Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EDU
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia edukacji
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru ekonomii edukacji, w tym determiantami wyboru ścieżki kształcenia oraz wpływem kształcenia się na sytuację jednostki na rynku pracy (aktywność zawodową, zarobki).

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z teorią oraz wynikami badań empirycznych z tego obszaru.

Pełny opis:

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru ekonomii edukacji, w tym determiantami wyboru ścieżki kształcenia oraz wpływem kształcenia się na sytuację jednostki na rynku pracy (aktywność zawodową, zarobki).

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z teorią oraz wynikami badań empirycznych z tego obszaru.

Zajęcia mają formę wykładu oraz prezentacji wyników badań empirycznych połączonych z dyskusją na następujące tematy:

1. Edukacja jako inwestycja w kapitał ludzki

2. Teorie wyjaśniające podejmowanie kształcenia i jego efekty

3. Metody pomiaru efektów kształcenia się

4. Edukacyjna funkcja produkcji

5. Systemy edukacji w innych krajach

6. Determinanty wyboru ścieżki edukacyjnej

7. Inwestycje rodziców i otoczenia w umiejętności dziecka

8. Edukacja formalna

9. Efekty reform systemu edukacji formalnej

10. Kształcenie się za granicą

11. Edukacja pozaformalna

12. Edukacja nieformalna

13. Umiejętności kognitywne i niekognitywne

Od studentów oczekuje się przygotowania i przedstawienia przed grupą prezentacji wyników wybranego badania empirycznego dotyczącego jednego z powyższych tematów.

Literatura:

Artykuły naukowe oraz raporty z badań na temat determinantów oraz efektów kształcenia. Ich wykaz zostanie podany w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student zna:

1. podstawowe teorie wyjaśniające podejmowanie kształcenia i jego efekty,

2. podstawowe metody badania efektów kształcenia,

3. wyniki kluczowych badań empirycznych dotyczących determinantów oraz efektów kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę są:

1. egzamin w formie testu (50%),

2. prezentacja wybranego artykułu naukowego (40%),

3. aktywność w trakcie zajęć (10%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Liwiński
Prowadzący grup: Jacek Liwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Liwiński
Prowadzący grup: Jacek Liwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)