Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmental and Natural Resource Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EŚN
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Environmental and Natural Resource Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminar is oriented on economic interpretation of environmental protection and natural resources management. Market economy is presented in its relationship with the most hot environmental problems. The first part of the seminar incorporates discussion of external costs, public goods, and management of non-renewable and renewable resources. The second part deals with economic valuation, economic instruments, modified national accounts and welfare indicators.

Pełny opis:

1. Natural enviroment and basic ecology.

2. Ecosystem properties.

3. Environmental impact assessment.

4. Market failures and economic regulation.

5. Public investment and decision making.

6. Non-renewable resources management.

7. Renewable resources management.

8. Environmental economics.

9. Economic valuation of non-market goods.

10. National accounts and welfare measures.

11. Sustainable development and its indicators.

12. The enterprise and environmental protection.

13. Environmental policy and regulation: methods and instruments.

14. Environmental aspects of international trade and integration.

15. Global environmental problems.

Literatura:

OBLIGATORY

Anderson D.A., 2010. Environmental Economics and Natural Resource Management. Routledge, Oxon.

Pearce D.W., Turner R.K., 1990. Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London.

SUPPLEMENTARY

Chapman D., 2000. Environmental Economics: Theory, Application, and Policy. Addison-Wesley-Longman, Reading.

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa.

Efekty uczenia się:

A. Knowledge

1. Student understands economy/environment relationship. Knows economic interpretation of environmental problems. (S1A_W01, S1A_04).

2. Student knows cost-benefit analysis (S1A_W06).

3. Student knows market failures and can interpret external costs and public goods in the context of the environment. Student knows command-and-control and economic regulation. Knows Coase theorem, Pigouvian tax and other inconomic instruments used to internalize external costs. (S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09).

4. Student knows risk assessment, discount rate and other elements of public policy decision-making.

5. Student understands classification of natural resources. Knows how Hotelling's rule defines optimal rate of use of non-renewable resources and knows sustainable yield concept applied to the use of renewable resources. (S1A_W05).

6. Student knows economic value of natural resources and methods of economic valuation of non-market goods: Travel Cost Method, Hedonic Price Method, Contingent Valuation Method, Choice Experiment Method.

7. Student knows Gross National Products and its constrains. Knows modifications to the National Accounts and indicators of sustainable development.

8. Student knows how enterprises are regulated and knows instruments and mechanisms being used in the environmental protection policy. (S1A_W02, S1A_W03).

B. Abilities

1. Student can interpret environmental problems in terms of costs and benefits. (S1A_U01, S1A_U03). Can formulate circumstances for the net social benefits. (S1A_U06).

2. Student can define optimal level of the exploitation of the environment. (S1A_U02, S1A_U04). Can propose the most appropriate instruments to regulate the problem. (S1A_U05, S1A_U07).

3. Student can identify obvious constrains set on economic interpretation of the environment and economic solutions of the environmental protection problems. (S2A_U08).

C. Social competences

1. Student can act for environmental protection using economic ideas and methods. (S1A_K01). Can propose solutions based upon social, environmental and economics arguments. (S1A_K04).

2. Student can act for environmental protection wherever economic solution to the problem is appropriate and rational.

Metody i kryteria oceniania:

The test exam is composed of 15 questions (select one from five proposed answers). More than 50% of correct answers are needed to pass the course. Individual presentation of selected topic.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)