strategie i opcje finansowania krótkookresowego

7.2 Instrumenty finansowania operacji bieżących

7.3 Techniki finansowania handlu zagranicznego

7.4 Efektywny koszt zagranicznej pożyczki

8. Bankowość międzynarodowa (3 g.)

8.1 Ewolucja form i strategii banków międzynarodowych

8.2 Międzynarodowe centra finansowe i bankowość offshore

8.3 Funkcjonowanie i rozwój rynku eurowalutowego

8.4 Regulacje a kryzysy bankowości międzynarodowej

9. Długookresowe finansowanie międzynarodowych operacji (3 g.)

9.1 Optymalna struktura kapitałowa firmy międzynarodowej

9.2 Instrumenty finansowania długoterminowego

9.3 Opłacalność długoterminowego długu zagranicznego

9.4 Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

9.5 Międzynarodowe transakcje zamienne (swaps)

10. Inwestycje międzynarodowe (3 g.)

10.1 Model międzynarodowego rynku kapitałowego ICAPM

10.2 Inwestycje portfelowe i dywersyfikacja

10.3 Inwestycje bezpośrednie a korporacje międzynarodowe

10.4 Budżet kapitałowy inwestycji a międzynarodowy koszt kapitału

10.5 Opcje rzeczywiste w analizie finansowej inwestycji zagranicznej

10.6 Globalizacja rynków finansowych i przepływy kapitału.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

 D. Eiteman, A. Stonehill, M. Moffet, Multinational Business Finance, wyd.8, Addison-Wesley, New York 1998

 P. Krugman, M. Obstfeld, International Economics. Theory and Policy, wyd. 2, Harper Collins, New York 1991

 M. D. Levi, International Finance, wyd. 4, Routledge, London and New York, 2005.

 E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000

 E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami 1, PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca

 A. Buckley, Multinational Finance, wyd.3, Prentice Hall, New York 1996

 D.K. Das, International Finance. Contemporary Issues, Routledge, London 1993

 W. Ethier, Modern International Economics, wyd.2, W. W. Norton & Company, New York 1988

 C.P. Hallwood, R. MacDonald, International Money and Finance, Blackwell Publishers, Oxford 2000

 J. C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, wyd. 3, Prentice_Hall Inc., Upper Saddle River 1997

 P. R. Krugman, Currences and Crises, MIT Press, Cambridge Mass., 1995.

 F. L. Rivera-Batiz, L.A. Rivera-Batiz, International Finance and Open Economy Macroeconomics, Macmillan, New York 1994

 A.C. Shapiro, Multinational Financial Management, wyd.5, Prentice-Hall Inc., London 1996

 B. Solnik International Investments, wyd.3, Adison-Wesley, New York 1996

Efekty uczenia się:

A) wiedza

Student ma wiedzę związaną z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności jest zaznajomiony z zasadami funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, technikami zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacją źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemami związanymi z inwestowaniem w aktywa zagraniczne.

B) Umiejętności

Student ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. 

C) kompetencje społeczne

Student jest w stanie przewidzieć konsekwencje wydarzeń na światowych rynkach finansowych, jest w stanie zrozumieć współzależność rynków oraz wzajemne ich oddziaływania. Student potrafi rozstrzygać dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na skalę międzynarodową.

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny- pytania teoretyczne i definicyjne pytania problemowe oraz rozwiązywanie zadań liczbowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)